0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta deklaracji VAT - kiedy zachodzi konieczność złożenia?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czynni podatnicy VAT mają prawo do skorygowania błędów w wcześniej złożonych deklaracjach podatkowych poprzez złożenie deklaracji korygującej. Dowiedz się, jak powinna wyglądać korekta deklaracji VAT!

Drobne błędy formalne

W sytuacji gdy deklaracja zawiera drobne błędy formalne, tzn. takie, które nie powodują zmian w wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy lub kwoty do zwrotu na rachunek bankowy, podatnik nie musi składać korekty VAT, zwłaszcza gdy możliwa jest identyfikacja podatnika.

Znaczne błędy formalne

Zdarza się, że wypełniając deklarację VAT podatnik popełni istotny błąd natury formalnej, który nie ma wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy lub kwotę do zwrotu na rachunek bankowy. Błędy te mogą jednak spowodować trudności w identyfikacji podmiotu składającego deklarację, w związku z czym podatnik powinien złożyć deklarację korygującą. Do takich błędów możemy zaliczyć, np.: nie podanie NIP-u lub błędne podanie NIP-u.

Najczęstszymi popełnianymi błędami natury formalnej pozwalającymi uznać deklarację VAT za nie ważną:

  • brak podpisu podatnika lub osoby upoważnionej
  • podpisanie deklaracji przez osobę nieupoważnioną.

Błędy rachunkowe 

Gdy deklaracja VAT zawiera błędy rachunkowe przyczyniające się do zmiany wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy lub kwoty do zwrotu na rachunek bankowy i w pozostałych pozycjach deklaracja zawiera wartości prawidłowe, wówczas organ podatkowy:

  • wzywa podatnik do złożenia korekty oraz pisemnego uzasadnienia przyczyny złożenia deklaracji korygującej, lub
  • samodzielnie koryguje deklarację - nanosząc stosowane poprawki i uzupełnienia.

Wówczas urząd skarbowy jest zobowiązany do uwierzytelnienia kopii korygowanej deklaracji oraz dostarczenia jej podatnikowi wraz z informacją o zmianie zobowiązania podatkowego, kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy czy kwoty do zwrotu na rachunek bankowy.

Podatnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania takiej autokorekty. Wówczas deklaracja korygująca sporządzona przez organ podatkowy traci swoją moc i podatnik musi samodzielnie dokonać jej korekty.

Kontrola podatkowa a prawo do złożenia korygującej deklaracji VAT

W trakcie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej przedsiębiorca nie może złożyć korekty w zakresie, w jakim toczy się postępowanie lub w jakim odbywa się kontrola. Może dokonać tego po zakończeniu kontroli lub po zakończeniu postępowania podatkowego (w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego).

Deklaracja korygująca złożona w trakcie trwania kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego nie wywołuje skutków prawnych.

Korekta deklaracji VAT a niedobór towarów

W przypadku niedoborów niezawinionych, które mogą powstać na skutek zdarzeń losowych takich jak np.: pożar, powódź, kradzież itp. podatnik nie ma obowiązku korygowania wcześniej odliczonego podatku VAT.

Jednak w przypadku niedoborów zawinionych, zarówno organy podatkowe jak i sądy administracyjne są tego zdania, że podatnik musi skorygować deklarację o wcześniej odliczony VAT.

Ważne!

Korektę deklaracji VAT składa się na druku obowiązującym w dniu składania korekty, niezależnie od tego jaki okres rozliczeniowy jest korygowany.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów