Poradnik Przedsiębiorcy

PIT-28 – wzór z omówieniem

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej. Wybierając tę formę rozliczenia, podatnik płaci podatek bez możliwości pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania. Koniec roku podatkowego, podobnie jak w przypadku innych form opodatkowania, zobowiązuje podatnika do złożenia zeznania rocznego. Właściwym formularzem do rozliczenia rocznego dla ryczałtowców jest PIT-28. Sprawdźmy, jak rozliczają się ryczałtowcy oraz jak prawidłowo wypełnić druk PIT-28.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – dla kogo?

Zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tę formę rozliczania z podatku dochodowego mogą wybrać podatnicy, którzy:

 • osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • są osobami duchownymi.

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w kwestii możliwości wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych znaczenie ma wysokość przychodów osiągniętych w roku poprzednim. Co do zasady z tej formy rozliczenia z urzędem skarbowym mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 • w roku poprzedzającym rok podatkowy:
  - uzyskali przychody z działalności prowadzonej samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro (tj. 1 093 350 zł w 2020 r.),
  - uzyskali przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro (tj. 1 093 350 zł w 2020 r.);
 • rozpoczynają wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Limit przychodów dotyczy jedynie podatników uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku przychodów z najmu, dzierżawy itp. wykonywanych poza działalnością gospodarczą wysokość przychodów osiągniętych w roku poprzednim nie ma znaczenia dla możliwości opodatkowania ryczałtem.

Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu w 2020 r. przysługuje podatnikom, których przychody nie przekroczyły 109 335,00 zł (tj. 25 000 euro). W przypadku spółek limit liczony dla każdego ze wspólników osobno.

Wybór ryczałtowej formy opodatkowania

Wybór opodatkowania przychodów na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy zgłosić do urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą aktualizacji wniosku CEIDG-1.

Jeśli podatnik rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie zgłosi do wyżej wskazanego terminu likwidacji działalności lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność lub najem opodatkowany w tej formie.

Do kiedy należy złożyć PIT-28?

Jeśli w danym roku podatnik osiągnął przychody opodatkowane ryczałtem, zobowiązany jest złożyć do urzędu skarbowego zeznanie roczne na druku PIT-28 w terminie do końca lutego roku następnego (termin ten obowiązuje, począwszy od rozliczenia za 2019 rok).

Jako ryczałtowiec oprócz PIT-28 masz inne obowiązki, o których przeczytasz w artykułach:
Zamknięcie roku u ryczałtowca – jakie obowiązki?
- Jakie PITy składa ryczałtowiec oprócz PIT 28?

PIT-28 – ulgi i odliczenia

Podatnicy rozliczający się ryczałtem, czyli składający PIT-28, nie mają możliwości pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania. Natomiast ryczałtowców obowiązują niższe stawka podatku, które uzależnione są od rodzaju wykonywanej działalności (dostępne stawki: 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 17%, 20%). Dodatkowo ryczałtowcy mogą pomniejszyć swój przychód oraz podatek o:

 • zapłacone składki społeczne;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • ulgę rehabilitacyjną;
 • ulgę internetową;
 • darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa, na cele kształcenia zawodowego (w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% przychodu);
 • ulgę abolicyjną.

Odliczeń od przychodów dokonuje się od każdego rodzaju przychodu, w takim stosunku, w jakim pozostają przychody opodatkowane poszczególnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

Podatnicy składający PIT-28 mają także możliwość przekazania 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Strata z lat ubiegłych w PIT-28

Osoba opłacająca ryczałt ma również możliwość odliczenia od przychodów straty z lat ubiegłych. Odliczenia straty z lat ubiegłych można rozliczyć w pięciu kolejnych latach podatkowych, a wysokość odliczenia w danym roku nie może przekroczyć 50% tej straty (dotyczy to strat powstałych do 2019 roku). Natomiast straty powstałe od 2019 roku można odliczyć w dwojaki sposób:

 • obniżając dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w żadnym z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty, albo
 • obniżając jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w żadnym z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Odliczenie przysługuje tylko od przychodu z tego samego źródła, które przyniosło stratę.

Strata powstała przy rozliczaniu się według skali podatkowej może być odliczona od przychodu po przejściu na opodatkowanie ryczałtem.

PIT-28 a rozliczenie z małżonkiem i jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Składając PIT-28, podatnik traci możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bezwzględnie odbiera bowiem możliwość tego typu rozliczeń. Wyjątek od reguły stanowi sytuacja, gdy ryczałtem opodatkowane są jedynie przychody z najmu i dzierżawy prywatnej.

Podobnie sytuacja ma się odnośnie do możliwości rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Co do zasady opodatkowanie przychodów ryczałtem pozbawia takiej możliwości. Jednak nie dotyczy to sytuacji, gdy ryczałtem opodatkowane są jedynie przychody z prywatnego najmu lub dzierżawy.

Różne formy przychodów w PIT-28

Jeśli podatnik utraci w trakcie roku prawo do rozliczania się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wówczas za dany rok podatkowy składa PIT-28 za okres, w którym rozliczał się na ryczałcie oraz dodatkowo PIT-36 za okres po utracie prawa do ryczałtu. Reguła ta nie obowiązuje, jeśli podatnik w ogóle nie miał prawa do rozliczania przychodów z działalności w formie ryczałtu.

W sytuacji gdy w trakcie roku podatkowego podatnik przekroczy limit przychodów w wysokości 250 tys. euro, wówczas za dany rok podatkowy składa PIT-28, natomiast na rok następny traci prawo do rozliczania się na zasadach ryczałtu.

Jak wypełnić PIT-28?

Podatnik wypełniający PIT-28 zaczyna od pierwszej strony, uzupełniając kolejno pozycje zawarte w zeznaniu. W trakcie sporządzania zeznania rocznego należy pamiętać, że nie zawsze każda pozycja musi być oznaczona bądź uzupełniona.

Uzupełnienie PIT-28 należy więc rozpocząć od pozycji 1, w której wskazuje się identyfikator podatkowy:

 • PESEL – w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności lub niezarejestrowanej dla celów VAT,
 • NIP – w przypadk osoby fizycznej prowadzącej działalność godaporczą lub podatnika zarejestrowanego dla celów VAT (nawet w przypadku najmu prywatnego, jeśli podatnik jest opodatkowany VAT).

W przypadku wspólników spółki cywilnej lub jawnej każdy z nich posługuje się własnym numerem identyfikacyjnym.

Pozycję 2 i 3, jak i inne szare pola na deklaracji, uzupełnia urząd skarbowy. Natomiast w pozycji 4 należy wskazać rok, za który składana jest deklaracja PIT-28.

pit-28

W części A „Miejsce i cel składania zeznania” należy wskazać:

 • w pozycji 5 – urząd skarbowy, do którego składane jest zeznanie roczne. Przez urząd, do którego jest adresowane zeznanie, rozumie się urząd skarbowy właściwy dla podatnika, tj. w przypadku osób fizycznych urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania;
 • w pozycji 6 – należy wskazać cel deklaracji jako złożenie lub korekta;
 • w pozycji 6a – należy wskazać rodzaj korekty:
  - korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej,
  - korekta zeznania składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej (w przypadku zaznaczenia tej opcji należy dołączyć uzasadnienie przyczyny złożenia korekty za pomocą druku ORD-ZU).

pit-28

W części B „Dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania podatnika” należy wskazać dane identyfikacyjne podatnika (tj. nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia) oraz adres zamieszkania (tj. kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy). Od 2019 r. na PIT-28 nie uzupełnia się pola dotyczącego poczty.

pit-28

W części C „Przychody podatnika objęte ryczałtem” w kolumnie – przychody (niezaokrąglone do pełnych złotych) należy uzupełnić:

 • (wiersz 1) z działalności prowadzonej na własne nazwisko – wartości na podstawie prowadzonej dla niej ewidencji przychodów (kwoty przychodów netto zgodnie ze stawką ryczałtu);
 • (wiersz 2) z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) – wartości na podstawie prowadzonej dla niej ewidencji przychodów. Dodatkowo kwoty powinny być uzgodnione z pozycjami załącznika PIT-28/B (spółki). W przypadku udziałów w wielu spółkach należy wskazać sumę przychodów;
 • (wiersz 3) z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze – wartości na podstawie prowadzonej dla niej ewidencji przychodów. Opodatkowaniu w stawce 8,5% podlegają przychody do kwoty 100 tys. zł, nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu stawką 12,5%;
 • (wiersz 4) ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych – należy uzupełnić wartości na podstawie prowadzonej dla niej ewidencji przychodów;
 • (wiersz 5) razem – sumę kwot z wierszy od 1 do 4. Kwot nie zaokrągla się do pełnych złotych;
 • (wiersz 6) określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy – w polach 47–55 podatnik wskazuje przychód określony przez organ podatkowy.

W kolumnie 7 podatnik wskazuje udział procentowy kwot z pozycji od 38 do 45 w sumie kwot z pozycji 46 i 55 (do dwóch miejsc po przecinku).

W kolumnie 8 podatnik wskazuje udział procentowy kwot z pozycji od 47 do 54 w sumie kwot z pozycji 46 i 55 (do dwóch miejsc po przecinku).

pit-28

W części D „Odliczenia od przychodów” wskazuje się dokonane przez podatnika odliczenia, które są zgodne z art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W pozycji 72 podatnik wskazuje kwotę straty z lat ubiegłych obliczoną zgodnie z art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Więcej o stracie w akapicie: Strata z lat ubiegłych w PIT-28.

W pozycji 73 podatnik wskazuje składki na ubezpieczenie społeczne. Natomiast w poz. 74 wskazuje, ile z wykazanych w poz. 73 składek społecznych stanowią zagraniczne składki społeczne. Pole 74 nie może mieć wyższej kwoty niż kwota w poz 73. Więcej w temacie odliczenia składek społecznych w artykule: Odliczenie składek społecznych w zeznaniu rocznym – jak przebiega?

W pozycji 75 podatnik wskazuje kwotę z załącznika PIT/O z poz. 34 (jeśli występuje jako podatnik) lub poz. 35 (jeśli występuje jako małżonek) .

W pozycji 76 podatnik wskazuje przychód po odliczeniach, tj. wynik równania: poz. 46 + poz. 55 - (poz. 72 + poz. 73 + poz. 75).

pit-28

W części D.2. „Odliczenia od przychodów wydatków mieszkaniowych” podatnik może dokonać odliczenia ulgi odsetkowej oraz odliczenia wydatków – na zasadzie praw nabytych. W pozycji 77 podatnik uzupełnia kwotę z poz. 13 (jeśli występuje jako podatnik) lub 14 (jeśli występuje jako małżonek) załącznika PIT/D. Kwota z pozycji 77 nie może być wyższa niż kwota z poz. 76.

W pozycji 78 podatnik wskazuje przychód po odliczeniu odsetek, tj. kwotę z poz. 76 pomniejszoną o kwotę z poz. 77.

W pozycji 79 podatnik ujmuje kwotę z poz. 21 (jeśli występuje jako podatnik) lub 22 (jeśli występuje jako małżonek) załącznika PIT/D. Kwota z poz. 79 nie może być wyższa niż kwota z poz. 78. Różnica podlega przeniesieniu na kolejne lata – nie określa się jej bezpośrednio na PIT-28 z której ona wynika.

pit-28

W części D.3. „Odliczenia ogółem w roku podatkowym” w pozycji 80 wskazać należy odliczenia ogółem, tj. sumę kwot z poz. 72, 73, 74, 75, 77 i 79.

pit-28

W części F „Podstawa opodatkowania” należy wykazać przychody po odliczeniu (po zaokrągleniu do pełnych złotych), tj. od kwot przychodów uzyskanych według poszczególnych stawek należy odjąć kwoty przysługujących odliczeń według poszczególnych stawek ryczałtu z części E. Przykładowo w poz. 90 należy wskazać wynik równania: poz. 38 - poz. 81. Pozostałe pozycje należy obliczyć analogicznie zgodnie z opisem dotyczącym kolejnych pozycji.

pit-28

W pozycji 98 należy wskazać kwotę przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy – po odliczeniach. W celu obliczenia tej kwoty przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy i opodatkowanych różnymi stawkami – po odliczeniach, należy w pierwszej kolejności kwoty przychodów wykazanych w poz. od 47 do 54 pomniejszyć o kwoty przysługujących od tych przychodów odliczeń i zaokrąglić je do pełnych złotych, a następnie obliczone w ten sposób wartości zsumować.

W pozycji 99 należy wskazać łączną kwotę przychodów po odliczeniach, tj. sumę poz. od 90 do 98.

pit-28

W części G „Obliczenie ryczałtu po odliczeniach od przychodu” podatnik wskazuje:

 • wartość ryczałtu w ramach danej stawki (pozycje 100–107),
 • ryczałt od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy (pozycja 108),
 • ryczałt „sprzed odliczenia” (pozycja 109) – suma kwot z poz. od 100 do 108,
 • podatek zapłacony za granicą – zgodnie z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym w związku z art. 12 ust. 12 ustawy (pozycja 111),
 • ryczałt „po odliczeniach” (pozycja 112) – suma poz. 109 i 110 pomniejszona o poz. 111.

pit-28

W części H „Odliczenia od ryczałtu” podatnik wskazuje odliczenia od ryczałtu pod warunkiem, że nie zostały one odliczone w ramach innej deklaracji rocznej. W pozycji 113 podatnik wskazuje składki na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast w poz. 114 wskazuje, ile z wykazanych w poz. 113 składek zdrowotnych stanowią zagraniczne składki zdrowotne. Kwota z pozycji 114 nie może być wyższa od kwoty w poz 113.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu w wysokości faktycznie opłaconej w danym roku podatkowym (w limicie 7,75% podstawy wymiaru, nie całe 9%). Odliczeniu nie podlegają składki zdrowotne należne, ale nieopłacone w danym roku. Wskazać należy, że odliczeniu podlegają również składki zaległe zapłacone za lata poprzednie. Więcej w tym temacie w artykule: Odliczenie składek zdrowotnych w zeznaniu rocznym – jak przebiega?

W pozycji 115 podatnik wskazuje kwotę z załącznika PIT/O z pozycji 48 (jeśli występuje jako podatnik) lub 49 (jeśli występuje jako małżonek). Nie może być ona wyższa od kwoty poz. 112 pomniejszonej o kwotę z poz. 113.


W pozycji 116 podatnik wskazuje ryczałt po odliczeniach, tj. wynik równania: poz. 112 - poz. 113 + poz. 115.

W pozycji 117 podatnik wskazuje kwotę z pozycji 32 (jeśli występuje jako podatnik) lub 33 (jeśli występuje jako małżonek) załącznika PIT/D. Kwota z pozycji 117 nie może być wyższa niż kwota z poz. 116. Jeżeli powstanie nadwyżka, podlega przeniesieniu na kolejne lata – nie określa się jej bezpośrednio na PIT-28, z którego ona wynika.

pit-28

W części I „Obliczenie należnego ryczałtu” podatnik wskazuje kwotę należnego ryczałtu po zaokrągleniu do pełnych złotych (poz. 118) – jest to wynik odjęcia kwoty z poz. 116 od poz. 117. Natomiast w polu 119 podatnik wskazuje rok, a w poz. 120 – 20% należnego ryczałtu, który jest objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 6–13 ustawy (pola te uzupełniane są gdy podatnik korzystał z kredytu podatkowego).

Kredyt podatkowy to przywilej, jakim jest zwolnienie z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy. Skorzystać z niego mogą podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej.

pit-28

W części J „Informacje o zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 6–13 ustawy” podatnik wskazuje, że korzystał z tzw. kredytu podatkowego. W poz. 121 zaznacza „tak, od całości przychodów” (pole nr 1) lub „tak od części przychodów” (pole nr 2). Podatnik, który nie korzysta z kredytu podatkowego, zaznacza pole nr 3 „nie”.

pit-28

W części K „Ryczałt do zapłaty/nadpłata” podatnik wskazuje:

 • w pozycji 122 – kwotę wpłaconego ryczałtu za miesiące od stycznia do listopada roku podatkowego albo za I, II i III kwartał roku podatkowego,
 • w pozycji 123 – ryczałt do zapłaty (poz. 118 + poz. 119 - poz. 122, jeżeli wynik jest ujemny należy wpisać „0”),
 • w pozycji 124 – nadpłatę (poz. 122 - poz. 118 + poz. 119, jeżeli wynik jest ujemny należy wpisać „0”).

pit-28

W części L „Kwoty ryczałtu, obliczone i wykazane przez podatnika w ewidencji przychodów w poszczególnych miesiącach (kwartałach) (...)”, jak sama nazwa wskazuje ujmowane są kwoty ryczałtu po dokonanych odliczeniach. W części L.1. w poz. 125–135 należy wskazać obliczone kwoty ryczałtu od stycznia do listopada (albo za I, II, III kwartał), jak również w poz. 136 ich łączną kwotę.

W części L.2. w pozycji 137 należy wpisać kwotę ryczałtu za grudzień (albo IV kwartał). Kwoty podatku zaokrąglane są do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych.

pit-28

W części M „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” należy w pozycji 138 podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz w pozycji 138 wskazać wysokość kwoty przekazywanej na jej rzecz (1% × kwota z poz. 118, kwota podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). KRS można wyszukać na stronie rządowej: Wyszukiwarka w rejestrze Organizacji Pożytku Publicznego. Jeśli podatnikowi nie wyszedł w zeznaniu rocznym podatek, wówczas części M i N podatnik nie uzupełnia.

pit-28

W części N „Informacje uzupełniające” należy wskazać dodatkowe informacje dotyczące przekazania 1% podatku na organizację pożytku publicznego – czyli cel szczegółowy 1% (poz. 140) np. Leczenie XYZ. Jeśli podatnik zaznacza pole 141, oznacza to, że urząd skarbowy może przekazać wskazanej organizacji dane podatnika (imię, nazwisko, adres) wraz z informacją o przekazaniu kwoty 1% podatku. W pozycji 142 podatnik może wskazać dodatkowe informacje, np. numer telefonu czy adres e-mail.

pit-28

W części O „Informacja o załączonych formularzach” podatnik wykazuje w poz. 143, 144, 145, 146 liczbę dołączonych do zeznania rocznego załączników – PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT-28/B. W pozycji 147 należy wskazać, kto dołącza do swojego zeznania rocznego PIT/D – podatnik czy małżonek, jeżeli załącznik PIT/D był złożony wraz z innym zeznaniem rocznym. Następnie w poz. 148 należy wskazać, w jakim formularzu został dołączony załącznik PIT/D – PIT-28, PIT-36 czy PIT-37. Pozycję 149 należy uzupełnić, gdy w poz. 147 zaznaczono małżonka. Wskazuje się w nim identyfikator podatkowy, nazwisko i imię małżonka oraz urząd, do którego został złożony załącznik PIT/D. W pozycji 150 należy wskazać liczbę dołączanych sprawozdań o realizacji uznanej metody ustalania cen transakcyjnych.

pit-28

W części P. „Karta dużej rodziny (KDR)” podatnik oznacza, czy posiada kartę dużej rodziny. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe.

pit-28

W części Q „Informacje dodatkowe” podatnik zaznacza pole:
1 – jeśli w danym roku podatkowym rozliczał się kwartalnie,
2 – jeśli zdecydował się, że moment powstania przychodu (na gruncie PIT) powstanie tego samego dnia, co przyjęcie zaliczki na kasie rejestrującej

pit-28

W części R „Rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty” uzupełnia się informacje dotyczące rachunku bankowego, na który podatnik chce, aby urząd skarbowy dokonał zwrotu nadpłaty podatku wynikającej z deklaracji. Wskazać należy rachunek inny niż ten wskazany w CEIDG-1 (nie ma bowiem konieczności uzupełnienia tej pozycji, jeśli podatnik chce, aby zwrot dokonany był na rachunek zgłoszony na CEIDG-1). W pozycji 153 należy wskazać imię i nazwisko posiadacza rachunku, a gdy jest to wspólny rachunek – wszystkich posiadaczy. Pozycję 154 dotyczącą kraju siedziby banku (oddziału) uzupełnia się wyłącznie, gdy wskazuje się rachunek zagraniczny. Natomiast w pozycji 155 – pełny numer rachunku obowiązkowo uzupełnia się numer IBAN oraz kod SWIFT, jeżeli wskazywany jest zagraniczny rachunek (wówczas określany jest również kraj w poz. 154).

pit-28

W części S „Podpis podatnika/pełnomocnika” – należy uzupełnić w poz. 156 podpis podatnika (gdy ten składa samodzielnie zeznanie), a w poz. 157 imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika (tylko gdy to on składa zeznanie w imieniu podatnika). W przypadku składania deklaracji elektronicznie nie wypełnia się tych pól.

pit-28

Sporządzoną deklarację roczną podatnik może złożyć osobiście w urzędzie skarbowym w wersji papierowej lub elektronicznie za pomocą programów księgowych. Jednym z nich jest system wFirma.pl, który posiada funkcję rozliczania zeznania rocznego PIT-28, o czym więcej: Zeznania roczne przedsiębiorcy – jak sporządzić?.