0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasady świadczenia usług przez Booking i Airbnb

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zasady świadczenia usług przez Booking.com normowane są w regulaminach i warunkach świadczenia usług, które klient akceptuje, dokonując rezerwacji przez portal. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Airbnb. Przeczytaj poniższy artykuł i poznaj zasady świadczenia usług przez Booking i Airbnb!

Zasady świadczenia usług przez Booking

Zgodnie z informacjami, które można odnaleźć na stronie Booking.com, podmiot prowadzący platformę dostarcza wyłącznie serwis umożliwiający skorzystanie z ofert hotelowych czy turystycznych.

Prowizję dla Booking uiszcza dostawca usługi turystycznej lub hotelowej. Sam klient z kolei nie jest obciążany żadnymi kosztami działania Booking.com.

Platforma nie oferuje własnych obiektów do wynajęcia, jest jedynie pośrednikiem. Dokonując rezerwacji, klient zawiera umowę z dostawcą danej usługi turystycznej – Booking nie jest stroną takiej umowy.

Jakie zasady obowiązują rezerwującego na Booking?

Zgodnie z warunkami zamieszczonymi na stronie Booking.com, wraz z dokonaniem rezerwacji klient zobowiązuje się także zapłacić wszelkie koszty takiej rezerwacji, w tym podatki. Booking w swoich warunkach informuje ponadto, że w razie pomyłki, błędu lub literówki w opisie ceny rezerwacji może taką rezerwację odwołać i zwrócić płatności.

Na swojej stronie Booking powiadamia również, że działa w dwóch modelach, jeżeli chodzi o płatności – organizuje płatność jako pośrednik bądź też w ogóle nie uczestniczy przy uiszczaniu rezerwacji, jeżeli dostawca usług obciąża płatnością klienta bezpośrednio.

Booking ostrzega ponadto, że platforma dopuszcza bezzwrotną płatność z góry, dlatego każdorazowo zaleca szczegółowe zapoznanie się z zasadami płatności dla danej rezerwacji. Podobnie – to od rezerwacji zależą skutki i zasady jej odwołania czy zasady niedojazdu.

Zgodnie z warunkami zamieszczonymi na Booking.com to klient odpowiada za to, by płatność została zrealizowana w terminie. W razie braku terminowej zapłaty rezerwacja może zostać odwołana.

Co istotne, zgodnie z warunkami na Booking.com osoba rezerwująca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zachowania pozostałych osób korzystających z rezerwacji.

W razie dokonywania oszustw, nadużyć, naruszenia prawa czy stosowania przemocy lub groźby Booking zastrzega sobie możliwość:

  • zablokowania rezerwacji;
  • odwołania rezerwacji;
  • uniemożliwienia dostępu do platformy lub konta.

W takich wypadkach użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

Zasady reklamacji na Booking

W celu złożenia reklamacji na Booking.com należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Warunki na Booking.com wskazują, że można to zrobić, uzyskując dostęp za pomocą aplikacji do reklamowanej rezerwacji lub poprzez Centrum pomocy.

Mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z informacją na stronie Booking.com mają także możliwość złożenia skargi na platformie Komisji Europejskiej do zdalnego rozstrzygania sporów.

Odpowiedzialność Booking – co warto wiedzieć?

Na stronie Booking.com można również odnaleźć informację o ograniczeniu odpowiedzialności tego pośrednika. Booking wyłącza, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, swoją odpowiedzialność między innymi za szkody wynikające z podania nieprawidłowych informacji na temat dostawcy oferującego rezerwację, a także za sam produkt lub usługę przez niego oferowaną.

Warunki opublikowane na portalu stanowią ponadto, że jeżeli klient naruszył postanowienia w nich określone, to nie przysługuje mu zwrot kosztów, chyba że prawo nie zezwala w danym przypadku na zastosowanie takiej reguły.

Granicą odpowiedzialności Booking jest – w zakresie, w jakim prawo pozwala na takie ograniczenie – wartość rezerwacji wynikająca z informacji przekazanej w wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji.

W warunkach Booking wyraźnie jednak zaznacza, że postanowienia nie wyłączają bezwzględnie obowiązujących przepisów chroniących prawa konsumenta.

Zasady świadczenia usług przez Airbnb

Platforma Airbnb, podobnie jak Booking, nie jest stroną umów pomiędzy gospodarzami a gośćmi, a jedynie udostępnia platformę, przy pomocy której zawierana jest taka umowa. Airbnb nie jest także biurem podróży, ubezpieczycielem, organizatorem imprez turystycznych ani pośrednikiem nieruchomości.

Warto mieć na uwadze, że regulamin Airbnb wyraźnie zastrzega, że platforma nie może być wykorzystywana do przesyłania wiadomości handlowych bez wyraźnej zgody odbiorcy. Takie postępowanie może być sankcjonowane zawieszeniem konta lub nawet wypowiedzeniem umowy w trybie natychmiastowym.

Jakie zasady obowiązują rezerwującego na Airbnb?

Z momentem rezerwacji użytkownik potwierdza swoje zobowiązanie do uiszczenia ceny i wszystkich opłat, w tym m.in. opłaty serwisowej, a także podatków. Ponadto już z tą chwilą użytkownik wyraża zgodę na obciążenie go wybraną metodą płatności z tytułu ewentualnych szkód. Pobieranie i uiszczanie opłat poza Airbnb jest niedozwolone.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Airbnb rezerwujący ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania innych uczestników podróży. Rezerwujący ma obowiązek pozostawić wynajmowany obiekt w takim samym stanie, w jakim go otrzymał. Ewentualne szkody, jakie wyrządzą współtowarzysze podróży, ma obowiązek zrekompensować właśnie rezerwujący.

Użytkownik może wypowiedzieć umowę na korzystanie z platformy zawartą z Airbnb w każdym czasie. Airbnb może wypowiedzieć umowę z wyprzedzeniem 30 dni, co jest niezwykle ważne dla gospodarzy prowadzących działalność za pośrednictwem portalu.

Możliwe jest również natychmiastowe wypowiedzenie umowy na korzystanie z platformy przez Airbnb m.in. w przypadku, gdy użytkownik w istotny sposób narusza regulamin lub obowiązujące przepisy prawne.

Reklamacja na Airbnb

Airbnb, zgodnie z informacją zamieszczoną na portalu, umożliwia złożenie reklamacji lub ubieganie się o rekompensatę za pośrednictwem serwisu, który uczestniczy w rozmowie między gościem a gospodarzem.

Dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem usług przez Airbnb

W razie sporu związanego z usługami świadczonymi przez Airbnb spory te będą rozpatrywane w drodze arbitrażu. Regulamin Airbnb przewiduje wyjątki od takiej drogi m.in. w przypadku roszczeń dotyczących praw autorskich, znaków towarowych czy tajemnicy handlowej.

Obowiązkowe jest również powiadomienie drugiej strony na co najmniej 30 dni przed wszczęciem postępowania arbitrażowego, co ma umożliwiać polubowne załatwienie sporu na jego wczesnym etapie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów