0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Darowizna na cele oświatowe a nowa ulga podatkowa

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

zeznaniu rocznym za 2020 rok przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą skorzystać z nowej ulgi podatkowej i pomniejszyć wysokość dochodu podlegającemu opodatkowaniu. Nowa ulga dotyczy darowizn przekazanych publicznym placówkom prowadzącym kształcenie zawodowe. Kiedy przekazana darowizna na cele oświatowe będzie uprawniała do skorzystania z ulgi oraz w jakiej wysokości?

Ulga na edukację zawodową – kiedy można skorzystać?

Ulga edukacyjna obowiązuje na mocy art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d ustawy o PIT i dotyczy darowizn przekazanych na rzecz publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a Ustawy Prawo oświatowe, a także publicznych placówek i centrów, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy.

Z ulgi na edukację zawodową mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym w zeznaniu rocznym składanym za 2019 rok, lub za lata kolejne. Co ważne, mimo warunku prowadzenia działalności gospodarczej ulga może zostać odliczona od innych dochodów niż dochody uzyskane z działalności gospodarczej.

Należy mieć również na uwadze, że łączna wartość odliczonych darowizn na cele:

 • pożytku publicznego,
 • kultu religijnego,
 • krwiodawstwa,
 • edukację zawodową

nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu w danym roku podatkowym.

Jakie placówki uprawniają do skorzystania z ulgi?

Aby móc odliczyć darowiznę na cele oświatowe konieczne jest jej przekazanie na rzecz właściwej placówki publicznej, która prowadzi kształcenie w zawodach występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Do takich szkół można zaliczyć:

 • pięcioletnie technikum
 • trzyletnią branżową szkoła I stopnia,
 • dwuletnią branżową szkołę II stopnia,
 • szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku,
 • publiczną placówkę lub centrum będące placówkami kształcenia ustawicznego, placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiającymi uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Wybrana szkoła może świadczyć również inne usługi edukacyjne. Ważne jednak, aby przedmiot jej kształcenia pokrywał się z powyższą listą.

Darowizny, które zostaną rozliczone w ramach ulgi edukacyjnej, mogą zostać przekazane tylko na rzecz szkoły publicznej, wyłącznie na cele kształcenia zawodowego, co powinno wynikać z zawartej umowy darowizny.
Szkoła, na rzecz której ma zostać przekazana darowizna, może być prowadzona w formie dziennej, zaocznej czy wieczorowej. Forma prowadzonego kształcenia nie ma w tym przypadku znaczenia.

Do pobrania:

Darowizny w zeznaniu rocznym - broszura KIS.pdf

Co przekazać w darowiźnie?

Darowizna na cele oświatowe nie może być przekazywana w formie gotówkowej. Przedmiotem darowizny mogą być wyłącznie materiały dydaktyczne lub środki trwałe, które:

 • są kompletne i zdatne do użytku,
 • nie są starsze niż 12 lat.

Jeśli podatnik nie dysponuje tego typu przedmiotami, wówczas może przeznaczyć własne środki pieniężne na ich zakup i dopiero później przekazać je w formie darowizny właściwej placówce. Dodatkowo w umowie darowizny powinna znaleźć się informacja, że przekazane przedmioty spełniają powyższe warunki uprawniające do skorzystania z ulgi.

Darowizna na cele oświatowe a koszty uzyskania przychodu

Przekazywana darowizna odliczana jest dopiero po zakończonym roku podatkowym. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT przekazane darowizny nie mogą stanowić kosztu podatkowego. W określonych przypadkach występują wyjątki od tej reguły. Uzależnione jest to jednak od rodzaju przedmiotu darowizny.

Możliwość skorzystania z ulgi na kształcenie zawodowe dotyczy tylko darowizn przekazanych w formie materiałów dydaktycznych oraz środków trwałych nie starszych niż 12 lat.

Towary handlowe

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na przekazanie przedmiotu stanowiącego jego towar handlowy przeznaczony do dalszej odsprzedaży w formie darowizny, wówczas ma obowiązek wyksięgowania kosztu z nim związanego z kol. 10 KPiR w dacie jej przekazania. Towar handlowy przekazany w formie darowizny nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Środki trwałe

Dla podatnika, który zdecyduje się na przekazanie darowizny na cele oświatowe, może okazać się najkorzystniejsze darowanie przedmiotów stanowiących środek trwały działalności w pełni zamortyzowanych. W przypadku środków trwałych w momencie przekazania go w formie darowizny niezamortyzowana część nie może stanowić uzyskania przychodu. Przepisy jednak nie wymagają wyksięgowania tej części kosztu, która została już umorzona. Zatem w sytuacji, w której podatnik zdecyduje się na przekazanie środka trwałego, który został już umorzony w całości, zamortyzowana część w dalszym ciągu będzie stanowiła dla niego koszt podatkowy, dodatkowo, jeśli spełni wymagane warunki, będzie mógł skorzystać z ulgi edukacyjnej i odliczyć przekazaną darowiznę w zeznaniu rocznym. Należy jednak pamiętać, że aby ulga przysługiwała, środek trwały przekazywany w darowiźnie nie może liczyć więcej niż 12 lat.

Jak dokonać odliczenia darowizny?

Co do zasady warunkiem do odliczenia darowizny na cele oświatowe jest osiąganie przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak ulga odliczana jest od ogólnego dochodu podatnika pochodzącego ze wszystkich źródeł. W związku z tym, jeśli przedsiębiorca osiąga dochód z kilku źródeł, wówczas (niezależnie z którego darowizna na cele oświatowe zostanie przekazana) podatnik może dokonać odliczenia od wybranego dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, liniowo lub od przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przykład 1.

Przedsiębiorca Stanisław prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem oraz dodatkowo jest zatrudniony na umowę o pracę. W 2019 roku przekazał w formie darowizny środek trwały, który wykorzystywał w prowadzonej działalności gospodarczej. Po zakończonym roku podatkowym okazało się, że dochód z działalności jest niewielki. Czy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi od dochodu osiągniętego ze stosunku pracy?

Tak. Mimo że działalność opodatkowana jest na zasadach ryczałtu, podatnik ma prawo dokonać odliczenia ulgi edukacyjnej od dochodu osiągniętego z tytułu pracy na etacie opodatkowanego na zasadach ogólnych. Wówczas ulga zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym PIT-28.

Wartość przekazywanej darowizny powinna być ustalona na podstawie wartości rynkowej danego przedmiotu z uwzględnieniem jego stanu technicznego.

Darowizna na cele oświatowe może być rozliczona w zeznaniu rocznym PIT-36, PIT-36L lub PIT- 28. Wartość przekazanej darowizny, kwotę podlegającą odliczeniu oraz dane obdarowanego należy wskazać dodatkowo w załączniku PIT/O do składanej deklaracji rocznej.

Dodatkowo darczyńca mieć umowę darowizny sporządzoną w formie pisemnej, w której będą znajdowały się dane identyfikujące strony umowy, wartość przekazywanej darowizny oraz oświadczenie o przyjęciu darowizny przez obdarowanego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów