Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Zakup z Chin - wszystko co warto wiedzieć

Importowanie towarów z Chin cieszy się dużą popularnością wśród polskich przedsiębiorców, którzy mogą zakupić towary w dużo niższych cenach i sprzedać je w kraju ze znacznym zyskiem. Jest to jedna z istotnych zalet tego typu transakcji. Niemniej jednak część przedsiębiorców obawia się podjęcia współpracy z chińskimi przedsiębiorstwami. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są przede wszystkim formalności, których należy dopełnić w związku z zakupem towarów z Chin. Sprawdźmy, jak podatkowo rozliczyć zakup z Chin.

Jak dokumentować zakup z Chin?

Polski przedsiębiorca, aby prawidłowo rozliczyć zakup z Chin, musi dysponować takimi dokumentami jak:

 • faktura zakupu od kontrahenta z Chin (faktura powinna być wystawiona w języku angielskim, a w przypadku kiedy zawiera symbole artykułów, wymagane jest tłumaczenie na język polski)

Elementy wymagane na fakturze dokumentującej import towarów z Chin:

 • nazwa i adres kontrahenta wystawiającego fakturę,

 • nazwa i adres nabywcy,

 • nazwa i adres odbiorcy,

 • miejsce i data wystawienia,

 • rodzaj i ilość towarów,

 • cena jednostkowa oraz jej wartość wyrażona w walucie wymienialnej,

 • informacja o kraju pochodzenia,

 • warunki dostawy.

 • dokument potwierdzający import towarów SAD (PZC - w przypadku formy elektronicznej).

Ponadto należy posiadać:

 • konosament (wymagany wówczas, gdy transport odbywa się drogą morską) lub list przewozowy (transport towaru drogą lotniczą)

 • specyfikacja towaru (packing list) w sytuacji, gdy faktura nie zawiera informacji o wadze netto oraz brutto importowanego towaru

 • inne dokumenty w zależności od rodzaju importowanego towaru, jak np. certyfikat CE, świadectwo pochodzenia itp.

Więcej o wymogach formalno-prawnych związanych z importem towarów można przeczytać w artykule: Import towarów - wymogi formalno-prawne, rozliczenia podatkowe

Zakup z Chin a odprawa celna i cło

Odprawa celna może mieć miejsce w Polsce lub w innym kraju UE (głównie w Hamburgu). Podczas jej trwania sprawdzana jest możliwość wprowadzenia towaru na obszar celny unii. Przed zakupem towarów warto sprawdzić jakie stawki cła obowiązują na dany rodzaj towarów, bowiem jest to istotny element kosztu, jaki możemy ponieść.

Ważne!

Stawki cła na dane towary można sprawdzić w systemie ISZTAR - informacja taryfowa.

Procedury celno-skarbowe dla niektórych podatników mogą okazać się dość skomplikowane, dlatego warto skorzystać z usług agencji celnej, wówczas bowiem importer nie musi odbierać towaru osobiście w porcie. Robi to agencja, która zgłasza również towar do kontroli.

Co ważne, agencje celne najczęściej mają zabezpieczenie majątkowe, co zdecydowanie przyspiesza procedurę odprawy celnej (towar jest zwalniany do obrotu w momencie wpisania kwot w zabezpieczenie agencji celnej, inaczej Urząd Celny czeka ze zwolnieniem towaru, aż pieniądze wpłyną na ich konto i zostaną zaksięgowane).

Warto również podkreślić, że przedsiębiorca importujący towary z Chin będzie mógł zapłacone cło zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zakup z Chin a podatek VAT

Importując towary z Chin, poza cłem należy liczyć się również z koniecznością odprowadzenia podatku VAT. Jest on wykazywany na dokumencie SAD lub PZC. Co ważne, czynny podatnik VAT będzie mógł dokonać odliczenia opłaconego na tej podstawie VAT w sytuacji, gdy wydatek będzie służył działalności opodatkowanej (zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Takie rozwiązanie wymaga, by przedsiębiorca dysponował środkami pieniężnymi już na początku dokonywania procedury importu towarów z Chin.

Ustawodawca przewidział również możliwość stosowania procedury uproszczonej, która nie wymaga nakładów finansowych od przedsiębiorcy już na początku rozpoczęcia procedury importu. Jest to tzw. uproszczona procedura importu towarów, która wynika z art. 33a ust. 1 ustawy o VAT i dopuszcza wykazanie VAT-u związanego z zakupem z Chin dopiero w deklaracji rozliczeniowej VAT składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

Co ważne, aby zastosowanie procedury uproszczonej było możliwe, należy spełnić warunki określone w art. 33a ust. 2-2b ustawy o VAT. W konsekwencji oznacza to, że podatnik musi przedłożyć naczelnikowi urzędu celnego, przed którym dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

 • zaświadczenie o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość;

 • potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Wymóg przedstawienia przez podatnika dokumentów, o których mowa powyżej, uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej samej treści. Co ważne, oświadczenia te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.