0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej przez drugiego małżonka

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W rocznym zeznaniu podatkowym podatnicy mogą dokonywać różnego rodzaju odliczeń poprzez stosowanie odpowiednich ulg podatkowych. W niniejszym artykule przyjrzymy się uldze termomodernizacyjnej. W szczególności zastanowimy się, jak wygląda odliczenie ulgi termomodernizacyjnej przez drugiego małżonka.

Odliczenie ulgi przez małżonków - zasady

Ulga termomodernizacyjna jest preferencją podatkową, która odliczana jest na etapie składania zeznania rocznego. Jak wiadomo, zeznanie roczne może być złożone wspólnie przez małżonków pozostających we wspólności małżeńskiej.

Wskażmy zatem, że zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o PIT podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach szczególnych, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych i wyłącznie w zakresie tych wydatków podatnikowi przysługuje ulga termomodernizacyjna. Takimi wydatkami są m.in.:

  • montaż kolektora słonecznego,

  • montaż instalacji fotowoltaicznej,

  • montaż kotła olejowego kondensacyjnego,

  • wymiana stolarki zewnętrznej, np. okna, drzwi,

  • montaż pompy ciepła,

  • koszty materiałów budowlanych poniesionych na docieplenie budynku,

  • koszty zakupu kotła gazowego,

  • wykonanie analizy termograficznej budynku,

  • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe,

  • koszty materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji ogrzewczej.

W myśl art. 26h ust. 2 kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. 

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki (art. 26h ust. 6 ww. ustawy).

W myśl art. 26h ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Natomiast jak podaje art. 6 ust. 2 ustawy PIT, małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26, art. 26e i art. 26h; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Warto podkreślić, że z powyższych przepisów wynika, iż odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej dokonuje każdy z małżonków odrębnie w ramach własnej podstawy obliczenia podatku.

Wskazany ustawowy limit 53 000 zł odnosi się do każdego małżonka osobno, co oznacza, że nie ma możliwości, aby odliczenia dokonał drugi z małżonków.

Z odliczenia ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać maksymalnie przez okres nie dłuższy niż 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek związany z termomodernizacją budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Przykład 1.

Podatnik poniósł wydatek na budowę centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym stanowiącym wspólność z małżonką. Suma wydatku wynosiła 30 000 zł. Podstawa opodatkowania podatnika wynosi 10 000 zł, natomiast podstawa opodatkowania żony wynosi 50 000 zł. W tym przypadku podatnik może odliczyć 10 000 zł ulgi termomodernizacyjnej do swojej podstawy opodatkowania. Przy czym ulga nie może zostać odliczona od podstawy opodatkowania żony, jeżeli dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku zostały wystawione na podatnika. Resztę wydatku (20 000 zł) może on natomiast odliczyć w kolejnych latach podatkowych.

Każdy z małżonków dokonuje odliczenia ulgi termomodernizacyjnej w ramach własnej podstawy opodatkowania. W świetle obowiązujących przepisów nie ma możliwości, aby niewykorzystaną kwotę wydatków odliczył drugi małżonek.

Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej a dokumentowanie wydatków poniesionych przez małżonków 

Przedstawiony problem ściśle wiąże się z zagadnieniem prawidłowego dokumentowania wydatków poniesionych na termomodernizację. Jak się bowiem okazuje, w istotny sposób rzutuje to na późniejsze rozliczenie ulgi.

Stosownie do art. 26h ust. 3 ustawy PIT wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. 

W świetle przytoczonych przepisów wskażmy zatem, że każdemu z małżonków przysługuje prawo do odliczenia ulgi do wysokości limitu, tj. 53 000 zł. Jednakże każdy z małżonków (podatników) powinien posiadać fakturę wystawioną na jego nazwisko dokumentującą poniesienie wydatków. Natomiast w sytuacji, gdy wydatki udokumentowane są fakturą wystawioną na obojga małżonków, każdy z nich ma prawo odliczenia w ramach wyżej wskazanego limitu 50% poniesionych wydatków udokumentowanych tymi fakturami.

A contrario podatnik nie może odliczyć wydatków na termomodernizację udokumentowanych fakturą wystawioną na współmałżonka. Odliczenie dokonane przez małżonka nie może przekroczyć limitu 53 000 zł, uwzględniając wydatki udokumentowane fakturami wystawionymi na jego nazwisko oraz 50% wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi na obojga małżonków.

Przykład 2.

Małżonkowie ponieśli wydatek na termomodernizację wspólnego domu w wysokości 50 000 zł. Wydatek został udokumentowany fakturą wystawioną na oboje z nich. W związku z tym każdy z nich ma prawo do odliczenia w ramach ulgi kwoty 25 000 zł. Oczywiście odliczenie odbywa się w ramach indywidualnej podstawy opodatkowania. Zakładając, że jeden z małżonków w danym roku nie osiągnął żadnych dochodów – całości wydatków nie może odliczyć drugi małżonek. Nadal należy pilnować limitów określonych w przepisach.

Przykład 3.

Podatnik poniósł wydatek na termomodernizację budynku stanowiącego wyłączną własność żony. Faktura została wystawiona na podatnika. W tym przypadku żadna z osób nie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, ponieważ mąż nie jest współwłaścicielem nieruchomości, natomiast żona nie figuruje na dokumencie potwierdzającym poniesienie wydatku.

Powyższe znajduje także potwierdzenie w treści wydawanych interpretacji. Przykładowo w piśmie z 16 czerwca 2020 roku (nr 0115-KDIT2.4011.255.2020.2.ŁS) stwierdzono, że skoro faktury dokumentujące poniesione wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne wystawione są na męża podatniczki, to nie przysługuje jej możliwość odliczenia w rozliczeniu rocznym poniesionych wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczenia w ramach ww. ulgi może dokonać tylko ten podatnik, na którego wystawione są faktury dokumentujące poniesione wydatki. 

W zakresie możliwości odliczania ulgi termomodernizacyjnej ważne jest prawidłowe udokumentowanie wydatków. Konieczne jest posiadanie faktury wystawionej na imię i nazwisko właściciela (współwłaściciela) nieruchomości, który chce skorzystać z ulgi.

Jak widać z zaprezentowanych przepisów, odliczenie ulgi termomodernizacyjnej przez małżonków nie jest zagadnieniem prostym. Należy pamiętać, że każdy z małżonków odlicza w ramach własnej podstawy opodatkowania kwotę wydatku udokumentowaną fakturą. Będzie tak również w sytuacji, gdy małżonkowie dokonują wspólnego rozliczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów