0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga sponsoringowa (CSR) – wydatki na wynagrodzenia sportowców

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W poniższym artykule dowiemy się co oznacza stwierdzenie - ulga sponsoringowa w zakresie finansowania działalności sportowej przez przedsiębiorcę. Zastanowimy się, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby możliwe było zastosowanie ulgi w zakresie finansowania wynagrodzenia sportowców i trenerów w klubie sportowym.

Ulga dla wspierających sport

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje art. 26ha ustawy PIT. Przepis ten podaje, że podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

 1. sportową;
 2. kulturalną w rozumieniu Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 3. wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

– przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl art. 26ha ust. 2 ww. ustawy za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty poniesione na finansowanie:

 1. klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy;
 2. stypendium sportowego;
 3. imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.

Odliczenia ulgi dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty, o których mowa powyżej. Podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia, informację (według ustalonego wzoru PIT-CSR) zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej ulgę CSR, jest ona skierowana do podatników osiągających przychody z działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub według 19-procentowej stawki podatku. 

Ulga polega na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele. Oznacza to, że podatnik oprócz zaliczenia poniesionych kosztów do kosztów uzyskania przychodów, w tym również poprzez odpisy amortyzacyjne, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym poprzez odliczenie od podstawy obliczenia podatku połowy poniesionych kosztów.

W zakresie ulgi sponsoringowej przedsiębiorca może w zeznaniu podatkowym odliczyć od podstawy opodatkowania połowę kosztu, który w trakcie roku podatkowego został odliczony od przychodu z działalności gospodarczej.

Kluczowe kryterium kosztu uzyskania przychodu, a ulga sponsoringowa

Istotne jest to, że w przypadku ulgi sponsoringowej odliczeniu od podstawy opodatkowania podlega 50% kosztu poniesionego przez podatnika.

W konsekwencji, aby możliwe było zastosowanie ulgi, konieczne jest, aby wydatek na wspieranie sportu spełniał wymogi kosztu uzyskania przychodu.

Kosztami uzyskania przychodów w ramach działalności gospodarczą są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Jak stanowi art. 22 ust. 1 ustawy PIT, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, musi spełnić następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik);
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w żaden sposób zwrócona;
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów;
 • został właściwie udokumentowany;
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W zakresie działalności polegającej na finansowaniu działań sportowych mamy do czynienia z umową sponsoringu. Sponsoring uznawany jest za formę reklamy, której przedmiotem jest firma i jej produkty. Sponsorowanie ma także kształtować pozytywny wizerunek firmy i popularyzować jej nazwę na rynku. Zwiększenie popularności firmy może mieć wpływ na wzrost uzyskiwanych przez nią przychodów.

Co jednak istotne, umowa sponsoringu może przybrać formę tzw. sponsoringu właściwego (wzajemność świadczeń) lub sponsoringu niewłaściwego (który charakteryzuje się jednostronnym świadczeniem).

W przypadku, gdy mamy do czynienia ze sponsoringiem niewłaściwym, występuje świadczenie zbliżone do darowizny, ponieważ przedsiębiorca nie otrzymuje w zamian żadnego świadczenia. W takim przypadku zastosowanie znajdzie art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy PIT, który stanowi, że kosztem uzyskania przychodu nie są darowizny.

Inaczej natomiast będzie w przypadku sponsoringu właściwego. W takim przypadku przedsiębiorca otrzymuje ekwiwalentne świadczenie w postaci np. reklamy swojej firmy na strojach czy też obiektach sportowych.

Z kategorią kosztów podatkowych mamy do czynienia wyłącznie w przypadku sponsoringu właściwego, czyli takiego, w którym sponsor otrzymuje świadczenie wzajemne przyczyniające się do zwiększenia jego przychodów poprzez reklamę firmy.

Ulga na finansowanie sportu tylko przy sponsoringu właściwym

Powyższe prowadzi zatem do wniosku, że ulga CSR może wystąpić wyłącznie w przypadku, gdy dochodzi do umowy sponsoringu właściwego, ponieważ tylko w takich okolicznościach możemy mówić o kosztach uzyskania przychodu po stronie przedsiębiorcy.

W odpowiedzi na interpelację poselską 32782 z 2 maja 2022 roku (nr DD2.054.38.2022) Ministerstwo Finansów podkreśliło, że ulga jest związana z poniesionymi przez podatnika kosztami uzyskania przychodów. W jej ramach odliczeniu podlegają tylko te koszty, które spełniają kryteria kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Przepisy o podatku dochodowym do kosztów uzyskania przychodów zaliczają koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wyłączonych z kosztów podatkowych.

Przykład 1.

Czy finansowanie wynagrodzenia sportowca daje prawo do ulgi CSR?

Przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym finansuje stypendium lokalnego lekkoatlety. Przekazuje dobrowolne środki na rzecz klubu sportowego, nie otrzymując w zamian żadnego świadczenia. W takim wypadku mamy do czynienia ze sponsoringiem niewłaściwym. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy PIT tego rodzaju wydatek jest wyłączony z kosztów podatkowych, co w dalszej kolejności oznacza, że podatnik nie ma prawa do ulgi CSR.

Ulga sponsoringowa dotyczy tylko takich wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę, które stanowią świadczenie wzajemne, a zatem w odniesieniu do których nie będzie mieć zastosowanie wyłączenie określone w art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy PIT.

Reasumując, należy zaznaczyć, że nie każda umowa sponsoringu w zakresie finansowania aktywności sportowej daje przedsiębiorcy prawo do zastosowania ulgi CSR. Ważne, aby przedsiębiorca otrzymywał świadczenie wzajemne, a zatem musi zostać zawarta umowa sponsoringu właściwego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów