Poradnik Przedsiębiorcy

Zwrot podatku VAT zaliczony na poczet innego zobowiązania podatkowego

Czynni podatnicy VAT są zobligowani do składania pliku JPK_V7 - w trybie miesięcznym (JPK_V7M) lub kwartalnym (JPK_V7K). W sytuacji gdy podatek VAT należny (sprzedaż) jest niższy od podatku VAT naliczonego (zakup), występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. W takiej sytuacji podatnik może ubiegać się o zwrot podatku VAT. Jak tego dokonać? Czy nadpłatę w VAT można przeznaczyć na spłatę innego podatku? Wyjaśniamy poniżej.

Kwestie formalne związane ze zwrotem podatku VAT

Przedsiębiorca, chcący uzyskać zwrot podatku VAT, musi w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 w poz. P_54 wprowadzić kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika. W pozycji tej wykazuje się wysokość różnicy podatku podlegającą zwrotowi na rachunek bankowy podatnika oraz do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Następnie należy wprowadzić "1" polu odpowiednim dla terminu zwrotu a więc:

 • P_55 - Zwrot w 25 dni na rachunek VAT,
 • P_56 - Zwrot w 25 dni na rachunek rozliczeniowy,
 • P_57 - Zwrot w 60 dni na rachunek rozliczeniowy,
 • P_58 - Zwrot w 180 dni na rachunek rozliczeniowy.

Zwrot podatku VAT w terminie przyspieszonym 25 dni

Zwrot podatku VAT w ciągu 25 dni, jest tak zwanym terminem przyspieszonym. Podatnik może ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku VAT naliczonego nad należnym w powyższym terminie na rachunek VAT (bez spełnienia dodatkowych warunków) lub na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem, że spełni wymogi określone w przepisach. Zgodnie z nimi VAT naliczony wykazany w części deklaracyjnej JPK_V7 musi wynikać z:

 1. faktur dokumentujących należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;

 2. pozostałych faktur dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł;

 3. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych określających podatek we właściwej wartości, gdy kwoty podatku zostały przez podatnika zapłacone;

 4. importu towarów, rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest  usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest  nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Dodatkowo:

 1. kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3000 zł,

 2. podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające dokonanie wskazanych powyżej przelewów,

 3. podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

 • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

 • składał za każdy okres rozliczeniowy część deklaracyjną pliku JPk_V7.

Termin 25 dni liczony jest, począwszy od dnia złożenia rozliczenia - pliku JPK_V7 który zawierał część deklaracyjną.

Właściwym polem do wykazania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni na rachunek VAT jest pole 55. Natomiast zwrot na rachunek bankowy podatnika w terminie 25 dni wskazuje się w polu 56.

Podstawowy termin zwrotu podatku VAT - 60 dni

Podstawowy termin zwrotu podatku VAT wynosi 60 dni od dnia złożenia pliku JPK_V7, o czym stanowi art. 87 ust. 2 ustawy o VAT. Jednak i w tym przypadku niezbędne jest spełnienie podstawowego warunku, jakim jest wystąpienie sprzedaży. Co ważne, nie chodzi tu jedynie o opodatkowaną sprzedaż krajową, może być to także:

 • sprzedaż zwolniona z podatku,

 • sprzedaż towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju.

Zwrot podatku VAT w terminie wydłużonym - 180 dni

Wydłużony termin zwrotu VAT wynosi 180 dni, licząc od dnia wysyłki pliku JPK_V7 w urzędzie skarbowym. Występuje w sytuacji, gdy w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik ubiega się o zwrot, wykazał VAT naliczony, jednak nie został wykazany podatek VAT należny, czyli nie miała miejsca sprzedaż. Ubiegając się o zwrot podatku VAT w powyższym terminie, należy odpowiednią kwotę umieścić w polu 58.

Czy zwrot podatku VAT można zaliczyć na poczet innego podatku?

Nadwyżka VAT naliczonego nad należnym wykazana w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej uznawana jest jako nadpłata.

Podatnik, który w pliku JPK_V7 wykazał zwrot nadwyżki, może przeznaczyć ją na poczet:

 • zaległości podatkowej w innym podatku,

 • zobowiązań bieżących,

 • zobowiązań przyszłych.

Aby urząd skarbowy przeksięgował nadpłatę na uregulowanie innego podatku, należy w polu JPK_V7 w poz. 59 należy wprowadzić „1” w przypadku wnioskowania przez podatnika o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, zgodnie z art. 76 § 1 i art. 76b § 1 Ordynacji podatkowej. Następnie w poz. 60 należy wprowadzić kwotę dotyczącą zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Dodatkowo w poz. 61 należy wprowadzić rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego na poczet którego zalicza się zwrot podatku.

Co ważne, termin zaliczenia nadpłaty w VAT na poczet innego podatku nie zawsze w ocenie organów będzie pokrywał się z tym, o którym mowa powyżej. Jak wynika bowiem z jednego z ostatnich wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (wyrok z 31 lipca 2014 r. o sygn. akt I SA/Wr 1392/14),  podatnik musi rozróżnić prawo do zwrotu VAT (nadwyżki podatku naliczonego nad należnym) wykazanego w deklaracji rozliczeniowej (VAT-7 lub VAT-7K) od prawa do dysponowania zwrotem podatku przez podatnika. Dopiero w sytuacji uznania przez organ podatkowy zasadności wykazanego zwrotu VAT możliwe będzie zaliczenie go na poczet zaległych zobowiązań podatkowych podatnika.