0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawyżona stawka VAT - jak powinien postąpić sprzedawca?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży produktów mleczarskich. Ze względu na tarczę antyinflacyjną sprzedaż produktów mlecznych czasowo objęta jest 0% stawką VAT. We wrześniu 2022 roku w wyniku pomyłki nowego pracownika wystawiona została faktura z błędną stawką VAT – zamiast 0% na dokumencie zastosowano 5% stawkę VAT. Co należy zrobić w przypadku, gdy na fakturze została zastosowana zawyżona stawka VAT?

Paweł, Łódź

 

Zawyżenie stawki VAT na fakturze podlega korekcie. Oznacza to, że powinien Pan wystawić fakturę korygującą z zastosowaniem właściwej stawki VAT i przekazać ją do kontrahenta. W przypadku zawyżenia stawki VAT, a co za tym idzie zawyżenia kwoty podatku należnego na fakturze pierwotnej, obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W sytuacji gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada odpowiedniej dokumentacji, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał. Oznacza to, że kwotę podatku należnego na podstawie faktury korygującej wystawionej z powodu zastosowania pierwotnie zawyżonej stawki VAT powinien Pan obniżyć najwcześniej w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona zostanie faktura korygująca.

Zawyżona stawka VAT – jak powinien postąpić sprzedawca?

Obowiązek ustalenia właściwej stawki VAT przy dostawie towarów lub świadczeniu usług leży po stronie sprzedawcy, zdarzają się jednak błędy w zakresie określenia stawki VAT. Zawyżona stawka VAT zastosowana na fakturze podlega skorygowaniu – przedsiębiorca musi wówczas dokonać korekty podatku VAT należnego.

W sytuacji zawyżenia stawki VAT na fakturze dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług albo opodatkowania podatkiem VAT transakcji podlegającej zwolnieniu z VAT podatnik powinien dokonać korekty podatku należnego w oparciu o art. 29a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten stosuje się w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna. W razie stwierdzenia, że została zawyżona stawka VAT na fakturze pierwotnej, a więc zawyżona została także kwota podatku należnego, obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem dokonuje się pod warunkiem, że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada stosownej dokumentacji, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.

Zawyżona stawka VAT na fakturze nie wymaga zatem korygowania pliku JPK_V7M / JPK_V7K, w tym przypadku sprzedawca nie wykazuje bowiem faktury korygującej w pliku JPK_V7M / JPK_V7K wstecz, czyli za okres, w którym wykazana została faktura pierwotna, lecz w okresie bieżącym, czyli w miesiącu/kwartale, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, pod warunkiem posiadania przez sprzedawcę odpowiedniej dokumentacji. Oznacza to, że obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w pliku JPK_V7M / JPK_V7K składanym za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w art. 29a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna o sygn. 0114-KDIP4-2.4012.525.2021.1.KS z 13 października 2021 roku wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczyła określenia terminu obniżenia podatku należnego na podstawie faktur korygujących wystawionych w związku z zastosowaniem zawyżonej stawki VAT na fakturach pierwotnych.

Wnioskodawcą jest czynny podatnik podatku od towarów i usług, który przesyła JPK_V7M. Wnioskodawca jest producentem testów laboratoryjnych do diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2 wywołujących COVID-19. Testy przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być wykonywane wyłącznie w medycznych laboratoriach diagnostycznych (MLD) lub miejscach opieki nad pacjentem (POCT). Od 23 grudnia 2020 roku nastąpiła zmiany stawki podatku na przedmiotowe testy z 8% na 0%. Wnioskodawca nie był w stanie dostosować swojego systemu finansowo-księgowego do znowelizowanych przepisów natychmiast po ich wejściu w życie, w efekcie w okresie od 23 grudnia 2020 roku do początku stycznia 2021 roku wystawiał swoim klientom faktury dokumentujące dostawę testów na terytorium kraju z zastosowaniem błędnej stawki podatku, czyli 8%. Dopiero w styczniu 2021 roku, po wprowadzeniu odpowiednich zmian w systemie, Wnioskodawca wystawił swoim klientom faktury korygujące do uprzednio wystawionych faktur sprzedażowych, zmieniające stawkę VAT z 8% na 0% i zmniejszające podatek należny. Wszystkie faktury korygujące dotyczące sprzedaży krajowej testów realizowanej od 23 grudnia 2020 roku i opodatkowanej błędną stawką VAT zostały wystawione w styczniu 2021 roku.

Wnioskodawca poza wystawionymi fakturami korygującymi nie dysponuje żadnymi innymi dokumentami potwierdzającymi, że przedmiotowe korekty zostały uzgodnione z nabywcami. W szczególności uzgodnienia takie nie wynikają z korespondencji mailowej albo aneksów do umów. Również same umowy z klientami nie określają wprost stosowanej stawki podatku. Klienci nie widzą podstaw, aby potwierdzać uzgodnienie warunków przedmiotowych korekt, lecz uznają je za obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

Wnioskodawca zadał pytanie, w rozliczeniu za który okres (miesiąc) powinien obniżyć kwotę podatku należnego na podstawie opisanych wyżej faktur korygujących wystawionych w związku z zastosowaniem błędnej (zawyżonej) stawki podatku od towarów i usług.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że obniżenie podstawy opodatkowania jest możliwe w momencie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostarczanych towarów czy świadczonych usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. Oznacza to, że podatnik nie musi oczekiwać na potwierdzenie odbioru faktury korygującej, aby obniżyć podstawę opodatkowania, natomiast przy wystawieniu faktury korygującej istotne są faktyczne ustalenia między kontrahentami. Przez uzgodnienie warunków pomniejszenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego rozumie się w szczególności ustalenie przez strony faktu obniżenia wykazanego na fakturze pierwotnej wynagrodzenia. Uzgodnienie może wskazywać również okoliczności, których zaistnienie w przyszłości uzasadnia obniżenie należności.

Spełnienie warunków oznacza ziszczenie się zdarzenia stanowiącego przesłankę obniżenia podstawy opodatkowania. W wielu wypadkach, zawierając uzgodnienie, strony nie precyzują wprost zdarzenia, które uzasadnia dokonanie korekty. Podobnie jak w przypadku samego „uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku”, również fakt ich spełnienia może być stwierdzony w sposób dorozumiany.

Zauważyć należy, że w sytuacji gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa doprowadzają do zmiany stawki podatku, na gruncie podatku VAT prowadzi to również do zmiany stawki błędnie wykazanej w fakturze wystawionej po wejściu tych przepisów w życie. Kiedy treść stosunków między stronami będzie regulowana powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, uzgodnienia podejmowane pomiędzy stronami umowy nie mogą stać z nimi w sprzeczności. W rezultacie wejście w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa będzie w takim przypadku zastępowało uzgodnienia stron. Zgodnie z przyjętymi regułami porządku prawnego zasadne jest domniemanie, że wejście w życie zmienionych przepisów stanowi fakt znany stronom i skutek wejścia w życie takich przepisów wpływających na zmianę stawki podatku jest analogiczny do podjęcia przez strony umowy uzgodnień dotyczących zmiany stawki podatku. Natomiast za spełnienie warunków korekty w przypadku zmiany stawki podatku wprowadzonej na skutek modyfikacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa należy uznać fakt wystawienia faktury korygującej, na podstawie której dochodzi do zastosowania właściwej stawki podatku.

Ostatecznie Dyrektor KIS potwierdził, że w tym konkretnym przypadku uzgodnieniem warunków zmieniających podstawę opodatkowania jest okoliczność wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku, a za spełnienie warunków korekty należy uznać fakt wystawienia faktur korygujących przez Wnioskodawcę, na podstawie której dochodzi do zastosowania właściwej stawki podatku. Zatem w analizowanej sprawie Wnioskodawca powinien obniżyć kwotę podatku należnego na podstawie faktur korygujących wystawionych w związku z zastosowaniem błędnej (zawyżonej) stawki podatku od towarów i usług w rozliczeniu za okres, w którym wystawione zostały faktury korygujące.

Czy nabywca ma prawo do odliczenia podatku VAT gdy została zawyżona stawka VAT?

Zawyżona stawka VAT na fakturze powinna zostać także rozważona w kontekście nabywcy, ponieważ przedsiębiorca dokonujący zakupu udokumentowanego fakturą z niewłaściwą stawką VAT może mieć wątpliwości, czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości. Otrzymując fakturę z zawyżoną stawką VAT, nabywca – odliczając kwotę VAT zawartą na fakturze zakupu – odlicza więcej podatku niż wówczas, gdyby sprzedawca zastosował właściwą stawkę VAT.

Prawo podatnika do odliczenia VAT wynika z:

  • art. 86 ust. 1 ustawy o VAT – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi co do zasady przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  • art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy podatku od towarów i usług – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jeżeli zatem nabywca jest czynnym podatnikiem VAT, dany zakup jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli takich, których następstwem jest określenie podatku należnego, transakcja została faktycznie zrealizowana oraz przedsiębiorca otrzymał od sprzedawcy fakturę z wyszczególnioną kwotą podatku VAT, co do zasady przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie art. 88 ust. 3a ustawy o VAT prawo do odliczenia VAT nie przysługuje m.in. wówczas, gdy sprzedawca opodatkuje dostawę towarów lub usług zwolnioną z VAT lub niepodlegającą opodatkowaniu, nie wskazano jednak wyłączenia z prawa do odliczenia VAT w przypadku gdy towar lub usługa podlega opodatkowaniu, ale na fakturze widnieje zawyżona stawka VAT. Zawyżona stawka VAT na fakturze nie pozbawia zatem nabywcy towaru lub usługi prawa do odliczenia podatku VAT, ale tylko wtedy, gdy zakupiony towar lub usługa podlegają opodatkowaniu i nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Potwierdzenie prawa do odliczenia VAT z faktury, na której sprzedawca zawyżył stawkę VAT, potwierdza interpretacja indywidualna o sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.778.2019.1.AKA z 4 lutego 2020 roku wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Fragment uzasadnienia interpretacji:

„[…] dla istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury (nawet w przypadku wskazanym wyżej), obok fundamentalnych przesłanek takich jak status odliczającego jako czynnego, zarejestrowanego podatnika VAT i związek zakupionych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi (u odliczającego) i faktycznie zrealizowana transakcja, to również najistotniejsze jest to, by nabyta usługa lub towar podlegały opodatkowaniu i nie korzystały przy tym ze zwolnienia od tego podatku. Kwestia stawki – z punktu widzenia podmiotu dokonującego odliczenia – ma drugorzędne znaczenie. W związku z tym, skoro spełnione są pozostałe warunki uprawniające do skorzystania z prawa do odliczenia, Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia podatku od towarów i usług, który jest wykazany na fakturze wystawionej przez kontrahenta w zawyżonej stawce”.

Podkreślamy, że fakturę korygującą w związku z zastosowaniem przez sprzedawcę zawyżonej stawki VAT może wystawić wyłącznie sprzedawca towaru lub usługi. Nabywca nie może skorygować niewłaściwej stawki VAT, wystawiając notę korygującą. W przypadku gdy nabywca stwierdzi, że na fakturze zakupu widnieje zawyżona stawka VAT, powinien zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury korygującej. Jeżeli nabywca odliczył VAT z faktury z zawyżoną stawką VAT, to po otrzymaniu faktury korygującej in minus z zastosowaną właściwą stawką VAT obowiązany jest dokonać zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia (art. 86 ust. 19a ustawy o VAT).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów