Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Wszczęcie postępowania podatkowego pół roku po kontroli podatkowej

Podatniku, zachowaj czujność jeszcze nawet na sześć miesięcy po kontroli podatkowej, gdyż fiskus może wszcząć postępowanie podatkowe.

Generalnie o kontroli podatkowej

Kontrola podatkowa wszczynana jest z urzędu przez organy podatkowe pierwszej instancji.

Przeprowadza się ją u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych.

Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Gdy fiskus puka do drzwi

Przeprowadzenie kontroli podatkowej kończy się wręczeniem podatnikowi protokołu, ale nie  zawsze jest to równoznaczne z zakończeniem sprawy.

Urząd skarbowy może bowiem wszcząć postępowanie podatkowe. Za datę wszczęcia uznaje się dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania.

Podstawa wszczęcia postępowania

Powodem wszczęcia postępowania podatkowego jest wykrycie nieprawidłowości przy wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

Podatnik ma szansę uniknąć wszczęcia procedury poprzez złożenie deklaracji lub jej korekty, w której w całości uwzględni ujawnione nieprawidłowości. W przeciwnym razie może liczyć się z niemal pewnym wszczęciem postępowania w terminie sześciu miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej.

“Z art. 165b § 1 ord. pod. wynika generalna konsekwencja przedawnienia prawa organów podatkowych do wszczęcia postępowania podatkowego po upływie wskazanego okresu w przedmiocie, który był uprzednio objęty przeprowadzoną kontrolą podatkową. Przedawnienie to objąć może tylko zakres przedmiotowy uprzednio prowadzonej kontroli podatkowej i nie obejmuje zakresu ewentualnych postępowań podatkowych, które zostały wszczęte po przeprowadzeniu kontroli podatkowej, a których przedmiotu nie obejmowała uprzednio przeprowadzona kontrola” (wyrok WSA w Kielcach z dnia 13 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Ke 23/12).

Skutki wybiórczej korekty deklaracji

Gdy podatnik dokona korekty deklaracji, ale nie uwzględni w niej nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli, organ podatkowy może wszcząć postępowanie podatkowe nawet po upływie sześciu miesięcy od zakończenia takiej kontroli.