0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasada Wzajemnego Uznawania Towarów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zasada Wzajemnego Uznawania Towarów wprowadzana do polskiego porządku prawnego to przejaw swobodnego przepływu towarów w UE. Sprawdźmy, co to praktycznie oznacza dla polskiego przedsiębiorcy.

Trwa proces legislacyjny dotyczący ustawy, która służy wdrożeniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 764/2008. Wspomniane rozporządzanie obowiązuje od 19 kwietnia 2020 r. i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym i w Polsce.

Wzmocnienie funkcjonowania Rynku Wewnętrznego UE 

Celem unijnych regulacji jest wzmocnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego UE, co ma się przyczynić do znoszenia barier w swobodnym przepływie towarów poprzez poprawę i skuteczniejsze funkcjonowanie zasady wzajemnego uznawania w obszarze niezharmonizowanym i częściowo zharmonizowanym.

Typowym przykładem ku wzmocnieniu funkcjonowania rynku jest prawidłowo wdrożona zasada, która powinna zlikwidować ryzyko dla firm, że ich produkty nie dostaną pozwolenia na wprowadzenie do obrotu lub zostaną bezpodstawnie wycofane z rynku UE.

Krajowa ustawa ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Rozporządzenia poprzez zmiany w przepisach prawa, które uzupełnią i doprecyzują polskie przepisy zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2019/51.

Projekt ustawy wskazuje podmioty właściwe, które będą prowadziły ocenę towarów niezharmonizowanych lub częściowo zharmonizowanych, które zostały umieszczone na polskim rynku lub mają być na tym rynku umieszczone.

Zgodnie z projektem, ocenę towarów, prowadzą następujące organy:

  1. Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej;
  2. Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji, Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
  3. Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Sanitarnej;
  4. organy nadzoru budowlanego; 
  5. Prezes Głównego Urzędu Miar;
  6. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
  7. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
  8. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Lżej dla przedsiębiorcy

Z praktycznego punktu widzenia przedsiębiorcy chcącemu wprowadzić towar na rynek europejski powinno być łatwiej. Jak dotąd bywało, zdarzały się sytuacje i bariery, które przeszkadzały w swobodnym przepływie towarów między państwami członkami UE.

Przykład 1.

Przedsiębiorca, który miał w planach wprowadzenie do obrotu na rynek innego państwa członkowskiego pewne towary, niejednokrotnie zobligowany były do ponownego wykonywania wcześniej wykonanych badań i/lub co więcej dodatkowych badań swoich produktów, bowiem badania już przeprowadzone przez jednostki dokonujące takiej oceny w innym państwie członkowskim nie były uznawane lub uważane były za niedostateczne. Zgodnie z założeniem rozporządzenie unijne bezpośrednio stosowane ma eliminować przeszkody i ułatwić wprowadzanie towarów na rynek w innym państwie członkowskim.

Godne uwagi jest to, że nowotworzona ustawa będzie miała wpływ na wszystkich polskich przedsiębiorców, w tym na małych i średnich przedsiębiorców, którzy będą mogli wykorzystywać oświadczenie o wzajemnym uznawaniu. Dzięki temu będą oni mieli prostszy dostęp do towarów i do rynków innych państw członkowskich. Dodatkowo skróci się czas konieczny na wykonanie czynności związanych z oceną towaru i wejściem na rynek, co pozwoli przyczynić się do eskalacji obrotów i minimalizacji obciążeń administracyjnych.

Punkt Kontaktowy do spraw Produktów

Punkt Kontaktowy do spraw Produktów stanowi narzędzie umożliwiające przedsiębiorcom wprowadzanie towarów na rynek. Wprawdzie w Polsce, punkt istnieje od d 2009 roku, ale wraz z wejściem w życie rozporządzenia a także nowoprojektowanej ustawy, jego znaczenie nabiera innego sensu.

Prowadzenie Punktu Kontaktowego do spraw Produktów zgodnie z art. 9 rozporządzenia 2019/515 zapewnia Minister właściwy do spraw gospodarki. Obecnie zmieni się rola i zadania Punktu, ponieważ jego kompetencje zostaną znacznie rozszerzone w porównaniu do zadań poprzednio ustalonych. Punkty będą udzielały informacji podmiotom i przekazywały im kopie elektroniczne lub ścieżki dostępu do nich. Ponadto, Punkty będą udzielały informacji o przepisach krajowych wdrażających prawo UE do prawa krajowego.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 764/2008, Dz.U.UE.L.2019.91.1

  • Projekt z dnia 19 września 2019 r. ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim, wykaz UC163.

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.

Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów