0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi edukacyjne online – czy korzystają ze zwolnienia od VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W dobie światowej pandemii coraz więcej usług zostało przeniesionych do Internetu. Problematyka ta dotyczy również usług edukacyjnych, które przybrały formę e-learningu. Wiadomo, że usługi stacjonarne w zakresie edukacji korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Pojawia się pytanie, czy usługi edukacyjne online mogą skorzystać z tego samego zwolnienia?

Czy usługi edukacyjne online stanowią usługi elektroniczne?

Zanim jednak przejdziemy do omówienia kwestii zwolnienia, należy ustalić charakter usług edukacyjnych prowadzonych zdalnie. Przede wszystkim chodzi o stwierdzenie, czy są to usługi elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy VAT.

Przypomnijmy, że w myśl art. 2 pkt 26 ustawy VAT przez usługi elektroniczne rozumie się usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011.

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 282/2011 do „usług świadczonych drogą elektroniczną”  należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Natomiast z art. 7 ust. 3 rozporządzenia 282/2011 wynika, że ust. 1 nie ma zastosowania do:

  • usług edukacyjnych, w których ramach treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (tzn. przez zdalne połączenie);

  • usług edukacyjnych obejmujących wyłącznie kursy korespondencyjne, takie jak kursy za pośrednictwem poczty.

Z kolei w punkcie 5 załącznika I do rozporządzenia 282/2011 wymienione zostały następujące usługi, które zalicza się do usług świadczonych drogą elektroniczną:

  1. automatyczne nauczanie na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka, łącznie z klasami wirtualnymi, z wyjątkiem sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem;

  2. ćwiczenia są wypełniane przez ucznia on-line i sprawdzane automatycznie, bez udziału człowieka.

Brzmienie powołanych uregulowań wskazuje na to, że aby daną usługę uznać za usługę elektroniczną, musi wystąpić sytuacja, w której ramach:

  • jej realizacja ma miejsce za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej;

  • jej świadczenie jest zautomatyzowane, a udział człowieka jest niewielki;

  • jej wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe, a usługa ta nie jest objęta włączeniami zawartymi w art. 7 ust. 3 rozporządzenia 282/2011.

W świetle powyższego usług świadczonych drogą elektroniczną nie wlicza się do usług edukacyjnych, w których ramach treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (tzn. przez zdalne połączenie), jak również usług edukacyjnych w sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem.

Natomiast usługi edukacyjne w sytuacji automatycznego nauczania na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka (łącznie z klasami wirtualnymi), oraz gdy ćwiczenia wypełniane są przez ucznia online i sprawdzane są automatycznie, bez udziału człowieka, zaliczane są do usług świadczonych drogą elektroniczną.

Jeżeli zatem mamy do czynienia z usługami edukacyjnymi w formie zdalnej, w której nauczyciel łączy się z uczniem na żywo poprzez odpowiedni komunikator (np. Skype), to nie jest to usługa elektroniczna.

Usługi edukacyjne online nie są usługami elektronicznymi, w związku z czym nie będzie miał do nich zastosowania art. 28k ustawy VAT.

Usługi edukacyjne online korzystają ze zwolnienia od podatku

Skoro ustaliliśmy już, że usługi edukacyjne w formie zdalnej nie są usługami elektronicznymi w myśl przepisów ustawy VAT, to możemy przejść do analizy możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT.

W tym zakresie wskażmy, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy VAT zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

  1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania;

  2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie kształcenia

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów Prawa oświatowego oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy mogą również korzystać uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, zwolnione są również dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. 

Trzeba jednak podkreślić, że nie każdy podatnik posiada wskazany status i w konsekwencji może skorzystać ze zwolnienia. Bardzo często podmiotami świadczącymi usługi edukacyjne online są osoby fizyczne prowadzące zdalne zajęcia z nauki języków obcych.

Takie osoby mogą w tym zakresie skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy VAT. W świetle tej regulacji wolne od podatku są usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, 27 i 29.

Warto przy tym podkreślić, że powyższe zwolnienie przysługuje również w sytuacji, gdy nauka języków obcych odbywa się zdalnie. Ważne jest w tym zakresie, aby uczestnicy mieli kontakt z lektorem „na żywo” prowadzącym zajęcia online lub prowadzącym konsultacje telefonicznie. Innymi słowy, lekcje są prowadzone w bieżącym kontakcie zdalnym z lektorem, a nie np. wyłącznie poprzez pobranie wcześniej nagranych wykładów.

Potwierdza to pismo z 1 lutego 2021 roku wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0114-KDIP4-3.4012.697.2020.1.DS):

Wnioskodawca świadczy i zamierza świadczyć w przyszłości naukę języków obcych (w tym korepetycje) online lub zdalnie, czyli bez fizycznego kontaktu z uczestnikami zajęć. W zależności od potrzeb i możliwości uczestników zajęcia te mogą zostać przeprowadzone z wykorzystaniem łączy internetowych (w szczególności z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, poczty e-mail), telefonicznie, lub w inny sposób umożliwiający ich przeprowadzenie.

W związku z tym, że Wnioskodawca świadczy usługi nauki języków obcych a do świadczonych przez Wnioskodawcę usług nie znajduje zastosowania zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26, 27 ani 29, do opisanych we wniosku czynności Wnioskodawca ma prawo zastosować zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT. Bez znaczenia przy tym pozostaje sposób prowadzenia zajęć, zwolnienie od podatku na podstawie powyższego przepisu przysługuje niezależnie, czy nauka języków obcych odbywa się w trybie stacjonarnym czy zdalnym/online.

Usługi edukacyjne świadczone online, a więc w formie zdalnej, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Ustawa VAT przewiduje w tym zakresie kilka różnych zwolnień.

Przechodząc zatem do odpowiedzi na postawione w tytule pytanie, wskazać należy, że jest możliwość zastosowania zwolnienia do usług edukacyjnych online. Warto jednak pamiętać, aby odróżnić usługi edukacyjne od usług elektronicznych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów