0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dotacje dla firm z Wielkopolski - jakie są możliwości?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wielkopolska jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów w kraju. Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej województwo notuje bardzo dobre wyniki gospodarcze. Wystarczy wspomnieć, że regionalna stopa bezrobocia wynosi obecnie 2,7% i jest najniższa w Polsce. Regionalny Produkt Krajowy Brutto na mieszkańca wzrósł w ostatnich latach z 54% średniej unijnej w 2004 roku do 83% w 2020. Wspomniane wyniki doprowadziły do tego, że województwo wyszło z grona regionów słabiej rozwiniętych w Europie i w nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027 (obok województwa dolnośląskiego) dołączyło do grona regionów w okresie przejściowym. Co to oznacza w przypadku wdrażania projektów unijnych? Czy są dostępne dotacje dla firm z Wielkopolski? Beneficjenci będą musieli dołożyć do swoich projektów większy wkład własny, gdyż poziom dofinansowania przedsięwzięć nie będzie tak wysoki, jak miało to miejsce w latach 2014–2020. W ramach programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027” do wykorzystania będzie 2,1 mld euro. Sprawdźmy, jakie rodzaje wsparcia przewidziano dla przedsiębiorców z tego regionu!

Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej

Rozwój przedsiębiorczości jest ściśle związany z wprowadzeniem na rynek nowych produktów i usług. Nie dziwi więc fakt zarezerwowania w programie kwoty ponad 36 mln euro na rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych, innowacyjnych oraz wykorzystania zaawansowanych technologii przez przedsiębiorców. W ramach działania przewidziano realizację następujących modułów:

 • obligatoryjnych – badania przemysłowe i prace rozwojowe w celu zdobycia nowej wiedzy oraz opracowania nowych innowacyjnych procesów, usług lub wprowadzenia istotnych ulepszeń do istniejących rozwiązań, a także wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji agendy badawczej;
 • fakultatywnych – do których zaliczamy m.in.: wdrożenie w działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R zrealizowanych przez siebie samodzielnie lub na zlecenie, zastosowanie w przedsiębiorstwie technologii cyfrowych, doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, wdrażanie zielonych technologii, komercjalizację wyników prac B+R i ich promocję na rynkach zagranicznych.

Należy również wspomnieć, że wsparcie w ramach działania ukierunkowane jest na regionalne i ponadregionalne inteligentne specjalizacje służące rozwiązywaniu problemu społecznego istotnego dla rozwoju regionu. W ramach działania przewidziano dotacje do 70% wartości projektu.

Zielona transformacja – czyli wsparcie na projekty dotyczące efektywności energetycznej

Wsparcie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki oszczędzającej zasoby jest jednym z najważniejszych celów Unii Europejskiej. Osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050 ma być możliwe dzięki tak zwanej zielonej transformacji. Przedsiębiorcy z województwa wielkopolskiego będą mogli ubiegać się o dofinansowanie:

 • inwestycji na rzecz poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach obejmujących wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, magazynowanie wytworzonej energii, wdrażanie zmian w procesach technologicznych prowadzące do oszczędzania energii;
 • modernizacji lub wymiany oświetlenia na energooszczędne;
 • modernizacji infrastruktury, zakupu urządzeń i instalacji w celu wdrożenia technologii pozwalającej na ograniczenie ilości produkowanych odpadów oraz ponowne wykorzystanie odpadów w procesie produkcji;
 • wdrożenia rozwiązań z zakresu automatyzacji, robotyzacji bądź cyfryzacji wspomagających proces produkcji, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem;
 • ograniczenia materiałochłonności produkcji, począwszy od fazy projektowania, poprzez wprowadzenie rozwiązań produkcyjnych i użytkowych pozwalających na zwiększenie możliwości recyklingu;
 • audytu środowiskowego oraz analiz technicznych i ekonomicznych.

Elementem uzupełniającym zakres wsparcia mogą być działania dotyczące edukacji ekologicznej, efektywności energetycznej, a także wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Podobnie jak miało to miejsce w poprzedniej perspektywie finansowej, podniesienie efektywności energetycznej musi wynikać z audytu energetycznego lub audytu efektywności energetycznej, który stanowi niezbędny element projektu. Wariant inwestycji wybrany przez przedsiębiorcę musi uwzględniać kryterium kosztowe odnoszące się do uzyskanych efektów (np. redukcja zapotrzebowania na energię) w stosunku do nakładów finansowych.

Jak będzie wyglądać wsparcie udzielane przedsiębiorcom? Dotacje zostaną przeznaczone na działania przedinwestycyjne i przygotowawcze do wdrożenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach (np. prace koncepcyjne związane z ekoprojektowaniem, wsparcie doradcze i szkoleniowe, audyty środowiskowe). Inwestycje o silnym potencjale rynkowym (np. w infrastrukturę, nowoczesne technologie) będą wspierane przez instrumenty finansowe (pożyczki), z możliwością wykorzystania komponentu dotacyjnego, który zachęci do realizacji bardziej ambitnych inwestycji.

Jak pozyskać wsparcie na szkolenia dla pracowników?

Fundusze Europejskie to nie tylko projekty infrastrukturalne. Inwestycje w kapitał ludzki są dla Komisji Europejskiej równie ważne jak zakup sprzętu, maszyn i urządzeń niezbędnych do rozwoju przedsiębiorczości. Jeżeli chodzi o podnoszenie kwalifikacji zawodowych w nowej perspektywie finansowej, sięgamy po stare, sprawdzone już metody, czyli Bazę Usług Rozwojowych. Przewiduje się realizację działań adaptacyjnych dla pracowników, pracodawców i przedsiębiorstw takich jak:

 • usługi doradcze lub szkoleniowe w zakresie działalności przedsiębiorstw, poprawy jakości zarządzania, nowych technologii, zarządzania różnorodnością i wiekiem oraz w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji;
 • rozwój kompetencji i kwalifikacji osób pracujących, przekwalifikowanie pracowników, a także możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zintegrowanego systemu kwalifikacji (ZSK) i potwierdzenia efektów uczenia się w drodze walidacji.

Nabór wniosków w ramach „Działania 6.4. Wsparcie pracowników i pracodawców” został już ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Aplikacje można było składać w terminie od 7 do 28 lipca 2023 roku. W ramach tego konkursu zostaną wyłonione podmioty, które będą realizowały usługi rozwojowe w województwie przy wykorzystaniu Bazy Usług Rozwojowych. Biorąc pod uwagę czas rozstrzygnięcia konkursu, można przypuszczać, że już w IV kwartale 2023 roku przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać swoje potrzeby rozwojowe do podmiotów realizujących działanie. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi ponad 140 mln zł. Szacuje się, że liczba pracowników, która nabędzie nowe kwalifikacji po udziale w programie, to 27 750 osób.

Czym są dotacje na aktywne i zdrowe starzenie się oraz dobrze dostosowane środowisko pracy?

Projekty związane z zarządzaniem wiekiem, wprowadzaniem nowych narzędzi kadrowych i sposobów organizacji pracy oraz innowacyjnych i elastycznych form zatrudnienia (w tym pracy zdalnej) są odpowiedzią na dynamicznie zmieniający się rynek pracy. W programie regionalnym województwa wielkopolskiego przewiduje się wsparcie dla pracodawców i pracowników w zakresie m.in.:

 • utrzymania osób starszych w zatrudnieniu, wykorzystania ich potencjału kompetencyjnego, dostosowania warunków pracy do ich potrzeb;
 • utrzymania starszych pracowników w dobrym zdrowiu;
 • podnoszenia kompetencji, przekwalifikowania starszych pracowników niezbędnych do sprostania zachodzącym zmianom gospodarczym;
 • wspierania rozwoju alternatywnych sposobów świadczenia pracy, takich jak praca zdalna, zadaniowy czas pracy;
 • wspieranie wykorzystania nowych narzędzi kadrowych, szkoleń i organizacji pracy;
 • przekwalifikowania osób pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie.

Zgodnie z harmonogramem w grudniu 2023 roku zaplanowany jest konkurs na projekty z zakresu eliminowania czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy oraz poprawę ergonomii pracy, na który zostanie przeznaczona kwota 14 mln złotych.

Jakie projekty przewidziano dla przedsiębiorców w ramach Funduszy Sprawiedliwej Transformacji?

Województwo wielkopolskie jest jednym z 6 województw w Polsce wdrażających Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Ponad 400 mln zł będzie do wykorzystania na łagodzenie skutków transformacji energetycznej w Koninie oraz powiatach: konińskim, kolskim, słupeckim i tureckim. Pierwszy nabór wniosków dla przedsiębiorców ze wskazanego obszaru został uruchomiony 1 czerwca 2023 roku i potrwa do 31 sierpnia 2023 roku. Do podziału między mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa jest kwota 112 mln zł.

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące inwestycji MŚP w zakresie dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy, cyfryzacji i internacjonalizacji, polegające na:

 • zakupie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu produkcji towarów i usług;
 • wdrożeniu nowych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych;
 • wdrożeniu nowych modeli biznesowych opartych na automatyzacji i robotyzacji;
 • promocji zagranicznej jako elementu projektu;
 • wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w procesach biznesowych;
 • zakupie usług programistycznych lub wdrożeniu gotowego oprogramowania;
 • zakupie środków trwałych, w tym urządzeń i sprzętu komputerowego;
 • rozwoju infrastruktury zrównoważonej turystyki.

Minimalna wartość projektu została ustalona na poziomie 250 000 zł (maksymalnie projekt może być o wartości 8 mln zł). Wysokość dofinansowania inwestycji jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi odpowiednio: 45% wydatków kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 35% dla średnich. Należy pamiętać, że projekt będzie rozliczany w oparciu o wydatki rzeczywiście poniesione.

W nowej perspektywie finansowej regionalne programy operacyjne charakteryzują się ograniczeniem wsparcia dotacyjnego oraz zwiększeniem roli preferencyjnych pożyczek. W przypadku województwa wielkopolskiego przedsiębiorcy cały czas mogą liczyć na dotacje w obszarze działalności badawczo-rozwojowej, działań finansowanych z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz projektów szkoleniowych. Jeżeli chodzi o projekty dotyczące efektywności energetycznej, zauważalne jest połączenie form dotacyjnych z preferencyjnymi pożyczkami (szczegóły finansowania tych inwestycji poznamy po ogłoszeniu pierwszych konkursów).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów