0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wigilia firmowa jako koszt firmowy i przychód pracownika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czas świąteczny kojarzy się z rodzinną atmosferą. Ostatnio coraz bardziej popularne staje się także organizowanie przez pracodawców firmowych kolacji wigilijnych. Przedsiębiorca musi jednak pamiętać o prawidłowym rozliczeniu takiego kosztu. Nie zawsze bowiem wydatek ten może potraktować jako koszt uzyskania przychodu. Równie istotne staje się pytanie, czy uczestnictwo w firmowej wigilii jest dla pracownika przychodem podlegającym opodatkowaniu. Sprawdź, czy wigilia firmowa może stanowić koszt firmowy! Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

Czy wigilia firmowa jest przychodem pracownika?

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. określił, które nieodpłatne świadczenia pracownicze są opodatkowane. Dzięki temu można jasno ustalić, czy dane świadczenie pracownicze jest przychodem pracownika, czy też nie podlega opodatkowaniu.

Według wyroku TK przychodem pracownika jest nieodpłatne świadczenie, z którego pracownik skorzystał wyłącznie z własnej woli i zostało ono udzielone w jego interesie. Świadczenie to ma wymierną wartość pieniężną oraz jest skierowane do indywidualnego pracownika.

Powyższych warunków nie spełnia udział pracownika w wigilii firmowej zorganizowanej przez pracodawcę. Nieodpłatne świadczenie w postaci wigilii firmowej jest dokonywane w interesie firmy - pozwala zadbać o integrację. Pracownik z jego tytułu nie osiąga wymiernych korzyści. Również argumentem za tym, że uczestnictwo w wigilii firmowej nie stanowi przychodu pracownika, jest fakt, że świadczenie to nie jest skierowane do indywidualnego pracownika zatem nie można przypisać mu konkretnej kwoty przychodu jaki domniemanie uzyskał.

Podsumowując powyższe, udział pracownika w świątecznej imprezie zorganizowanej przez pracodawcę nie jest przychodem pracownika. Pracodawca zatem nie ma obowiązku odprowadzenia z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy.

Kiedy wigilia firmowa może być rozliczona w kosztach?

Kosztami uzyskania przychodów mogą być wydatki, które mają związek z uzyskiwanymi przychodami (są one ponoszone w celu osiągnięcia przychodów bądź zabezpieczenia ich źródła). Wyłączeniu temu podlegają wydatki wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT. Należy więc najpierw zastanowić się, czy dany wydatek, w tym przypadku wigilia firmowa, faktycznie przyczynił się do uzyskania przychodu oraz czy nie jest wykazany jako wydatek, którego nie uważa się za koszt uzyskania przychodu (patrz art. 23 ust. 1).

Wigilia firmowa dla pracowników

Wigilia firmowa, jak również inne spotkanie zorganizowane dla pracowników, spełnia definicję kosztów, jeżeli zaplanowanym celem spotkania było:

  • zintegrowanie pracowników,
  • zwiększenie u pracowników motywacji do coraz lepszego wykonywania obowiązków,
  • polepszenie atmosfery w pracy.

Z takiego spotkania musi wyraźnie wynikać, że służyło ono poprawie efektywności pracy, która przyczyni się do osiągnięcia wyższych przychodów. Przedsiębiorca organizujący wigilię firmową zobowiązany jest udowodnić, że ten wydatek powiązany jest z uzyskaniem przychodów, dlatego dobrym rozwiązaniem jest sporządzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu oraz celu spotkania (fotografie, agenda spotkania).

Jeżeli natomiast zorganizowanie wigilii firmowej nie spełnia celu motywacyjno-integracyjnego, nie można jej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Spotkanie pracownicze którego celem jest wyłącznie konsumpcja nie jest kosztem uzyskania przychodu.

Wigilia firmowa dla kontrahentów

W przypadku, gdy w wigilii firmowej oprócz pracowników uczestniczą także kontrahenci, niemożliwe jest wliczenie do kosztów uzyskania przychodów całości wydatku poniesionego na zorganizowanie wigilii. Podejmowanie kontrahentów stanowi bowiem koszty zaliczane do wydatków na reprezentację, a te z kolei nie są kosztem uzyskania przychodów (art. 23. ust. 1 pkt 23).

Tak więc, jeżeli w spotkaniu firmowym poza pracownikami uczestniczą także kontrahenci, to w tej części koszty nie powinny być wliczone do kosztów podatkowych.

Jednak w sytuacji, gdy przedsiębiorca jest w stanie udowodnić, że zaproszenie kontrahenta na firmową wigilię przyczyni się do realnego wzrostu uzyskiwanych przychodów (np. poprzez poprawę stosunków biznesowych, a tym samym wzrostu liczby kontraktów), może on wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów