0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wszczęcie postępowania podatkowego pół roku po kontroli podatkowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatniku, zachowaj czujność jeszcze nawet na sześć miesięcy po kontroli podatkowej, gdyż fiskus może wszcząć postępowanie podatkowe.

Generalnie o kontroli podatkowej

Kontrola podatkowa wszczynana jest z urzędu przez organy podatkowe pierwszej instancji.

Przeprowadza się ją u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych.

Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Gdy fiskus puka do drzwi

Przeprowadzenie kontroli podatkowej kończy się wręczeniem podatnikowi protokołu, ale nie  zawsze jest to równoznaczne z zakończeniem sprawy.

Urząd skarbowy może bowiem wszcząć postępowanie podatkowe. Za datę wszczęcia uznaje się dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania.

Podstawa wszczęcia postępowania

Powodem wszczęcia postępowania podatkowego jest wykrycie nieprawidłowości przy wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

Podatnik ma szansę uniknąć wszczęcia procedury poprzez złożenie deklaracji lub jej korekty, w której w całości uwzględni ujawnione nieprawidłowości. W przeciwnym razie może liczyć się z niemal pewnym wszczęciem postępowania w terminie sześciu miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej.

“Z art. 165b § 1 ord. pod. wynika generalna konsekwencja przedawnienia prawa organów podatkowych do wszczęcia postępowania podatkowego po upływie wskazanego okresu w przedmiocie, który był uprzednio objęty przeprowadzoną kontrolą podatkową. Przedawnienie to objąć może tylko zakres przedmiotowy uprzednio prowadzonej kontroli podatkowej i nie obejmuje zakresu ewentualnych postępowań podatkowych, które zostały wszczęte po przeprowadzeniu kontroli podatkowej, a których przedmiotu nie obejmowała uprzednio przeprowadzona kontrola” (wyrok WSA w Kielcach z dnia 13 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Ke 23/12).

Skutki wybiórczej korekty deklaracji

Gdy podatnik dokona korekty deklaracji, ale nie uwzględni w niej nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli, organ podatkowy może wszcząć postępowanie podatkowe nawet po upływie sześciu miesięcy od zakończenia takiej kontroli.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów