0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie PIT dla rodzin wychowujących wiele dzieci (4+)

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pakiet zmian w ramach Polskiego Ładu ma realizować określone cele, w tym politykę socjalną i prorodzinną Państwa. W tym zakresie zostało ustalone zwolnienie PIT dla rodzin wychowujących wiele dzieci (4+). W poniższym artykule przeanalizujemy w sposób kompleksowy podstawowe założenia tego zwolnienia.

Zakres przedmiotowy zwolnienia PIT

Wskazane na wstępie zwolnienie zostało unormowane w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy PIT, gdzie możemy przeczytać, że zwalnia się od podatku przychody podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:

 1. Ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, 
 2. Z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, 
 3. Z pozarolniczej działalności gospodarczej, do której mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

– który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o których mowa w art. 27ea ust. 1 pkt 2, wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej.

W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę, że zwolnienie dotyczy wyłącznie przychodów z tytułu stosunku pracy (lub podobnych), umowy zlecenia (ale wyłącznie zawieranej z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą) oraz pozarolniczej działalności gospodarczej (w każdej formie opodatkowania).

Warto także zaznaczyć, że ulga przysługuje każdemu z rodziców, który wykonuje władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej.

Kolejna istotna informacja dotyczy limitu zwolnienia, który w danym roku podatkowym wynosi 85 528 zł. Nadwyżka ponad tę kwotę będzie już opodatkowana na zasadach ogólnych.

Ulga polegająca na zwolnieniu od podatku PIT określonych przychodów jest limitowana i dotyczy tych podatników, którzy wychowują co najmniej czwórkę dzieci.

Zwolnienie przysługuje w stosunku do dzieci podatnika, o których mowa w art. 27ea ust. 1 pkt 2 ustawy PIT. Chodzi zatem o dzieci:

 1. Małoletnie;
 2. Pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 3. Pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te:
  • nie stosowały przepisów art. 30c lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem art. 6 ust. 1a tej ustawy, w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
  • nie podlegały opodatkowaniu na zasadach wynikających z Ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 roku o podatku tonażowym lub Ustawy z dnia 6 lipca 2016 roku o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, 
  • nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b lub przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152, w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Zwolnienie PIT dla rodzin wychowujących wiele dzieci - warunki

Ustawa PIT stawia również określone warunki formalne, które muszą zostać spełnione, aby zwolnienie PIT dla rodzin wychowujących wiele dzieci znalazło zastosowanie. 

W art. 21 ust. 46 ustawy PIT czytamy, że podatnik korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 153, składa w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym informację, według ustalonego wzoru, zawierającą dane o liczbie dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. 

Podatnik jest zwolniony z obowiązku złożenia powyższej informacji, jeżeli w zeznaniu rocznym skorzystał z ulgi na dzieci i oświadczył, że równocześnie skorzystał ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 153 i prawo do zastosowania tego zwolnienia oraz odliczenia przysługiwało w stosunku do tych samych dzieci.

Dodatkowo art. 21 ust. 47 ustawy PIT stanowi, że na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 153, w szczególności: 

 1. Odpis aktu urodzenia dziecka;
 2. Zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 3. Odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 4. Zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Warunkiem formalnym skorzystania z opisanego zwolnienia jest wskazanie w rocznej deklaracji podatkowej danych personalnych dzieci, wobec których wykonywanie władzy rodzicielskiej (i innych funkcji) uprawnia do skorzystania ze zwolnienia.

Przechodząc do podsumowania naszych rozważań, możemy wskazać, że zwolnienie PIT dla osób wychowujących co najmniej czwórkę dzieci stanowi istotny element prorodzinnej polityki państwa realizowanej w ramach Polskiego Ładu. 

Należy pamiętać, że zwolnienie PIT dla rodzin wychowujących wiele dzieci obejmuje przychody do określonego limitu w danym roku podatkowym, a podatnik musi w tym zakresie dopełnić określonych obowiązków formalnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów