0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stawka VAT dla parku rozrywki - czy można zastosować obniżoną?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się ustaleniem prawidłowej stawki podatku VAT dla usług parku rozrywki. Zastanowimy się, czy stawka VAT dla parku rozrywki może być obniżona oraz kiedy jest to możliwe.

Stawka VAT dla parku rozrywki

Preferencyjna stawka VAT wynosząca 8% została przewidziana dla czynności wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT

W załączniku tym pod pozycją 65 zostały wymienione usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne – bez względu na symbol PKWiU.

W rezultacie z niższej stawki VAT korzysta wyłącznie usługa wstępu do parku rozrywki. Przy czym w ustawie nie odnajdziemy ani definicji pojęcia „wstęp” ani wyjaśnienia zwrotu „park rozrywki”.

W związku z tym należy odnieść się do znaczenia językowego.

Pojęcie „park rozrywki” trzeba rozumieć jako miejsce zarówno otwarte, jak i zamknięte, które służy jego klientom do odprężenia się, zabawy, wypoczynku, rozrywki.

Natomiast wykładnia językowa definiuje pojęcie wstępu, wskazując, m.in. że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”. 

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 65 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty). Dodatkowo trzeba zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). 

Sformułowanie „usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne” odnosi się do biletów wstępu do parku rozrywki, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących.

Aktualnie dominująca linia orzecznicza wskazuje, że nie należy ograniczać możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT tylko do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do niego.

Powyższe oznacza, że zakup biletu wstępu do parku rozrywki uprawniającego do korzystania ze znajdujących się tam atrakcji może być opodatkowany stawką obniżoną wynoszącą 8% VAT.

Jako przykład takiej wykładni przepisów można przywołać treść wiążącej informacji stawkowej Dyrektora KIS z 29 kwietnia 2021 roku (nr 0112-KDSL1-1.440.28.2021.2.AK).

W piśmie tym Dyrektor odniósł się do przypadku podatnika świadczącego usługę, która polega na wstępie do parku rozrywki rodzinnej. Na terenie parku znajdują się dmuchane zabawki dla dzieci: wulkan, zjeżdżalnia rolkowa, boisko do piłki nożnej, 2 trampoliny, połykacz-dmuchaniec, zjeżdżalnia Minionki, małpi gaj, basen z kulkami oraz dmuchaniec wyspa. Oprócz tego w obiekcie znajdują się: bilard, piłkarzyki, 4 armatki na piłki z gąbki oraz 2 stoły z piaskami kinetycznymi. 

Zasada odpłatności za korzystanie z parku polega wyłącznie na pobieraniu opłaty za wstęp. Wewnątrz parku nie pobiera się opłat za korzystanie z poszczególnych atrakcji. Bilet wstępu jest biletem całodniowym jednorazowym – klienci mogą przebywać na jego podstawie na terenie parku aż do zamknięcia, lecz nie mają możliwości opuszczenia go i następnie ponownego wejścia na jego teren na podstawie tego samego biletu.

Organ podatkowy potwierdził dopuszczalność zastosowania stawki 8% VAT, uznając, że w powyższym przypadku dochodzi do świadczenia usługi związanej z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne, o których mowa w poz. 65 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Wykładnia pojęcia usługi rozrywkowej wyłącznie w zakresie wstępu prowadzi do słusznego wniosku, że obniżona stawka podatku VAT ma zastosowanie do wstępu na teren parku rozrywki wraz z możliwością korzystania z dostępnych tam atrakcji.

Obniżona stawka VAT dla parku rozrywki w przypadku pojedynczej atrakcji

Przeanalizujmy również sytuację, w której przedsiębiorca sprzedaje osobne bilety na konkretną atrakcję w parku rozrywki. Może się zdarzyć, że pomimo zakupu biletu wstępu wymagane jest od klientów parku rozrywki poniesienie dodatkowej opłaty za daną atrakcję.

W związku z tym pojawia się pytanie, czy sprzedaż biletów na korzystanie z danego obiektu rozrywkowego, który nie jest objęty biletem wstępu, również może korzystać z obniżonej stawki podatku VAT.

Niestety, tak przedstawiony stan faktyczny jest zagadnieniem problematycznym.

Z jednej strony można argumentować, że nadal mamy do czynienia z usługą wstępu. Jednakże nie jest to wstęp do parku rozrywki jako całości, lecz do konkretnej atrakcji.

W tym zakresie można przywołać treść interpretacji Dyrektora IS w Łodzi z 13 lipca 2012 roku (nr IPTPP1/443-330/12-2/MW).

W piśmie tym organ podatkowy zauważył, że usługa udostępniania gokartów, za które pobierana jest opłata, nie jest tożsama z „opłatą w zakresie wstępu”. Poniesienie ww. opłaty za skorzystanie z gokartów nie spowoduje, że usługobiorca nabędzie jakiekolwiek „prawo wstępu”. W zamian za wskazaną opłatę będzie miał prawo do skorzystania z jazdy na gokarcie, a nie za wstęp do obiektu lub na plac. W rezultacie usługa udostępniania gokartów na podstawie biletów wstępu nie mieści się w zakresie objętym stawką podatku 8%, lecz powinna być opodatkowana stawką podstawową podatku VAT – 23%.

Zwróćmy zatem uwagę, że w powyższej interpretacji organ podatkowy potraktował sprzedaż biletów na daną atrakcję jako jej udostępnienie, a nie jako wstęp do atrakcji.

Przyjmując zatem powyższą wykładnię za właściwą, przedstawmy następujący przykład.

Przykład 1.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w postaci parku rozrywki. Za wstęp do parku sprzedawane są bilety uprawniające do korzystania ze znajdujących się tam atrakcji. Bilet wstępu nie obejmuje jedynie 1 atrakcji w postaci przejazdu na rollercoasterze, za który pobierana jest dodatkowa opłata. W takim przypadku sprzedaż biletu wstępu może korzystać ze stawki 8% VAT, natomiast usługa udostępniania rollercoastera będzie podlegać opodatkowaniu stawką 23% VAT.

Należy jednak podkreślić, że powyższa kwestia nie jest jednoznaczna i dla uzyskania pewności stosowania prawa podatnicy w podobnych stanach faktycznych powinni rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS).

Przypomnijmy, że WIS jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.

WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotów, dla których została wydana, w odniesieniu do usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona. WIS wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie.

Przepisy nie precyzują, jaką stawkę podatkową należy zastosować w przypadku udostępniania pojedynczej atrakcji nieobjętej biletem wstępu do parku rozrywki. Istnieje ryzyko, że w takim wypadku organ podatkowy będzie interpretował przepisy w kierunku zastosowania stawki podstawowej wynoszącej 23%.

Zasadniczo zatem możemy wskazać, że usługa wstępu do parku rozrywki będzie korzystać z 8% stawki podatku VAT. Problematyczne w kontekście zastosowania stawki obniżonej może być natomiast odpłatne udostępnienie pojedynczej atrakcji znajdującej się na terenie parku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów