0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Informacja o cenach towarów - sprawdź przepisy!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z dniem 25 lipca 2014 r. w życie weszła Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług. W przepisach tych ustawodawca zdefiniował cenę towaru lub usługi, określił sposoby informowania o jej wysokości oraz przedstawił wartości kary za nieustosunkowanie się do obowiązujących norm. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak powinna wyglądać rzetelna informacja o cenach!

Informacja o cenach - nowe brzmienie definicji ceny

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. użyte w ustawie określenia ceny należy rozumieć w następujący sposób:

  • cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Cena jednostkowa wyrażona jest w jednostkach miar i odnosi się do towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona również w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach,

  • w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,

  • przez cenę należy rozumieć się również stawkę taryfową.

Informacja o cenach musi być uwidoczniona

Przedsiębiorca ma obowiązek uwidocznić cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Jeżeli sprzedawca dokonuje przeceny, obniżki, albo podwyżki cen towaru (usługi), to powinien umieścić informację o przyczynie, wskazać okres obowiązywania oraz pozostawić przekreśloną cenę pierwotną.

Przepisy dopuszczają uwidocznienie cen na: wywieszce, cenniku, przywieszce trwale złączonej z towarem lub katalogu. Cena musi być podana w sposób czytelny. Co ważne, w przypadku większej liczby towaru nie trzeba uwidaczniać ceny na każdym produkcie osobno.  Informacja o cenie musi być ogólnodostępna i podana do wiadomości klienta w taki sposób, by nie mógł jej pomylić z ceną innego towaru (usługi).

Co grozi za nie wywiązanie się z obowiązku informacji o cenach?

Wszelkie błędy w podanych cenach są rozpatrywane na korzyść kupującego. Załóżmy sytuację, w której cena na paragonie jest różna od ceny na wywieszce - w takim wypadku klient ma prawo nabyć towar lub usługę za cenę najkorzystniejszą dla niego. Prawo wyboru gwarantuje mu zapis w art. 5 Ustawy z dnia 9 lipca 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług:

“W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.”

Informacja o cenach, o której traktuje ustawa musi być bezwzględnie przestrzegana przez sprzedającego. Inaczej grozi mu kara pieniężna za niedopełnienie obowiązku informacyjnego. Limit sankcji pieniężnej wynosi 20 tys. zł. W sytuacji gdy przedsiębiorca nie wywiąże się z obowiązku informowania o cenach co najmniej trzykrotnie w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy, grozi mu kara do wysokości 40 tys. zł. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej brane są pod uwagę czynniki:

  • stopień naruszenia obowiązków przez przedsiębiorcę,

  • dotychczasowa działalność przedsiębiorcy,

  • wielkość obrotów przedsiębiorcy.

Dyrektywy w sprawie informowania o cenach zostały zawarte w Ustawie z dnia 9 lipca 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług. Obowiązek informowania o cenach oraz sposoby, w jaki należy to robić mają zapewnić ochronę konsumenta. Za wszelkie odstępstwa od określonych reguł przedsiębiorca może zostać ukarany.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów