0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PIT-28 – wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej. Wybierając tę formę rozliczenia, podatnik płaci podatek bez możliwości pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania. Koniec roku podatkowego, podobnie jak w przypadku innych form opodatkowania, zobowiązuje podatnika do złożenia zeznania rocznego. Właściwym formularzem do rozliczenia rocznego dla ryczałtowców jest PIT-28. Sprawdźmy, jak rozliczają się ryczałtowcy oraz jak prawidłowo wypełnić druk PIT-28.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – dla kogo?

Zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tę formę rozliczania z podatku dochodowego mogą wybrać podatnicy, którzy:

 • osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej;

 • osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;

 • są osobami duchownymi.

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w kwestii możliwości wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych znaczenie ma wysokość przychodów osiągniętych w roku poprzednim. Co do zasady z tej formy rozliczenia z urzędem skarbowym mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 • w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  • uzyskali przychody z działalności prowadzonej samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro (tj. 9 030 600 zł w 2021 roku);

  • uzyskali przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła 2 000 000 euro (tj. 9 030 600 zł w 2021 roku);

 • rozpoczynają wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Limit przychodów dotyczy jedynie podatników uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku przychodów z najmu, dzierżawy itp. wykonywanych poza działalnością gospodarczą wysokość przychodów osiągniętych w roku poprzednim nie ma znaczenia dla możliwości opodatkowania ryczałtem.

Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu w 2021 roku przysługuje podatnikom, których przychody nie przekroczyły 903 060 zł (tj. 200 000 euro). W przypadku spółek limit liczony jest dla każdego ze wspólników osobno.

Wybór ryczałtowej formy opodatkowania

Wybór opodatkowania przychodów na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy zgłosić do urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą aktualizacji wniosku CEIDG-1.

Jeśli podatnik rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie zgłosi do wyżej wskazanego terminu likwidacji działalności lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność lub najem opodatkowany w tej formie.

Do kiedy należy złożyć PIT-28?

Jeśli w danym roku podatnik osiągnął przychody opodatkowane ryczałtem, zobowiązany jest złożyć do urzędu skarbowego zeznanie roczne na druku PIT-28 w terminie do końca lutego roku następnego (termin ten obowiązuje, począwszy od rozliczenia za 2019 rok). Dla zeznania rocznego za 2020 rok termin, do którego należy złożyć i opłacić podatek dochodowy, przypada na 1 marca 2021 roku.

PIT-28 – ulgi i odliczenia

Podatnicy rozliczający się ryczałtem, czyli składający PIT-28, nie mają możliwości pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania. Natomiast u ryczałtowców obowiązują niższe stawki ryczałtu, które uzależnione są od rodzaju wykonywanej działalności. Dodatkowo ryczałtowcy mogą pomniejszyć swój przychód oraz podatek o:

 • zapłacone składki społeczne;

 • zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne;

 • ulgę rehabilitacyjną;

 • ulgę internetową;

 • darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa, na cele kształcenia zawodowego (w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% przychodu);

 • ulgę abolicyjną.

Do końca 2020 roku dostępnych było 7 stawek ryczałtu dla poszczególnych przychodów, tj. 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%. Natomiast po zmianie, która ma miejsce od 1 stycznia 2021 roku, ustawodawca wprowadził 8 stawek ryczałtu, tj. 17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Dodatkowo została zlikwidowana stawka ryczałtu 20%.

Odliczeń od przychodów dokonuje się od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim pozostają przychody opodatkowane poszczególnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

Przykład 1.

Pan Jarosław osiąga przychody opodatkowane według stawki 5,5% i 8,5%. Żeby odliczyć od podatku składki do ZUS-u, ustala, w jakiej proporcji pozostają przychody. Według stawki 5,5% wynoszą 30 tys. zł, a według stawki 8,5% 20 tys. zł. Pan Jarosław od podatku według stawki 5,5% odlicza 3/5 składek, a od podatku według stawki 8,5% odlicza 2/5 składek.

Obliczenia:

30 tys. / 50 tys. = 60% = ⅗ odliczenia

20 tys. / 50 tys. = 40% = ⅖ odliczenia

Podatnicy składający PIT-28 mają także możliwość przekazania 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Strata z lat ubiegłych w PIT-28

Osoba opłacająca ryczałt ma również możliwość odliczenia od przychodów straty z lat ubiegłych. Można tego dokonać w pięciu kolejnych latach podatkowych, a wysokość odliczenia w danym roku nie może przekroczyć 50% tej straty (dotyczy to strat powstałych do 2019 roku). Natomiast straty powstałe od 2019 roku można odliczyć w sposób dwojaki:

 • obniżając przychód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w żadnym z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty, albo

 • obniżając jednorazowo przychód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł; nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w żadnym z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Odliczenie przysługuje tylko od przychodu z tego samego źródła, które przyniosło stratę.

Strata powstała przy rozliczaniu się według skali podatkowej może być odliczona od przychodu po przejściu na opodatkowanie ryczałtem.

PIT-28 a rozliczenie z małżonkiem i jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Składając PIT-28, podatnik traci możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem. Wyjątek od reguły stanowi sytuacja, gdy ryczałtem opodatkowane są jedynie przychody z najmu i dzierżawy prywatnej. Jeśli więc ma miejsce taka sytuacja, małżonkowie składają odrębnie PIT-28 z najmu prywatnego, a normalnie na PIT-37 mogą dokonać wspólnego rozliczenia.

Analogiczne ograniczenia dotyczą możliwości rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Co do zasady opodatkowanie przychodów ryczałtem pozbawia takiej możliwości. Jednak nie odnosi się to do sytuacji, gdy ryczałtem opodatkowane są jedynie przychody z prywatnego najmu lub dzierżawy.

Różne formy przychodów w PIT-28

Jeśli podatnik utraci w trakcie roku prawo do rozliczania się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (wskutek dokonania sprzedaży, która bezwzględnie nie może być opodatkowana ryczałtem), wówczas za dany rok podatkowy składa PIT-28 za okres, w którym rozliczał się na ryczałcie oraz dodatkowo PIT-36 za okres po utracie prawa do ryczałtu. Reguła ta nie obowiązuje, jeśli podatnik w ogóle nie miał prawa do rozliczania przychodów z działalności w formie ryczałtu.

W sytuacji gdy w trakcie roku podatkowego podatnik przekroczy limit przychodów w wysokości 2 000 000 euro, wówczas za dany rok podatkowy składa PIT-28, natomiast na rok następny traci prawo do rozliczania się na zasadach ryczałtu.

pit-28

Jak wypełnić PIT-28?

Podatnik wypełniający PIT-28 zaczyna od pierwszej strony, uzupełniając kolejno pozycje zawarte w zeznaniu. W trakcie sporządzania zeznania rocznego należy pamiętać, że nie zawsze każda pozycja musi być oznaczona bądź uzupełniona.

Uzupełnienie PIT-28 należy więc rozpocząć od pozycji 1., w której wskazuje się identyfikator podatkowy:

 • PESEL – w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności lub niezarejestrowanej dla celów VAT;

 • NIP – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub podatnika zarejestrowanego dla celów VAT (nawet w przypadku najmu prywatnego w przypadku czynnych podatników VAT).

W przypadku wspólników spółki cywilnej lub jawnej każdy z nich posługuje się własnym numerem identyfikacyjnym.

Pozycję 2. i 3., jak i inne szare pola na deklaracji, uzupełnia urząd skarbowy. Natomiast w pozycji 4. należy wskazać rok, za który składana jest deklaracja PIT-28.

Pit-28 zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu

W części A. – „Miejsce i cel składania zeznania” – należy wskazać:

 • w pozycji 5. – urząd skarbowy, do którego składane jest zeznanie roczne. Przez urząd, do którego jest adresowane zeznanie, rozumie się urząd skarbowy właściwy dla podatnika, tj. w przypadku osób fizycznych urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (na dzień 31.12);

 • w pozycji 6. – należy wskazać cel deklaracji jako złożenie lub korekta;

 • w pozycji 6a – należy wskazać rodzaj korekty:

  • korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej – zwykła korekta deklaracji rocznej niezwiązana z postępowaniem podatkowym;

  • korekta zeznania składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej (w przypadku zaznaczenia tej opcji należy dołączyć uzasadnienie przyczyny złożenia korekty za pomocą druku ORD-ZU).

Pit-28 miejsce składania zeznania

W części B. – „Dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania podatnika” – należy wskazać dane identyfikacyjne podatnika (tj. nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia) oraz adres zamieszkania (tj. kraj, województwo, powiat, gminę, ulicę, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy).

Pit-28 dane identyfikacyjne

W części C. – „Przychody podatnika objęte ryczałtem” – w kolumnie „przychody” (niezaokrąglone do pełnych złotych) należy uzupełnić:

 • (wiersz 1.) z działalności prowadzonej na własne nazwisko – wartości na podstawie prowadzonej dla niej ewidencji przychodów (kwoty przychodów netto zgodnie ze stawką ryczałtu);

 • (wiersz 2.) z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) – wartości na podstawie prowadzonej dla niej ewidencji przychodów. Dodatkowo kwoty powinny być uzgodnione z pozycjami załącznika PIT-28/B (spółki). W przypadku udziałów w wielu spółkach należy wskazać sumę przychodów;

 • (wiersz 3.) z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze – wartości na podstawie prowadzonej dla niej ewidencji przychodów. Opodatkowaniu w stawce 8,5% podlegają przychody do kwoty 100 tys. zł, nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu stawką 12,5%;

 • (wiersz 4.) ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych – należy uzupełnić wartości na podstawie prowadzonej dla niej ewidencji przychodów; 

 • (wiersz 5.) razem – sumę kwot z wierszy od 1 do 4;

 • (wiersz 6.) określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy – w polach 47–55 podatnik wskazuje przychód określony przez organ podatkowy, tj. np. przychody, które w ramach kontroli podatkowej urząd skarbowy wskazał jako niewykazane w ewidencji przychodów i zobowiązuje podatnika do ich opodatkowania.

W kolumnie 7. podatnik wskazuje udział procentowy kwot z pozycji od 38. do 45. w sumie kwot z pozycji 46. i 55. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku).

W kolumnie 8. podatnik wskazuje udział procentowy kwot z pozycji od 47. do 54. w sumie kwot z pozycji 46. i 55. (wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku).

Pit-28 przychody podatnika objęte ryczałtem

W części D.1. – „Odliczenia od przychodów” – wskazuje się dokonane przez podatnika odliczenia, które są zgodne z art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wskazane w tym przepisie odliczenia to m.in. odliczenie straty z lat ubiegłych, składki na ubezpieczenie społeczne czy odliczenia wykazane w części B załącznika PIT/O.

W pozycji 72. podatnik wskazuje kwotę straty z lat ubiegłych obliczoną zgodnie z art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Więcej o stracie w akapicie: Strata z lat ubiegłych w PIT-28.

W pozycji 73. podatnik wskazuje zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Natomiast w pozycji 74. określa, ile z wykazanych w poz. 73. składek społecznych stanowią zagraniczne składki społeczne. Pole 74. nie może mieć wyższej kwoty niż kwota w poz. 73. Więcej w temacie odliczenia składek społecznych w artykule: Odliczenie składek społecznych w zeznaniu rocznym – jak przebiega?

W pozycji 75. podatnik wskazuje kwotę z załącznika PIT/O z poz. 34. (jeśli występuje jako podatnik) lub poz. 35. (jeśli występuje jako małżonek).

W pozycji 76. podatnik wskazuje przychód po odliczeniach, tj. wynik równania: poz. 46 + poz. 55 – (poz. 72 + poz. 73 + poz. 75).

Pit-28 odliczenia

W części D.2. – „Odliczenia od przychodów wydatków mieszkaniowych” – podatnik może dokonać odliczenia ulgi odsetkowej oraz odliczenia wydatków na zasadzie praw nabytych. W pozycji 77. podatnik uzupełnia kwotę z poz. 13. (jeśli występuje jako podatnik) lub 14. (jeśli występuje jako małżonek) załącznika PIT/D. Kwota z pozycji 77. nie może być wyższa niż kwota z pozycji 76.

W pozycji 78. podatnik wskazuje przychód po odliczeniu odsetek, tj. kwotę z poz. 76. pomniejszoną o kwotę z poz. 77.

W pozycji 79. podatnik ujmuje kwotę z poz. 21. (jeśli występuje jako podatnik) lub 22. (jeśli występuje jako małżonek) załącznika PIT/D. Kwota z poz. 79. nie może być wyższa niż kwota z poz. 78. Różnica podlega przeniesieniu na kolejne lata – nie określa się jej bezpośrednio na PIT-28, z której ona wynika.

 Pit-28 odliczenia od przychodów wydatków

W części D.3. – „Odliczenia ogółem w roku podatkowym” – w pozycji 80. wskazać należy odliczenia ogółem, tj. sumę kwot z poz. 72, 73, 75, 77 i 79.Pit-28 odliczenia ogółem

W części E. – „Obliczenie przysługujących odliczeń od przychodów” – w przypadku gdy firma posiada przychody opodatkowane różnymi stawkami, to dokonuje odliczeń od przychodów; dokonuje ich od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów. Pola 81–88 należy uzupełnić zgodnie z opisem danej pozycji – są to równania matematyczne odnoszące się do danych pozycji. W polu 89. trzeba wskazać kwotę wydatków podlegających odliczeniu od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy.

Pit-28 odliczenia od przychodów

W części F. – „Podstawa opodatkowania” – należy wykazać przychody po odliczeniach (po zaokrągleniu do pełnych złotych) – tj. od kwot przychodów uzyskanych według poszczególnych stawek trzeba odjąć kwoty przysługujących odliczeń według poszczególnych stawek ryczałtu z części E. Przykładowo w poz. 90 trzeba wskazać wynik równania: poz. 38 – poz. 81. Pozostałe pozycje oblicza się analogicznie zgodnie z opisem dotyczącym kolejnych pozycji.

Pit-28 podstawa

W pozycji 98. należy wskazać kwotę przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy – po odliczeniach. W celu obliczenia tej kwoty trzeba w pierwszej kolejności kwoty przychodów wykazanych w poz. od 47 do 54 pomniejszyć o kwoty przysługujących od tych przychodów odliczeń i zaokrąglić je do pełnych złotych, a następnie obliczone w ten sposób wartości zsumować.

W pozycji 99. należy wskazać łączną kwotę przychodów po odliczeniach, tj. sumę poz. od 90 do 98.

Pit-28 kwota przychodów

W części G. – „Zmniejszenia i zwiększenia przychodów o wartości wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych” – wyselekcjonowane są części od G.1. do G.4.

W części G.1. – „Zmniejszenia przychodów” – należy wskazać wierzytelności zmniejszające przychody, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

W pozycji 100. wskazuje się sumę kwot z pozycji 13. załączników PIT/WZR. Czyli jeśli podatnik załączył np. dwa załączniki PIT/WZR, to dodaje kwoty z pozycji 13. Kwotę uzupełnia się, gdy ta w poz. 99 jest większa od 0, przy czym nie może ona przekroczyć kwoty w poz. 99.

W pozycji 101. – uzupełniamy wynik równania: poz. 100 * poz. 57.

W pozycji 102. – uzupełniamy wynik równania: poz. 100 * poz. 58.

W pozycji 103. – uzupełniamy wynik równania: poz. 100 * poz. 59.

W pozycji 104. – uzupełniamy wynik równania: poz. 100 * poz. 60.

W pozycji 105. – uzupełniamy wynik równania: poz. 100 * poz. 62.

W pozycji 106. – uzupełniamy wynik równania: poz. 100 * poz. 63.

W pozycji 107. – uzupełniamy wynik równania: poz. 101 + poz. 102 + poz. 103 + poz. 104 + poz. 105 + poz. 106 (kwota powinna się zrównać z kwotą w poz.100).

W pozycji 108. – wprowadza się kwotę nadwyżki z poz. 13. i poz. 38. załącznika PIT/WZR nad kwotą z poz. 107.

Pit-28 zmniejszenie przychodów

W części G.2. – „Zmniejszenia przychodów według poszczególnych stawek” – należy wskazać przychody po odliczeniach zmniejszone o wartość wierzytelności.

W pozycji 109. – uzupełniamy wynik równania: poz. 91 – poz. 101.

W pozycji 110. – uzupełniamy wynik równania: poz. 92 – poz. 102.

W pozycji 111. – uzupełniamy wynik równania: poz. 93 – poz. 103.

