Poradnik Przedsiębiorcy

Formularz PIT-28 z omówieniem

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej. Wybierając tę formę rozliczenia, przedsiębiorca płaci podatek bez możliwości pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania.

Koniec roku podatkowego, podobnie jak w przypadku opodatkowania inną metodą, zobowiązuje podatnika do złożenia zeznania rocznego. Właściwym drukiem dla ryczałtowców jest PIT-28.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - dla kogo?

Zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ta forma rozliczania się z podatku dochodowego dostępna jest dla podatników:

 • osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • będących osobami duchownymi.

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w kwestii możliwości wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych znaczenie ma  wysokość przychodów osiągniętych w roku poprzednim. Co do zasady z tej formy rozliczenia z urzędem skarbowym mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 • w roku poprzedzającym rok podatkowy:

- uzyskali przychody z działalności prowadzonej  samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro,

- uzyskali przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro,

 • rozpoczynają wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Limit przychodów dotyczy jedynie podatników uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku przychodów z najmu, dzierżawy itp. wykonywanych poza działalnością gospodarczą wysokość przychodów osiągniętych w roku poprzednim nie ma znaczenia dla możliwości opodatkowania ryczałtem.

 

Ważne!

Od 1 stycznia 2017 r. został podniesiony limit przychodów, który pozwala na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej do kwoty 250 000 euro.

Wybór ryczałtowej formy opodatkowania

Wybór opodatkowania przychodów na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy zgłosić do urzędu skarbowego:

 • do 20 stycznia roku podatkowego - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,

 • do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu - w przypadku rozpoczynania działalności w trakcie roku,

 • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód osiągnięto w grudniu roku podatkowego - w przypadku przychodów uzyskiwanych z najmu.

 

Ważne!

Jeśli podatnik rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych  nie zgłosi do 20 stycznia roku podatkowego likwidacji działalności lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność lub najem opodatkowany w tej formie.

Do kiedy PIT-28?

Jeśli w danym roku podatkowym podatnik osiągnął przychody opodatkowane ryczałtem, zobowiązany jest złożyć do urzędu skarbowego zeznanie roczne na druku PIT-28 w terminie do 31 stycznia roku następnego.

PIT-28 - ulgi i odliczenia

Podatnicy rozliczający się ryczałtem, czyli składający PIT-28 nie mają możliwości pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania. W zamian za to obowiązuje ich zazwyczaj niższa stawka podatku. Dodatkowo ryczałtowcy mogą pomniejszyć swój przychód oraz podatek o:

 • zapłacone składki ZUS

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne

 • ulgę rehabilitacyjną

 • ulgę internetową

 • darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa  (w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% przychodu)

 • ulgę abolicyjną

Odliczeń od przychodów dokonuje się od każdego rodzaju przychodu, w takim stosunku w jakim pozostają przychody opodatkowane poszczególnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

Podatnicy składający PIT-28 mają także możliwość przekazania 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Strata z lat ubiegłych w PIT-28

Osoba opłacająca ryczałt ma również możliwość odliczenia od przychodów stratę z lat ubiegłych. Odliczenia straty z lat ubiegłych można rozliczyć w pięciu kolejnych latach podatkowych, a wysokość odliczenia w danym roku nie może przekroczyć 50% tej straty.

Odliczenie przysługuje tylko od przychodu z tego samego źródła, które przyniosło stratę.

PIT-28 a rozliczenie z małżonkiem i jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Składając PIT-28 podatnik traci możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bezwzględnie odbiera bowiem możliwość tego typu rozliczeń. Wyjątek od reguły stanowi sytuacja, gdy ryczałtem opodatkowane są jedynie przychody z najmu i dzierżawy prywatnej.

Podobnie sytuacja ma się odnośnie możliwości rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Co do zasady opodatkowanie przychodów ryczałtem pozbawia takiej możliwości, jednak nie w sytuacji gdy ryczałtem opodatkowane są jedynie przychody z najmu lub dzierżawy prywatnej.

Różne formy przychodów w PIT-28

Jeśli podatnik utraci w trakcie roku prawo do rozliczania się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wówczas za dany rok podatkowy składa PIT-36 oraz dodatkowo PIT-28 za okres, w którym rozliczał się na ryczałcie. Reguła ta nie obowiązuje, jeśli podatnik w ogóle nie miał prawa do rozliczania przychodów z tej działalności w formie ryczałtu.

W sytuacji gdy w trakcie roku podatkowego podatnik przekroczy limit przychodów w wysokości 250 tys. euro, wówczas za dany rok podatkowy składa PIT-28, natomiast na rok następny traci prawo do rozliczania się na zasadach ryczałtu.

Do pobrania:

pdf
pit 28.pdf druk do ręcznego wypełnienia