0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wsparcie dla branży turystycznej - na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Branża turystyczna należy do sektora, który najbardziej ucierpiał w wyniku pandemii COVID-19. Firmy, które przetrwały trudny okres i chcą się rozwijać, obecnie mogą ubiegać się o wsparcie dla branży turystycznej w ramach działania A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności z Krajowego Planu Odbudowy. Sprawdźmy zatem, jakie są warunki konkursu. 

Wsparcie dla branży turystycznej - kto może się o nie ubiegać? 

Regulamin konkursu bardzo wyraźnie określa grupę podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację w ramach działania. Przede wszystkim firma musi należeć do sektora MŚP (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) oraz spełniać poniższe warunki:

 • prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sektorze hotelarstwa, gastronomii (HoReCa), turystyki, kultury – obecnie, a także na 31 grudnia 2019 roku;
 • w latach 2020 lub 2021 odnotować spadek obrotów w wysokości co najmniej 30%, liczonych rok do roku.

Należy zwrócić uwagę, że konkurs nie jest skierowany do wszystkich firm działających w branży turystycznej. Działalność główna przedsiębiorcy musi być bowiem prowadzona pod jednym ze wskazanych kodów PKD:

 1. z działu 55 – ZAKWATEROWANIE 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 2. z działu 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 3. z działu 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH, 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
 4. z działu 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
 5. z działu 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE, 79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 6. z działu 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 7. z działu 85 – EDUKACJA 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 8. z działu 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, 91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Co może być przedmiotem projektu? 

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki na inwestycje w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług, czyli m.in.:

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług;
 • prace budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych;
 • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu / ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Podmioty, które wezmą udział w projekcie, mogą również liczyć na usługi doradcze w zakresie realizacji przedsięwzięć, a także podniesienie kwalifikacji w zakresie nowych rozwiązań informatycznych, nowych technologii, analizy potrzeb klienta, zarządzania informacjami, a także zarządzania ryzykiem.

Jakie wydatki kwalifikują się do wsparcia?

Kwalifikowalne wydatki MŚP mogą dotyczyć:

 • zakupu nowych środków trwałych niezbędnych w procesie produkcji lub świadczenia usług;
 • zakupu nowych środków transportu niezbędnych w prowadzonej działalności gospodarczej tylko w wysokości podlegającej amortyzacji w okresie realizacji przedsięwzięcia;
 • wartości niematerialnych i prawnych;
 • wydatków na roboty budowlane;
 • wydatki na szkolenia i doradztwo.

Mówiąc o wydatkach kwalifikowanych, wspomnijmy również, co nie podlega finansowaniu. Do tej kategorii zaliczymy leasing oraz podatek VAT

Jaka jest wysokość wsparcia dla MŚP?

Dotacja ma charakter refundacji już poniesionych wydatków, co oznacza, że przedsiębiorca musi zrealizować inwestycje ze środków własnych, a następnie dochodzi do zwrotu. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 600 000 zł. 

Czy to oznacza, że nie można realizować projektów na wyższą kwotę? Oczywiście, że można, ale 90-procentowe dofinansowanie będzie liczone od tego pułapu. Maksymalny poziom wsparcia wynosi zatem 540 000 zł i stanowi pomoc de minimis. Przedsiębiorca będzie musiał wykazać się 10-procentowym wkładem własnym. Zgodnie z regulaminem inwestycja nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy, a wszystkie przedsięwzięcia powinny być zakończone do 31 stycznia 2026 roku. Kolejne 2 miesiące (nie później niż do 31 marca 2026 roku) to czas na rozliczenie poniesionych wydatków z instytucją udzielającą wsparcia. 

Jakie projekty będą premiowane? 

Jeżeli mówimy o projektach dotacyjnych dla przedsiębiorców, po raz kolejnym mamy sytuację, w której określono kategorię kryteriów premiujących MŚP. Spełniając jedno lub kilka z poniższych warunków, mogą one zyskać przewagę nad innymi podmiotami starającymi się o wsparcie. W konkursie premiowane będą przedsięwzięcia MŚP, które:

 • oprócz obowiązkowego komponentu inwestycyjnego zrealizują także dodatkowy – szkoleniowy lub doradczy, oraz gdy inwestycja obejmuje działania wpisujące się w zieloną lub cyfrową transformację;
 • wniosą wyższy niż wymagany 10-procentowy wkład własny;
 • będą zlokalizowane na obszarze o utrzymującym się ponadprzeciętnym poziomie bezrobocia (wg. danych GUS na lata 2021-2023) lub zagrożonym trwałą marginalizacją (na podstawie opracowania Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego).

Gdzie zgłosić się po wsparcie?

Najważniejsze zostawiliśmy na koniec. Wiemy już, kto, ile i na jakich zasadach może pozyskać w ramach działania. Pozostaje odpowiedzieć na ostatnie pytanie, do kogo zgłosić się po wsparcie? Projekt będzie realizowany na terenie całego kraju za pośrednictwem 5 instytucji. W zależności od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej należy zgłosić się do wybranego operatora:

 1. województwo kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie – Polska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, kontakt: 91 312 92 16, 91 312 92 00;
 2. województwo mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE S.A.), ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa, kontakt: 22 636 07 50, 22 636 07 40;
 3. województwo lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, kontakt: 12 617 66 00;
 4. województwo łódzkie opolskie, śląskie – w trakcie zawierania umowy przez PARP z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., kontakt do PARP: 801 332 202, 22 574 07 07;
 5. województwo dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie – Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz, kontakt: 62 764 50 16.

Patrząc na wskaźniki, które są przypisane do tego działania, możemy wywnioskować, że do końca tego roku ponad 1200 MŚP z sektora HoReCa, turystyki i kultury powinno podpisać umowy na realizację projektów ukierunkowanych na modernizację ich działalności gospodarczych. Łącznie do końca II kwartału 2026 roku wsparciem zostanie objętych ponad 2500 MŚP z całej Polski.

Branża turystyczna cały czas „liże rany” po pandemii COVID-19. Dotacja w ramach działania A1.2.1 KPO to doskonała okazja do pozyskania kwoty ponad pół miliona złotych na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań i usług, rozszerzenie asortymentu produktów/usług oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii w firmie. Zachęcamy mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają określone w artykule warunki, do kontaktu ze wskazanymi operatorami. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów