0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga sponsoringowa w PIT dla wspierających sport, edukację i kulturę

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polski Ład oferuje szeroki katalog nowych preferencji podatkowych dla podatników podatku dochodowego. Spośród nowych przepisów wybraliśmy regulacje na temat ulgi sponsoringowej, której celem jest wspieranie sportu, edukacji oraz kultury. W poniższym artykule zastanowimy się nad zakresem podmiotowym i przedmiotowym tej ulgi.

Ulga sponsoringowa - zakres podmiotowy

Jak podaje nowo dodany art. 26ha ustawy PIT, podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność: 

 1. sportową,
 2. kulturalną w rozumieniu Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 3. wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

– przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W świetle powyższego przepisu zwróćmy zatem uwagę, że ulga sponsoringowa jest przeznaczona wyłącznie dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym dotyczy ona zarówno podatników opodatkowujących działalność według skali podatkowej, jak i podatkiem liniowym.

Ulga sponsoringowa nie przysługuje zatem podatnikom uzyskującym przychody z innych źródeł.

Ponadto jest to preferencja podatkowa, która polega na odliczeniu określonej kwoty od podstawy obliczenia podatku. W rezultacie ulga ta nie pomniejsza samego podatku, lecz pomniejsza kwotę, od której podatek jest obliczany.

Jeżeli chodzi natomiast o wysokość odliczenia, to przedsiębiorca może odliczyć 50% poniesionych wydatków, przy czym kwota odliczenia nie może być wyższa niż dochód uzyskany z działalności gospodarczej.

Ulga sponsoringowa jest to odliczenie określonej kwoty od podstawy opodatkowania i przysługuje wyłącznie podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą.

Ulga sponsoringowa - zakres przedmiotowy

Polski Ład w sposób szczegółowy określił, jakie konkretnie wydatki na działalność sportową, edukacyjną oraz kulturową podlegają odliczeniu przez przedsiębiorców.

Poniżej przedstawiamy katalog wydatków, które kwalifikują się do skorzystania z ulgi sponsoringowej.

Wydatki na wspieranie sportu to wydatki poniesione na finansowanie: 

 1. klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy;
 2. stypendium sportowego;
 3. imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych. 

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę uznaje się koszty poniesione na: 

 1. stypendia, o których mowa w: a) art. 97 i art. 213 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, b) art. 283 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 2. finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, o których mowa w art. 163 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie;
 3. finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów;
 4. sfinansowanie studiów dualnych, o których mowa w art. 62 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk;
 5. wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzonego przez tę uczelnię.

Natomiast za wydatki poniesione na działalność kulturalną uznaje się koszty poniesione na finansowanie: 

 1. instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 2. działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

Konieczna jest dokładna analiza ww. wydatków, ponieważ katalog ten ma charakter zamknięty i kompletny. Zwróćmy uwagę, że przepis nie używa sformułowania „w szczególności”, co oznacza, że inne wydatki związane bezpośrednio czy też pośrednio ze sportem, kulturą lub edukacją nie mogą być uwzględnione w uldze sponsoringowej.

W ramach ulgi sponsoringowej przedsiębiorca może uwzględnić wyłącznie te wydatki na wspieranie sportu, edukacji i kulturę, które są wymienione w art. 26ha ustawy PIT.

Ulga sponsoringowa - zasady odliczania

Odliczenia ulgi sponsoringowej dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wymienione wydatki. Oznacza to, że odliczenia nie dokonuje się w trakcie roku, lecz dopiero na etapie składania rocznego zeznania podatkowego (PIT-36 lub PIT-36L).

Podkreślenia wymaga, że opisane wydatki mogą jednocześnie stanowić koszt podatkowy w działalności gospodarczej na zasadach ogólnych wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy PIT.

Odliczenie w ramach ulgi sponsoringowej jest niejako ponownym odliczeniem tego samego wydatku, dokonywane jest to jednak w momencie składania rocznej deklaracji.

Ponadto koszty, o których mowa, podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w żadnej formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku. 

Ulga sponsoringowa jest odliczana w rocznym zeznaniu podatkowym składanym przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Ulga sponsoringowa wprowadzona w ramach Polskiego Ładu ma przede wszystkim zachęcić przedsiębiorców do wspierania działalności sportowej, kulturowej oraz edukacyjnej. Jej istotą jest odliczenie od podstawy obliczenia podatku 50% wydatków poniesionych na konkretne wymienione w ustawie wydatki na tego rodzaju działalność.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów