0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności a strata podatkowa - termin rozliczenia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Tematem niniejszego artykułu będzie zagadnienie możliwości odliczenia straty podatkowej po okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Zawieszenie działalności a strata podatkowa - odpowiemy na pytanie, czy zawieszenie działalności gospodarczej przedłuża okres, w którym możliwe jest odliczenie straty podatkowej.

Na jaki okres można zawiesić działalność gospodarczą?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. 

Jak zatem widać, obecnie nie ma granicznej daty, do której może trwać zawieszenie działalności gospodarczej. Przepis wskazuje, że okres ten może mieć charakter nieokreślony.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jednakże dopuszczalne jest wykonywanie działań określonych w art. 25 ust. 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców.

Zgodnie z tym przepisem w czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 1. może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
 2. może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 3. może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 6. może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;
 8. może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego.

Przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą na czas nieokreślony, pod warunkiem że jest zarejestrowany w CEiDG.

Zawieszenie działalności a strata podatkowa - możliwości odliczenia straty

Podstawą opodatkowania podatkiem PIT jest dochód (w niektórych przypadkach przychód) rozumiany jako nadwyżka przychodu nad kosztem.

Natomiast w przypadku, gdy koszt przekracza przychód, mamy do czynienia ze stratą podatkową.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy PIT o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

 1. obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
 2. obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących 5 lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego 5-letniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Zasady rozliczania strat nie mają zastosowania do strat:

 1. z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8;
 2. z odpłatnego zbycia walut wirtualnych;
 3. z niezrealizowanych zysków;
 4. ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego (z wyjątkiem strat z odpłatnego zbycia akcji, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 105a).

Z powyższych przepisów wynika, że strata może zostać odliczona tylko w ramach tego samego źródła przychodów. Przykładowo nie jest możliwe odliczenie jej z najmu prywatnego w ramach działalności gospodarczej, ponieważ są to dwa różne źródła przychodów.

Ponadto należy wskazać, że odliczenie straty odbywa się w określonym przedziale czasowym. 

Powstała strata podatkowa może być odliczona w następujących po sobie 5 latach podatkowych.

Biorąc pod uwagę przedstawione regulacje, należy wskazać, że zawieszenie działalności gospodarczej nie wydłuża 5-letniego terminu na odliczenie straty podatkowej.

Termin na odliczenie straty wynosi w każdym przypadku maksymalnie 5 kolejnych lat podatkowych.

Jak możemy przeczytać w interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z 28 lutego 2011 roku (nr ILPB1/415-1375/10-2/AMN), w przypadku zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej czas zawieszenia nie zostaje wyłączony z okresu 5-letniego następującego po roku podatkowym, w którym poniesiono stratę. Tym samym okres ten biegnie niezależnie od czasu zawieszenia działalności gospodarczej i upływa po 5 najbliższych kolejno po sobie następujących latach podatkowych po roku, w którym strata została poniesiona. Zatem po wznowieniu działalności gospodarczej, po upływie 5-letniego okresu następującego po roku, w którym stratę poniesiono, nie ma możliwości dokonania odliczenia poniesionej straty.

Reasumując, okres zawieszenia działalności gospodarczej nie podlega wyłączeniu z 5-letniego okresu rozliczenia straty. Czas zawieszenia nie wpływa na okres rozliczenia straty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów