Poradnik Przedsiębiorcy

Kwartalne rozliczenie podatku a zakładanie działalności gospodarczej

Kwartalne rozliczenie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT) staje się coraz bardziej popularne. W przypadku podatku VAT nie wszyscy jednak będą mogli skorzystać z tej formy rozliczania. Sprawdźmy, jak wybrać kwartalne rozliczenie podatku, kiedy jest to możliwe oraz jakie są korzyści z takiej częstotliwości prowadzenia rozliczeń z fiskusem.

Kwartalne rozliczenie podatku dochodowego

Zaliczki na podatek dochodowy rozliczane kwartalnie podlegają wpłacie na rachunek bankowy urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po danym kwartale - gdy dzień ten przypada w weekend lub święto, termin ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy następujący po 20.

Terminy płatności zaliczek za poszczególne kwartały kształtują się co do zasady następująco:

 • I kwartał roku - do 20 kwietnia,
 • II kwartał roku - do 20 lipca,
 • III kwartał roku - do 20 października,
 • IV kwartał roku - do 20 stycznia.

Z prawa do kwartalnego rozliczenia podatku dochodowego mogą skorzystać podatnicy określeni w art. 44 ust. 3g ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią kwartalne rozliczenie podatku przysługuje małym podatnikom oraz podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej.

Małym podatnikiem jest podatnik, którego przychód ze sprzedaży w poprzednim roku (wraz z kwotą VAT należnego w przypadku czynnego podatnika VAT) nie przekroczył wartość 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki. Limit w 2021 wynosi 9 031 000 zł.
W związku z zaliczkami na podatek dochodowy nie składa się okresowych deklaracji rozliczeniowych. Należy jedynie każdorazowo wyliczyć i opłacać zaliczki za poszczególne okresy, które zostaną wykazane w zeznaniu rocznym.

Kwartalne rozliczenie podatku VAT

Rozliczając podatek VAT kwartalnie, podatnik jest zobligowany do składania pliku JPK_V7K i opłacania podatku VAT w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Podobnie jak w przypadku zaliczek na podatek dochodowy, gdy termin ten przypadnie w święto lub weekend ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. Terminy płatności podatku VAT za każdy z kwartałów roku wyglądają następująco:

 • I kwartał roku - do 25 kwietnia,
 • II kwartał roku - do 25 lipca,
 • III kwartał roku - do 25 października,
 • IV kwartał roku - do 25 stycznia.

Kwartalne rozliczenie podatku VAT dotyczy tylko dla małych podatników, o których mowa w art. 2 ust. 25 ustawy o VAT i tylko w sytuacji, gdy od daty rejestracji do VAT minął okres co najmniej 12 miesięcy.

Co za tym idzie, kwartalne rozliczenie podatku VAT nie jest możliwe dla:

 • podatników rozpoczynających działalność, którzy w chwili jej zakładania podejmują decyzję o rejestracji do VAT (możliwość tę uzyskają dopiero po upływie 12 m-cy od momentu rejestracji do VAT i ponownym złożeniu formularza VAT-R),
 • podatników, którzy do tej pory korzystali ze zwolnienia z VAT i podjęli decyzję o rejestracji do VAT - przez okres pierwszych 12 miesięcy rozliczania VAT,
 • podatników, którzy przekroczyli limit sprzedaży określający małych podatników VAT, tj. 1 200 000 euro (przeliczenia kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł).

Mały podatnikiem jest podatnik, którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro w przeliczeniu na złotówki. Limit w 2021 wynosi 5 418 000 zł.
Dodatkowo na podstawie art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT kwartalne rozliczenie podatku VAT nie jest możliwe dla podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Art. 99. ustawy o VAT:
1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c, art. 133 i art. 138g ust. 2.
2. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.
3. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.
3a. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników:
1) rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub
2) którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł lub
3) którzy w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1.

Korzyści z kwartalnego rozliczenia podatków

Kwartalne rozliczenie podatku przynosi podatnikom wiele korzyści. Do najistotniejszych można zakwalifikować:

 • mniej formalności związanych z dokonywaniem przelewów - zamiast 12 w ciągu roku ich liczba jest ograniczana do 4,
 • wpływ na płynność finansów firmy - większa swoboda planowania wydatków, chwilowo zaoszczędzoną kwotę można przeznaczyć na bieżące wydatki firmowe,
 • dłuższy czas na rozliczenie VAT z faktur zakupu - co do zasady VAT podlega rozliczeniu w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy (z tym że nie wcześniej niż dzień otrzymania faktury) lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Jak zmienić rozliczenie podatków na kwartalne?

Jeżeli przedsiębiorca zdecydował się na rozliczenie miesięczne, może dokonać zmiany na kwartalne rozliczenie podatku (w przypadku podatku VAT tylko przedsiębiorcy, którym przysługuje prawo do rozliczeń kwartalnych). Aby jednak zmiana była możliwa, należy spełnić kilka warunków przewidzianych przepisami podatkowymi.

Przejście z miesięcznego rozliczenia podatku dochodowego na kwartalne

Zmiana częstotliwości rozliczeń podatku dochodowego na kwartalne jest możliwa tylko raz w roku. Zmianę można dokonać z początkiem każdego nowego roku podatkowego (kalendarzowego). Przy czym zgłoszenie zmiany częstotliwości rozliczeń w podatku dochodowym dokonywane jest w składanym zeznaniu za rok, w którym zastosowano zmianę.

Art. 44 ust. 3i ustawy o PIT:
O wyborze sposobu wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 3g lub 3h, podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób wpłacania zaliczek.

Przejście z miesięcznego rozliczenia podatku VAT na kwartalne

Jeśli przedsiębiorca może skorzystać z przywileju kwartalnego rozliczania podatku VAT, a wcześniej zgłosił miesięczny okres rozliczeniowy, może dokonać zmiany poprzez złożenie do urzędu aktualizacji formularza VAT-R. Zmiana rozliczenia podatku VAT z miesięcznego na kwartalne jest możliwa aż 4 razy w roku. Należy ją zgłosić w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca tego kwartału, od którego przedsiębiorca chce rozliczać się kwartalnie, np. gdy chcemy przejść na kwartalne rozliczenie podatku VAT, począwszy od I kwartału 2022 roku, powinniśmy złożyć VAT-R najpóźniej do 25 lutego 2022 roku.