Poradnik Przedsiębiorcy

Formularz PIT-28 z omówieniem

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej. Wybierając tę formę rozliczenia, przedsiębiorca płaci podatek bez możliwości pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania.

Koniec roku podatkowego, podobnie jak w przypadku opodatkowania inną metodą, zobowiązuje podatnika do złożenia zeznania rocznego. Właściwym drukiem dla ryczałtowców jest PIT-28.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - dla kogo?

Zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ta forma rozliczania się z podatku dochodowego dostępna jest dla podatników:

  • osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

  • osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

  • będących osobami duchownymi.

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w kwestii możliwości wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych znaczenie ma  wysokość przychodów osiągniętych w roku poprzednim. Co do zasady z tej formy rozliczenia z urzędem skarbowym mogą skorzystać podatnicy, którzy:

  • w roku poprzedzającym rok podatkowy:

- uzyskali przychody z działalności prowadzonej  samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro,

- uzyskali przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro,

  • rozpoczynają wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Limit przychodów dotyczy jedynie podatników uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku przychodów z najmu, dzierżawy itp. wykonywanych poza działalnością gospodarczą wysokość przychodów osiągniętych w roku poprzednim nie ma znaczenia dla możliwości opodatkowania ryczałtem.

 

Ważne!

Od 1 stycznia 2017 r. został podniesiony limit przychodów, który pozwala na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej do kwoty 250 000 euro.

Wybór ryczałtowej formy opodatkowania

Wybór opodatkowania przychodów na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy zgłosić do urzędu skarbowego:

  • do 20 stycznia roku podatkowego - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,

  • do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu - w przypadku rozpoczynania działalności w trakcie roku,

  • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód osiągnięto w grudniu roku podatkowego - w przypadku przychodów uzyskiwanych z najmu.

 

Ważne!

Jeśli podatnik rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych  nie zgłosi do 20 stycznia roku podatkowego likwidacji działalności lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność lub najem opodatkowany w tej formie.

Do kiedy PIT-28?

Jeśli w danym roku podatkowym podatnik osiągnął przychody opodatkowane ryczałtem, zobowiązany jest złożyć do urzędu skarbowego zeznanie roczne na druku PIT-28 w terminie do 31 stycznia roku następnego.

Do pobrania:

pdf
pit 28.pdf druk do ręcznego wypełnienia