0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Środki egzekucyjne organów podatkowych – co może przejąć urząd skarbowy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatki, opłaty i inne należności, do których stosuje się przepisy działu III Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 roku poz. 900, z późn. zm.6) podlegają egzekucji administracyjnej zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jakie są środki egzekucyjne organów podatkowych oraz co podlega zajęciu przez urząd skarbowy!

Środki egzekucyjne organów podatkowych

Organ podatkowy stosuje w postępowaniu egzekucyjnym, dotyczącym należności pieniężnych, egzekucję:

 • z pieniędzy;
 • z wynagrodzenia za pracę;
 • ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej;
 • z rachunków bankowych;
 • z innych wierzytelności pieniężnych;
 • z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych;
 • z praw majątkowych zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy;
 • z weksla;
 • z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej;
 • z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • z pozostałych praw majątkowych;
 • z ruchomości;
 • z nieruchomości.

Organ podatkowy może także prowadzić egzekucję z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków.

Czy możliwa jest egzekucja z rent i emerytur?

Nie podlegają egzekucji następujące świadczenia:

 • świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
 • świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenie wychowawcze;
 • jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 roku poz. 1329);
 • rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w Ustawie z dnia 17 listopada 2021 roku o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. poz. 2270);
 • dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 roku poz. 75, 952, 1901 i 2270);
 • świadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 roku poz. 821);
 • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
 • dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne;
 • zapomogi udzielone na podstawie Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U. poz. 1666).

Niektóre ustawy przewidujące określone świadczenia wprost regulują również zasady egzekucji z tychże świadczeń. Na szczególnych zasadach egzekwować można m.in. świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym.

Z kolei, aby określić zasady egzekucji z rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i z rent zasądzonych przez sąd bądź ustalonych umową za utratę zdolności do pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego oraz egzekucji ze świadczeń pieniężnych, przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, należy sięgnąć do przepisów o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Co nie podlega egzekucji przez urząd skarbowy? 

Nie podlegają egzekucji administracyjnej:

 • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie niezbędne dla zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
 • zapasy żywności i opału, niezbędne dla zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny na okres 30 dni;
 • 1 krowa lub 2 kozy albo 3 owce, potrzebne do wyżywienia zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do pracy zarobkowej wykonywanej osobiście przez zobowiązanego, z wyłączeniem środka transportu, oraz surowce niezbędne do tej pracy na okres 7 dni;
 • przedmioty niezbędne do pełnienia służby przez zobowiązanego lub do wykonywania przez niego zawodu;
 • pieniądze w kwocie 760 zł;
 • wkłady oszczędnościowe złożone w bankach na zasadach i w wysokości określonej przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe;
 • oszczędności członka kasy złożone w kasie w wysokości określonej przepisami Ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;
 • dokumenty osobiste, po 1 obrączce zobowiązanego i jego współmałżonka, wykonanej z metali szlachetnych, ordery i odznaczenia oraz przedmioty niezbędne zobowiązanemu i członkom jego rodziny do nauki lub wykonywania praktyk religijnych, a także przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane znacznie poniżej ich wartości, a które dla zobowiązanego mają znaczną wartość użytkową;
 • kwoty otrzymane na pokrycie wydatków służbowych, w tym kosztów podróży i wyjazdów – jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z innych tytułów niż roszczenia z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
 • 50% kwot diet otrzymanych na pokrycie wydatków służbowych, w tym kosztów podróży i wyjazdów – jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
 • kwoty otrzymane jako stypendia;
 • rzeczy niezbędne ze względu na ułomność fizyczną zobowiązanego lub członków jego rodziny;
 • kwoty otrzymane z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych;
 • środki pochodzące z dotacji przyznanej z budżetu państwa na określone cele i znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi bankowej dotacji oraz środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wypłacone w formie zaliczki, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone;
 • rzeczy służące w kościołach i innych domach modlitwy do odprawiania nabożeństwa lub do wykonywania innych praktyk religijnych albo będące obiektami kultu religijnego, choćby były kosztownościami lub dziełami sztuki;
 • sumy przyznane orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jeżeli egzekwowana wierzytelność przysługuje Skarbowi Państwa.

Organ egzekucyjny, na wniosek zobowiązanego i ze względu na jego ważny interes, może zwolnić, na czas oznaczony lub nieoznaczony, z egzekucji w całości lub części określone składniki majątkowe zobowiązanego. Na postanowienie w sprawie zwolnienia z egzekucji składników majątkowych zobowiązanego służy zobowiązanemu zażalenie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów