Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Informacja o cenach towarów - sprawdź nowe przepisy!

Z dniem 25 lipca w życie weszła nowa Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług. Zmiany gwarantują zarówno udogodnienia, jak i zaostrzenia w tej kwestii. W świeżych przepisach ustawodawca na nowo zdefiniował cenę towaru lub usługi, określił sposoby informowania o jej wysokości oraz podwyższył wartości kary za nieustosunkowanie się do obowiązujących norm.

Informacja o cenach - nowe brzmienie definicji ceny

W świetle nowych przepisów zmianie uległa definicja ceny. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. użyte w ustawie określenia ceny należy rozumieć w następujący sposób:

  • cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Cena jednostkowa wyrażona jest w jednostkach miar i odnosi się do towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona również w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach,

  • w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,

  • przez cenę należy rozumieć się również stawkę taryfową.

Informacja o cenach - uwidocznienie ceny

Kwestia uwidocznienia cen towarów i usług została jasno sprecyzowana w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r.

Przedsiębiorca ma obowiązek uwidocznić cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Jeżeli sprzedawca dokonuje przeceny, obniżki, albo podwyżki cen towaru (usługi), to powinien umieścić informację o przyczynie, wskazać okres obowiązywania oraz pozostawić przekreśloną cenę pierwotną.

Przepisy dopuszczają uwidocznienie cen na: wywieszce, cenniku, przywieszce trwale złączonej z towarem lub katalogu. Cena musi być podana w sposób czytelny. Co ważne, w przypadku większej liczby towaru nie trzeba uwidaczniać ceny na każdym produkcie osobno.  Informacja o cenie musi być ogólnodostępna i podana do wiadomości klienta w taki sposób, by nie mógł jej pomylić z ceną innego towaru (usługi).

Co grozi za nie wywiązanie się z obowiązku informacji o cenach?

Wszelkie błędy w podanych cenach są rozpatrywane na korzyść kupującego. Załóżmy sytuację, w której cena na paragonie jest różna od ceny na wywieszce - w takim wypadku klient ma prawo nabyć towar lub usługę za cenę najkorzystniejszą dla niego. Prawo wyboru gwarantuje mu zapis w art. 5 Ustawy z dnia 9 lipca 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług:

“W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.”

Ustawodawca przewidział również karę pieniężną dla sprzedawcy, który nie wywiąże się z obowiązku informacyjnego. Limit sankcji pieniężnej wynosi 20 tys. zł. W sytuacji gdy przedsiębiorca nie wywiąże się z obowiązku informowania o cenach co najamniej trzykrotnie w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy, grozi mu kara do wysokości 40 tys. zł. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej brane są pod uwagę czynniki:

  • stopień naruszenia obowiązków przez przedsiębiorcę,

  • dotychczasowa działalność przedsiębiorcy,

  • wielkość obrotów przedsiębiorcy.

Dyrektywy w sprawie informowania o cenach zostały zawarte w nowej Ustawie z dnia 9 lipca 2014 r. oraz w Rozporządzeniu MF z dnia 10 czerwca 2002 r . Obowiązek informowania o cenach oraz sposoby, w jaki należy to robić mają zapewnić ochronę konsumenta. Za wszelkie odstępstwa od określonych reguł przedsiębiorca może zostać ukarany.