0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy przychód ze sponsoringu podlega opodatkowaniu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sponsoring może być traktowany jako źródło finansowania działań zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W ramach umowy sponsoringu sponsor przekazuje na rzecz sponsorowanego określone świadczenia. Mogą być nimi zarówno środki pieniężne, jak i rzeczy materialne czy usługi, a osoba sponsorowana świadczy na rzecz sponsora wskazane w umowie usługi reklamowe, marketingowe lub promocyjne. W dzisiejszym artykule przedstawimy skutki podatkowe w PIT zawarcia umowy sponsoringu z punktu widzenia osoby sponsorowanej oraz w jaki sposób wykazać przychód ze sponsoringu!

Jak odróżnić sponsoring od darowizny?

Sponsoring nie został zdefiniowany w przepisach prawa, możliwość zawarcia umowy sponsoringu wynika z ogólnej zasady swobody umów określonej w art. 353`1 Kodeksu cywilnego. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Umowy sponsoringu są zaliczane do tzw. umów nienazwanych. Sponsoring właściwy oznacza odpłatne przysporzenie majątkowe wyrażające się w pieniądzach, rzeczach bądź usługach, dokonywane przez określonego przedsiębiorcę (sponsora) na rzecz wybranej osoby fizycznej, organizacji, instytucji lub innej struktury prawnej (sponsorowanego), w zamian sponsorowany świadczy działania o charakterze promocyjnym, marketingowym i reklamowym na rzecz sponsora. Sponsoring to umowa charakteryzująca się ekwiwalentnością świadczeń.

Darowizna zgodnie z art. 888 kc jest umową, w której ramach darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Przy sponsoringu, w przeciwieństwie do darowizny mamy do czynienia z korzyściami zarówno po stronie sponsorowanego, jak i sponsora. Skutkiem darowizny jest natomiast wyłącznie jednostronne przysporzenie po stronie podmiotu obdarowanego.

Umowa sponsoringu zawarta z osobą prywatną a przychód ze sponsoringu

Sponsoring wywołuje określone konsekwencje dla sponsorowanego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, dlatego bardzo ważne jest określenie w zawartej umowie sponsoringu wzajemnej wartości świadczeń.

Umowy sponsoringu są zaliczane do umów nienazwanych, co oznacza, że zgodnie z kc należy stosować do nich przepisy o zleceniu.

Art. 750 kc

„Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu”.

Na podstawie art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9. Oznacza to, że w przypadku gdy sponsorowany jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, przychód ze świadczonej przez niego usługi reklamowej, marketingowej lub promocyjnej powinien zostać zaliczony do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Sponsor pełni wówczas rolę płatnika i ma obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z zasadami określonymi w art. 41 ust 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo sponsor powinien pamiętać, że zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt 3 ustawy o PIT w razie gdy przedmiotem świadczeń przekazanych sponsorowanemu nie są pieniądze, sponsor jako płatnik jest obowiązany wpłacić kwotę zaliczki przed udostępnieniem świadczenia.

Dodatkowo płatnik jest zobowiązany:

  • przesłać do właściwego dla siebie urzędu skarbowego zbiorczą deklarację roczną PIT-4R w terminie do końca stycznia następnego roku,

  • przekazać urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania sponsorowanego imienną informację PIT-11 w terminie do końca stycznia następnego roku,

  • przekazać sponsorowanemu imienną informację PIT-11 w terminie do końca lutego następnego roku.

Kwoty wynikające z informacji PIT-11 osoba sponsorowana wykazuje w zeznaniu rocznym.

Przykład 1.

Spółka z o.o. będąca dystrybutorem zdrowej żywności zawarła umowę sponsoringu z popularnym influencerem prowadzącym kanały społecznościowe, w których promuje zdrowy tryb życia, zamieszcza przepisy i udziela porad dotyczących zbilansowanej diety. Influencer w zamian za wynagrodzenie otrzymane od spółki z o.o. zobowiązał się do reklamowania marki i produktów oferowanych przez spółkę z o.o. Sponsorowany nie prowadzi działalności gospodarczej. W jaki sposób influencer powinien opodatkować otrzymane wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy sponsoringu? Do umowy sponsoringu jako umowy nienazwanej należy stosować przepisy o zleceniu. Oznacza to, że za obliczenie i pobranie zaliczki na podatek dochodowy odpowiedzialny jest sponsor. Po zakończeniu roku sponsor przesyła sponsorowanemu PIT-11, na podstawie którego osoba sponsorowana wykazuje przychód w zeznaniu rocznym, jako przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Umowa sponsoringu pomiędzy firmami a przychód ze sponsoringu

Osoba sponsorowana prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła umowę sponsoringu, w której ramach wykonuje na rzecz sponsora określone w umowie czynności o charakterze reklamowym, marketingowym lub promocyjnym, ma obowiązek wykazania przychodu z działalności gospodarczej. Przychód powstaje na zasadach ogólnych określonych w art. 14 ustawy o PIT. W przypadku gdy sponsorowany jest przedsiębiorcą, jego przychodem jest wartość usługi świadczonej na rzecz sponsora.

Dodatkowo, jeżeli sponsorowany poniósł wydatki związane z wykonaniem usług reklamowych, marketingowych lub promocyjnych na rzecz sponsora, zgodnie z art. 22 ustawy o PIT może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej.

Sponsorowany prowadzący działalność gospodarczą wystawia sponsorowi fakturę VAT w razie gdy sponsorowany jest czynnym podatnikiem VAT lub rachunek w przypadku gdy korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Trzeba mieć na uwadze, że korzystanie ze sponsoringu przez przedsiębiorcę wymaga dodania odpowiedniego kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), związanego z rozszerzeniem zakresu działalności o świadczenie usług reklamowych, marketingowych lub promocyjnych. Odpowiednim kodem dla tego typu usług jest kod PKD 73.1. Zmianę kodów PKD należy zgłosić poprzez aktualizację wniosku CEDIG-1.

Przykład 2.

Pan Jacek prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży odzieży sportowej zawarł umowę z popularną trenerką personalną i instruktorką fitness posiadającą platformę treningów online, prowadzącą działalność w tym zakresie. W ramach umowy trenerka w zamian za wynagrodzenie zobowiązała się reklamować logo firmy pana Jacka na strojach sportowych używanych w trakcie treningów online oraz w mediach społecznościowych. W jaki sposób należy opodatkować wynagrodzenie otrzymane przez trenerkę? Otrzymane w ramach umowy sponsoringu świadczenia przez trenerkę personalną i instruktorkę fitness prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą są traktowane jako przychody uzyskane z działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów