Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

W podstawowym systemie czasu pracy pracownik może wykonywać swą prace przez 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w 5-dniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Praca ponad przyjęte normy czasu pracy oraz ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy stanowi pracę w nadgodzinach.

Pracownikowi, który wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje rekompensata w postaci wynagrodzenia z dodatkiem lub udzielenia dodatkowego czasu wolnego. To, w jaki sposób pracownik zostanie nagrodzony za dodatkowy czas spędzony w pracy, zależy od pracodawcy. To on podejmuje decyzję o rodzaju rekompensaty.

Sposoby rekompensaty

Pracodawca ma do wyboru kilka sposobów wynagrodzenia pracownika za godziny nadliczbowe ( art. 1511 i art. 1512 Kodeksu pracy):

  • dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia,
  • dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia,
  • czas wolny na wniosek pracownika,
  • czas wolny bez wniosku pracownika,
  • ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych.

Pracownikowi będzie się należeć dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia w sytuacji, gdy wykonywana przez niego praca w nadgodzinach będzie przypadać:

  • w nocy,
  • w niedziele i święta, które są dla pracownika dniami wolnymi od pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy
  • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  • a także w sytuacji, kiedy jest to praca wykraczająca ponad 40-godzinną tygodniową normę czasu pracy.

Dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia może być wypłacony pracownikowi, kiedy wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych w dni będące dla niego dniami pracy (zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, uwzględniając pracujące niedziele i święta). Wyjątkiem są nadgodziny w porze nocnej - w tym przypadku przysługuje 100% wysokości wynagrodzenia.

Jeśli praca nadliczbowa wykonywana jest w dzień wolny od pracy, a pracownika obowiązuje równoważny system czasu pracy, również przysługuje mu dodatek 50% wynagrodzenia.

Pracodawca za pracę nadliczbową, która przekracza jednocześnie normę dobową i tygodniową, ma prawo wypłacić pracownikowi tylko jeden dodatek do wynagrodzenia

Czas wolny pracownika udzielony na jego wniosek przysługuje mu w tym samym wymiarze, co liczba przepracowanych godzin. Czas ten pracownik może wykorzystać także poza okresem rozliczeniowym, w którym wypracował nadgodziny.

W przypadku gdy czas wolny pracownika udzielany jest bez jego wniosku, to jego wymiar powinien być o połowę wyższy niż liczba przepracowanych godzin. Czas ten musi być wykorzystany przez pracownika najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego.

Za pracę w godzinach nadliczbowych może przysługiwać również ryczałt. Ma on zastosowanie w przypadku pracowników wykonujących stale pracę poza zakładem pracy. Wysokość ryczałtu opiera się na przewidywanym wymiarze czasu pracy w godzinach nadliczbowych.

Należy pamiętać, że liczba nadgodzin jest ograniczona. Pracownikowi przysługuje co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Zatem pracownik może wykonywać pracę maksymalnie 13 godzin na dobę.