0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek dochodowy – kiedy student nie zapłaci składki od udzielanych korepetycji?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Studenci w trakcie studiów dorabiają do stypendium czy kieszonkowego w bardzo różny sposób. Jednym z najstarszych jest udzielanie korepetycji. Czy student, udzielając korepetycji, musi zawsze płacić podatek dochodowy?

Źródła dochodów

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), dalej jako „ustawa o PIT”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Tym samym pojęcie dochodów jest bardzo szerokie. Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Opodatkowanie dochodów z korepetycji udzielanych przez studenta

W celu zobrazowania zagadnienia posłużymy się przykładem.

Przykład 1.

Student matematyki chce udzielać korepetycji z matematyki i fizyki na poziomie gimnazjum i szkoły średniej. Działalność ta byłaby prowadzona w sposób zorganizowany. Podatnik planuje stałą liczbę godzin w miesiącu oraz stałe terminy spotkań. Uzyskane przychody z tego tytułu planuje rozliczać na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej. Student poza udzielaniem korepetycji nie będzie w inny sposób uzyskiwać dochodów. Dochody uzyskiwane z udzielania korepetycji w 2017 r. wyniosą od 4 do 5 tys. zł.

W myśl  art. 27 ust. 1 ustawy o PIT podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30e, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali (skala podatkowa obowiązująca dla dochodów uzyskanych w 2017 r.):

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 
 

85 528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528

 

14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota zmniejszająca podatek dochodowy, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

1) 1440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

2) 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) / 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej 13 000 zł;

3) 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) / 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej 127 000 zł.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 556 zł 02 gr rocznie;

2) w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek dochodowy, o której mowa w pkt 1.

Powyższa skala podatkowa pokazuje, że ustawodawca określa poszczególne przedziały (szczeble) dochodowe. Do części dochodów znajdujących się w poszczególnych przedziałach zostaje zastosowana inna (wyższa) stawka podatkowa. Część dochodów natomiast jest zwolniona z opodatkowania. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych uzależniona jest od sumy dochodów ze wszystkich źródeł przychodów, opodatkowanych na tzw. zasadach ogólnych, uzyskanych przez podatnika w danym roku podatkowym.

W naszym przypadku student planuje, że jego dochód uzyskany z korepetycji nie przekroczy kwoty wolnej (student nie będzie uzyskiwał innych dochodów). Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż nie zapłaci on podatku od udzielanych korepetycji.

Podatek dochodowy - czy składać formularz pomimo zwolnienia dochodu z opodatkowania?

Stosownie do treści art. 45 ust. 1 ustawy o PIT podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1a, 7 i 8.

Podsumowując powyższe, należy stwierdzić, iż obowiązek podatkowy wynikający z cytowanego art. 45 ust. 1 ustawy PIT ma zastosowanie również w przypadku, gdy na podatniku nie ciąży obowiązek uiszczenia podatku dochodowego z powodu nieosiągnięcia w roku podatkowym sumy dochodów przekraczających ww. kwotę wolną od podatku.

Powyższe potwierdza interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 grudnia 2016 r., numer ILPB1-1/4511-1-148/16-3/PP, w której czytamy:

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (student) planuje udzielać korepetycji z przedmiotu chemia na poziomie gimnazjum i szkoły średniej. Działalność ta byłaby prowadzona w sposób zorganizowany (stała ilość godzin w miesiącu, stałe terminy spotkań). Przychody z tego tytułu Wnioskodawca planuje rozliczać na zasadach ogólnych według skali podatkowej. W tym samym roku Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, a łączny dochód z tytułu udzielania korepetycji nie przekroczy kwoty wolnej od opodatkowania.

Mając zatem na uwadze powyższe uregulowania prawne oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca planuje wybrać formę opodatkowania, o której mowa w ww. art. 27 ust. 1 (tzw. zasady ogólne), a dochód Wnioskodawcy uzyskany z tytułu udzielania korepetycji nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, przy jednoczesnym braku innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych – po stronie Wnioskodawcy nie będzie istniała konieczność odprowadzenia podatku w innej formie niż wymieniona w opisie zdarzenia przyszłego od przychodu uzyskanego z tytułu udzielania korepetycji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów