Poradnik Przedsiębiorcy

Zwrot podatku VAT zaliczony na poczet innego zobowiązania podatkowego

Czynni podatnicy VAT są zobligowani do składania deklaracji rozliczeniowych VAT - w trybie miesięcznym (VAT-7) lub kwartalnym (VAT-7K). W sytuacji gdy podatek VAT należny (sprzedaż) jest niższy od podatku VAT naliczonego (zakup), występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. W takiej sytuacji podatnik może ubiegać się o zwrot podatku VAT. Jak tego dokonać? Czy nadpłatę w VAT można przeznaczyć na spłatę innego podatku? Wyjaśniamy poniżej.

Kwestie formalne związane ze zwrotem podatku VAT

Przedsiębiorca, chcący uzyskać zwrot podatku VAT, musi w deklaracji VAT zaznaczyć odpowiednie pola w części E - obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu. Jest to możliwe jedynie wówczas, gdy w polu 56 deklaracji VAT-7 (18) zostanie wykazana nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Chcąc uzyskać zwrot podatku VAT, należy w polu 57 ująć całość lub część kwoty wykazanej uprzednio w polu 56, w zależności od tego, ile podatnik chce odzyskać.

Zwrot podatku VAT - jak wykazać w deklaracji?

Kolejny krok to wskazanie w polach od 58 do 61 kwoty, która zostanie zwrócona w odpowiednim terminie - 25 dni na rachunek VAT lub rachunek bankowy podatnika, 60 dni lub 180 dni. Co ważne, termin ten jest zależny od zaistnienia dodatkowych czynników, o których mowa poniżej.

Zwrot podatku VAT w terminie przyspieszonym 25 dni

Zwrot podatku VAT w ciągu 25 dni, jest tak zwanym terminem przyspieszonym. Podatnik może ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku VAT naliczonego nad należnym w powyższym terminie na rachunek VAT (bez spełnienia dodatkowych warunków) lub na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem, że spełni wymogi określone w przepisach. Zgodnie z nimi VAT naliczony wykazany w deklaracji VAT musi wynikać z:

 1. faktur dokumentujących należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;

 2. pozostałych faktur dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł;

 3. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych określających podatek we właściwej wartości, gdy kwoty podatku zostały przez podatnika zapłacone;

 4. importu towarów, rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest  usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest  nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Dodatkowo:

 1. kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3000 zł,

 2. podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające dokonanie wskazanych powyżej przelewów,

 3. podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

 • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

 • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT.

Termin 25 dni liczony jest, począwszy od dnia złożenia rozliczenia - deklaracji VAT.

Właściwym polem do wykazania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni na rachunek VAT jest pole 58 i w poz. 68 oznacza się pole "TAK". Natomiast zwrot na rachunek bankowy podatnika w terminie 25 dni wskazuje się w polu 59.

Podstawowy termin zwrotu podatku VAT - 60 dni

Podstawowy termin zwrotu podatku VAT wynosi 60 dni od dnia złożenia deklaracji rozliczeniowej VAT, o czym stanowi art. 87 ust. 2 ustawy o VAT. Jednak i w tym przypadku niezbędne jest spełnienie podstawowego warunku, jakim jest wystąpienie sprzedaży. Co ważne, nie chodzi tu jedynie o opodatkowaną sprzedaż krajową, może być to także:

 • sprzedaż zwolniona z podatku,

 • sprzedaż towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju.

Zwrot podatku VAT w terminie wydłużonym - 180 dni

Wydłużony termin zwrotu VAT wynosi 180 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym. Występuje w sytuacji, gdy w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik ubiega się o zwrot, wykazał VAT naliczony, jednak nie został wykazany podatek VAT należny, czyli nie miała miejsca sprzedaż. Ubiegając się o zwrot podatku VAT w powyższym terminie, należy odpowiednią kwotę umieścić w polu 57 oraz 61.

Czy zwrot podatku VAT można zaliczyć na poczet innego podatku?

Nadwyżka VAT naliczonego nad należnym wykazana w deklaracji VAT zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej uznawana jest jako nadpłata.

Podatnik, który w deklaracji VAT wykazał zwrot nadwyżki, może przeznaczyć ją na poczet:

 • zaległości podatkowej w innym podatku,

 • zobowiązań bieżących,

 • zobowiązań przyszłych.

Aby urząd skarbowy przeksięgował nadpłatę na uregulowanie innego podatku, należy do deklaracji VAT, w której wykazano nadpłatę do zwrotu na rachunek bankowy, dołączyć wniosek o jej przeksięgowanie. We wniosku podatnik powinien powołać się na art. 76b Ordynacji podatkowej. Co ważne, nadpłata w pierwszej kolejności jest przekazywana przez urząd na poczet zaległości podatkowych, jedynie w przypadku przeksięgowania na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań niezbędne jest złożenie stosownego wniosku. Zaliczenie nadpłaty co do zasady dokonywane jest z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku VAT.

Co ważne, termin zaliczenia nadpłaty w VAT na poczet innego podatku nie zawsze w ocenie organów będzie pokrywał się z tym, o którym mowa powyżej. Jak wynika bowiem z jednego z ostatnich wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (wyrok z 31 lipca 2014 r. o sygn. akt I SA/Wr 1392/14),  podatnik musi rozróżnić prawo do zwrotu VAT (nadwyżki podatku naliczonego nad należnym) wykazanego w deklaracji rozliczeniowej (VAT-7 lub VAT-7K) od prawa do dysponowania zwrotem podatku przez podatnika. Dopiero w sytuacji uznania przez organ podatkowy zasadności wykazanego zwrotu VAT możliwe będzie zaliczenie go na poczet zaległych zobowiązań podatkowych podatnika. Do momentu wydania przez urząd skarbowy postanowienia w tej sprawie, zwrot podatku VAT nie może zostać zaliczony na poczet innych zaległości podatkowych.