Poradnik Przedsiębiorcy

Wystawienie faktury korygującej a zawieszenie działalności

Na zawieszenie działalności gospodarczej decydują się przeważnie przedsiębiorcy, którzy stracili płynność finansową i często ich dochód nie pokrywa takich opłat jak np. składki ZUS. Często też jest to związane z działalnością sezonową, gdy podczas sezonu działalność jest prowadzona, a podczas tzw. martwego okresu - zawieszana. Przedsiębiorcy korzystają z możliwości, jakie daje zawieszenie działalności gospodarczej, ponieważ wiąże się to z szeregiem udogodnień i jest mniej restrykcyjne niż w przypadku likwidacji działalności. Przedsiębiorcy często zadają sobie pytanie jakie czynności mogą wykonywać z okresie zawieszenia np. czy wystawienie faktury korygującej jest zgodne z przepisami?

Okres zawieszenia działalności gospodarczej

Okres zawieszenia działalności gospodarczej określa właściciel firmy i może on trwać od 30 dni do maksymalnie 24 miesięcy. Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej składany jest na formularzu CEIDG-1, a więc na tym samym, na którym zgłaszano rozpoczęcie działalności. Na nim także można określić dokładnie, od którego dnia działalność gospodarcza ma być prawnie zawieszona. Termin nie jest narzucany odgórnie. Przedsiębiorca może więc wybrać dowolny dzień, ważne aby był on ostatnim dniem sprzedaży.

Uwaga!

Działalność mogą zawiesić jedynie podatnicy niezatrudniających pracowników.

Ponadto podczas okresu zawieszenia działalności przedsiębiorca nie ma obowiązku (przy założeniu, że jest to okres pełnych miesięcy):

 • opłacania składek ZUS,
 • składania deklaracji VAT (pod warunkiem, że nie dotyczy ich art. 99 ust. 7b ustawy o VAT),
 • wyliczania zaliczek na podatek dochodowy.

W przypadku zawieszenia działalności, która nie obejmuje pełnego miesiąca, składkę zdrowotną należy zapłacić za ten miesiąc w pełnej wysokości, a społeczne proporcjonalnie.

Ważne!

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej nie można wykonywać działalności gospodarczej, ani osiągać z niej żadnych bieżących przychodów.

Czynności dozwolone podczas zawieszonej działalności gospodarczej

Jak już wspomniano, ustawodawca zakazuje oferowania usług i towarów klientom, a także ich sprzedaży podczas zawieszenia działalności gospodarczej. Jednakże przedsiębiorca ma w zanadrzu kilka możliwości, a mianowicie:

 • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 • ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
 • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Wystawianie faktur sprzedaży a zawieszenie działalności gospodarczej

Istnieje kilka sytuacji, w których właściciel zawieszonej działalności ma prawo wystawić fakturę sprzedaży. Przedsiębiorca może w trakcie zawieszenie działalności sprzedawać środki trwałe i wyposażenie firmy (sprzęt elektroniczny, samochody, nieruchomości itp.). Sprzedając środki trwałe bezpośrednio z majątku firmy, powinien wystawić fakturę.

Druga możliwość wystawienia faktury powstaje na mocy art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, który mówi o tym, że fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. A więc termin ten może przypaść na okres, w którym działalność jest już zawieszona.

Przykład 1.

Przedsiębiorca sprzedaje usługę 25 listopada. W CEIDG zgłasza zawieszenie działalności gospodarczej na 30 listopada. Mimo że prawnie od tego dnia ma zawieszoną działalność gospodarczą, to do 15 grudnia ma czas na wystawienie faktury dla kontrahenta za wykonaną usługę.

Wystawienie faktury korygującej a zawieszenie działalności

Należy pamiętać, że wystawienie faktury korygującej jest możliwe wyłącznie w sytuacjach, gdy faktura zawiera błędy w pozycjach lub danych formalnych, np. w:

 • kwotach należności ogółem,
 • kwotach podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podatku,
 • sumach wartości sprzedaży netto, z podziałem na stawki i sprzedaż zwolnioną,
 • stawkach podatku,
 • wartościach dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • wszelkich obniżkach cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • cenach jednostkowych netto,
 • miarach i ilościach dostarczonych towarów lub zakresu wykonywanych usług