W pozycji 112. – uzupełniamy wynik równania: poz. 94 – poz. 104.

W pozycji 113. – uzupełniamy wynik równania: poz. 95 – poz. 105.

W pozycji 114. – uzupełniamy wynik równania: poz. 96 – poz. 106.

W pozycji 115. – uzupełniamy wynik równania: poz. 109 + poz. 110 + poz. 111 + poz. 112 + poz. 113 + poz. 114.

Pit-28 zmniejszenie przychodów według poszczególnych stawek

W części G.3. – „Zwiększenia przychodów” – należy wskazać wierzytelności zwiększające przychody, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

W pozycji 116. należy wskazać sumę kwot z pozycji 20. załączników PIT/WZR. Czyli jeśli podatnik załączył np. dwa załączniki PIT/WZR, to dodaje kwoty z pozycji 20. Kwotę uzupełnia się, gdy ta w poz. 116 jest większa od 0.

W pozycji 117. – uzupełniamy wynik równania: poz. 116 * poz. 57.

W pozycji 118. – uzupełniamy wynik równania: poz. 116 * poz. 58.

W pozycji 119. – uzupełniamy wynik równania: poz. 116 * poz. 59.

W pozycji 120. – uzupełniamy wynik równania: poz. 116 * poz. 60.

W pozycji 121. – uzupełniamy wynik równania: poz. 116 * poz. 62.

W pozycji 122. – uzupełniamy wynik równania: poz. 116 * poz. 63.

W pozycji 123. – uzupełniamy wynik równania: poz. 117 + poz. 118 + poz. 119 + poz. 120 + poz. 121 + poz. 122 (kwota powinna się zrównać z kwotą w poz. 116).

Pit-28 zwiększenie przychodów

Pit-28 G.3.

W części G.4. – „Zwiększenia przychodów według poszczególnych stawek” – należy wskazać przychody po odliczeniach zwiększone o wartość wierzytelności.

W pozycji 124. – uzupełniamy wynik równania: poz. 91 + poz. 117.

W pozycji 125. – uzupełniamy wynik równania: poz. 92 + poz. 118.

W pozycji 126. – uzupełniamy wynik równania: poz. 93 + poz. 119.

W pozycji 127. – uzupełniamy wynik równania: poz. 94 + poz. 120.

W pozycji 128. – uzupełniamy wynik równania: poz. 96 + poz. 121.

W pozycji 129. – uzupełniamy wynik równania: poz. 97 + poz. 122.

Pit-28 zwiększenie przychodów według poszczególnych stawek

W części H. –„Przychody po zwiększeniach i zmniejszeniach” – wskazuje się w poniższych pozycjach przychód po zmniejszeniach/zwiększeniach (po zaokrągleniu do pełnych złotych).

W pozycji 131. – wynik równania: poz. 91 – poz. 101 + poz. 117.

W pozycji 132. – wynik równania: poz. 92 – poz. 102 + poz. 118.

W pozycji 133. – wynik równania: poz. 93 – poz. 103 + poz. 119.

W pozycji 134. – wynik równania: poz. 94 – poz. 104 + poz. 120.

W pozycji 135. – wynik równania: poz. 95 – poz. 105 + poz. 121.

W pozycji 136. – wynik równania: poz. 96 – poz. 106 + poz. 122.

Pit-28 przychód po zwiększeniach i zmniejszeniach

W części I. – „Obliczenie ryczałtu po odliczeniach od przychodów” – podatnik wskazuje:

 • wartość ryczałtu w ramach danej stawki (pozycje 137–144);

 • ryczałt od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy (pozycja 145);

 • ryczałt „sprzed odliczenia” (pozycja 146) – suma kwot z poz. od 137 do 145;

 • podatek zapłacony za granicą (pozycja 148);

 • ryczałt „po odliczeniach” (pozycja 149) – suma poz. 146 i 147 pomniejszona o poz. 148.

Pit-28 obliczenie ryczałtu 

W części J. – „Odliczenia od ryczałtu” – podatnik wskazuje odliczenia od ryczałtu pod warunkiem, że nie zostały one odliczone w ramach innej deklaracji rocznej. W pozycji 150. podatnik określa składki na ubezpieczenie zdrowotne, natomiast w poz. 151. – ile z wykazanych w poz. 150. składek zdrowotnych stanowią zagraniczne składki zdrowotne. Kwota z poz. 151. nie może być wyższa od kwoty w poz. 150.

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu w wysokości faktycznie opłaconej w danym roku podatkowym (w limicie 7,75% podstawy wymiaru, nie cała składka, czyli 9%). Odliczeniu nie podlegają składki zdrowotne należne, ale nieopłacone w danym roku. Wskazać trzeba, że odliczeniu podlegają również składki zaległe zapłacone za lata poprzednie. Więcej w tym temacie w artykule: Odliczenie składek zdrowotnych w zeznaniu rocznym – jak przebiega?

 

W pozycji 152. podatnik wskazuje kwotę z załącznika PIT/O z pozycji 52. (jeśli występuje jako podatnik) lub 53. (jeśli występuje jako małżonek). Nie może być ona wyższa od kwoty poz. 149. pomniejszonej o kwotę z poz. 150.

W pozycji 153. podatnik wskazuje ryczałt po odliczeniach, tj. wynik równania: poz. 149 – poz. 150 – poz. 152.

W pozycji 154. podatnik wskazuje kwotę z pozycji 32. (jeśli występuje jako podatnik) lub 33. (jeśli występuje jako małżonek) załącznika PIT/D. Kwota z pozycji 154. nie może być wyższa niż kwota z poz. 153. Jeżeli powstanie nadwyżka, podlega ona przeniesieniu na kolejne lata – nie określa się jej bezpośrednio na PIT-28, z którego ona wynika.

pit-28 odliczenia

W części K. – „Obliczenie należnego ryczałtu” – podatnik wskazuje kwotę należnego ryczałtu po zaokrągleniu do pełnych złotych (poz. 155.) – jest to wynik odjęcia kwoty z poz. 154. od poz. 153. Natomiast w polu 156. podatnik wskazuje rok, a w poz. 157. – 20% należnego ryczałtu, który jest objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 6–13 ustawy (pola te uzupełniane są, gdy podatnik korzystał z kredytu podatkowego).

Kredyt podatkowy to przywilej, jakim jest zwolnienie z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy. Skorzystać z niego mogą podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej.

 

pit-28 ryczałt do zapłaty

W części L. – „Informacje o zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 6–13 ustawy” – podatnik wskazuje, że korzystał z tzw. kredytu podatkowego. W poz. 158. zaznacza: „tak, od całości przychodów” (pole nr 1) lub: „tak od części przychodów” (pole nr 2). Podatnik, który nie korzysta z kredytu podatkowego, zaznacza pole nr 3 – „nie”.pit-28 informacje o zwolnieniu

W części M. – „Ryczałt do zapłaty/nadpłata” – podatnik wskazuje:

 • w pozycji 159. – kwotę wpłaconego ryczałtu za miesiące od stycznia do listopada roku podatkowego albo za I, II i III kwartał roku podatkowego;

 • w pozycji 160. – ryczałt do zapłaty (poz. 155 + poz. 157 – poz. 159, jeżeli wynik jest ujemny, należy wpisać „0”);

 • w pozycji 161. – nadpłatę (poz. 159 – poz. 155 – poz. 157, jeżeli wynik jest ujemny, należy wpisać „0”).

pit-28 ryczałt do zapłaty

W części N. – „Ryczałt obliczony i wykazany w ewidencji przychodów w poszczególnych miesiącach (kwartałach), a także obliczony przez podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy (po dokonanych obliczeniach)” – jak sama nazwa wskazuje – ujmowane są kwoty ryczałtu po dokonanych odliczeniach. W części N.1. w poz. 162–172 należy wskazać obliczone kwoty ryczałtu od stycznia do listopada (albo za I, II, III kwartał), jak również w poz. 173. ich łączną kwotę.

W części N.2. w pozycji 174. trzeba wpisać kwotę ryczałtu za grudzień (albo IV kwartał). Kwoty podatku zaokrąglane są do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

pit-28 kwoty ryczałtu obliczone

W części O. – „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” – w pozycji 175. trzeba podać numer wpisu organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego oraz w pozycji 176. wskazać wysokość kwoty przekazywanej na jej rzecz (1% × kwota z poz. 155 – kwota podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). KRS można wyszukać na stronie rządowej: Wyszukiwarka w rejestrze Organizacji Pożytku Publicznego. Jeśli podatnikowi nie wyszedł w zeznaniu rocznym podatek, wówczas części O. i P. nie uzupełnia się.

pit-28 wniosek o przekazanie 1% podatku

W części P. – „Informacje uzupełniające” – należy wskazać dodatkowe informacje dotyczące przekazania 1% podatku na organizację pożytku publicznego – czyli cel szczegółowy 1% (poz. 177.), np. Leczenie XYZ. Jeśli podatnik zaznacza pole 178., oznacza to, że urząd skarbowy może przekazać wskazanej organizacji dane podatnika (imię, nazwisko, adres) wraz z informacją o przekazaniu kwoty 1% podatku. W pozycji 179. podatnik może wskazać dodatkowe informacje, np. numer telefonu czy adres e-mail.

pit-28 informacje uzupełniające

W części Q. – „Informacje o załącznikach” – podatnik wykazuje w poz. 180, 181, 182, 183, 184 liczbę dołączonych do zeznania rocznego załączników – PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT-28/B, PIT/WZR. W pozycji 185. należy wskazać, kto dołącza do swojego zeznania rocznego PIT/D – podatnik czy małżonek, jeżeli załącznik PIT/D był złożony wraz z innym zeznaniem rocznym. Następnie w poz. 186. trzeba wskazać, w jakim formularzu został dołączony załącznik PIT/D – PIT-28, PIT-36 czy PIT-37. Pozycję 187. należy uzupełnić, gdy w poz. 185. zaznaczono małżonka. Wskazuje się w nim identyfikator podatkowy, nazwisko i imię małżonka oraz urząd, do którego został złożony załącznik PIT/D.pit-28 informacja o załączonych formularzach

W części R. – „Karta dużej rodziny (KDR)” – podatnik zaznacza, czy posiada kartę dużej rodziny. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe.

pit-28 karta dużej rodziny

W części S. – „Informacje dodatkowe” – podatnik zaznacza pole:

1. – jeśli w danym roku podatkowym rozliczał się kwartalnie (po raz pierwszy);

2. – jeśli zdecydował się, że moment powstania przychodu (na gruncie PIT) powstanie tego samego dnia, co przyjęcie zaliczki na kasie rejestrującej.

pit-28 informacje

W części T. – „Rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty” – uzupełnia się informacje dotyczące rachunku bankowego, na który podatnik chce, aby urząd skarbowy dokonał zwrotu nadpłaty podatku wynikającej z deklaracji. Podać należy rachunek inny niż ten wskazany w CEIDG-1 (nie ma bowiem konieczności uzupełnienia tej pozycji, jeśli podatnik chce, aby zwrot dokonany był na rachunek zgłoszony na CEIDG-1). W pozycji 191. należy wskazać imię i nazwisko posiadacza rachunku, a gdy jest to wspólny rachunek – wszystkich posiadaczy. Pozycję 192. dotyczącą kraju siedziby banku (oddziału) uzupełnia się wyłącznie wtedy, gdy wskazuje się rachunek zagraniczny. Natomiast w pozycji 193. – pełny numer rachunku obowiązkowo uzupełnia się w polu numer IBAN oraz kod SWIFT, jeżeli wskazywany jest zagraniczny rachunek (wówczas określany jest również kraj w poz. 192).

pit-28 rachunek osobisty

W części U. – „Podpis podatnika/pełnomocnika” – w poz. 194. należy uzupełnić podpis podatnika (gdy ten składa samodzielnie zeznanie), a w poz. 195. imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika (gdy składa zeznanie w imieniu podatnika). W przypadku składania deklaracji elektronicznie pól tych nie wypełnia się.pit-28 podpis podatnika

Sporządzoną deklarację roczną podatnik może złożyć osobiście w urzędzie skarbowym w wersji papierowej lub elektronicznie za pomocą programów księgowych. Jednym z nich jest system wFirma.pl, który posiada funkcję rozliczania zeznania rocznego PIT-28, o czym więcej: Zeznanie roczne PIT-28 – jak wygenerować i uzupełnić w systemie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów