0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy - czy jest możliwy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zleceniobiorca nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu umowy zlecenie. Może na swój wniosek zostać objęty tym ubezpieczeniem, dzięki czemu nabędzie, po okresie wyczekiwania, prawa do zasiłków: chorobowego, opiekuńczego oraz macierzyńskiego, a także do świadczenia rehabilitacyjnego. W związku z tym zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy jest możliwy.

Możliwość zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nie dotyczy zleceniobiorców, którzy są uczniami lub studentami do 26 roku życia, a także pozostałych zleceniobiorców, którzy nie posiadają obowiązkowego tytułu do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń

Zleceniobiorca przystępuje do ubezpieczenia chorobowego na swój  wniosek i podlega temu ubezpieczeniu od dnia wskazanego we wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku. Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od dnia wskazanego we wniosku następuje tylko wtedy, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku tych ubezpieczeń.

Zgłoszenia do ubezpieczeń obowiązkowych należy dokonać na druku ZUS ZUA w części VI - dane o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych oraz VII - dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. W celu zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego trzeba uzupełnić dane w części VIII - dane o dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych.

Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy - ustalanie prawa i wysokości 

Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy bez okresu wyczekiwania jest możliwy w przypadku zleceniobiorcy, który jest absolwentem szkół lub szkół wyższych i przystąpił do ubezpieczeniach chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej, lub gdy niezdolność do pracy powstała na skutek wypadku w drodze do lub z pracy.

Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy

Kiedy zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy jest możliwy? Zleceniobiorca zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni okresu nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do okresu wyczekiwania wlicza się poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, jeżeli przerwa między okresami ubezpieczenia nie przekroczyła 30 dni. Poprzednie okresy ubezpieczenia przy przerwie dłużej niż 30 dni, można doliczyć tylko, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu chorobowym była spowodowana przebywaniem na urlopie wychowawczym, urlopie bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy - rozliczenie

Podstawę zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy ustala się zgodnie z art. 48 ustawy zasiłkowej, czyli biorąc pod uwagę przeciętny miesięczny przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe za pełne kalendarzowe miesiące tego ubezpieczenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.

Płatnik uprawniony do wypłaty zasiłków od wypłaconego zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy, gdyż zasiłek chorobowy jest wykazywany po zakończeniu roku w deklaracji PIT-8C. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego stanowi przychód z tzw. innych źródeł, dlatego przy wypłacie zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy zleceniodawca nie pełni roli płatnika. Deklarację PIT-8C płatnik ma obowiązek przekazać  do końca lutego kolejnego roku podatkowego zleceniobiorcy oraz do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania zleceniobiorcy. Podatnik wykazuje dane wynikające z deklaracji PIT-8C wraz z pozostałymi przychodami podlegającymi opodatkowaniu według skali podatkowej w zeznaniu rocznym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów