0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w Ordynacji podatkowej oraz ustawie o VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów po raz kolejny szykuje dla nas szereg zmian w zakresie podatków. Tym razem modyfikacji zostaną poddane ordynacja podatkowa oraz ustawa o VAT.  

Ustawa o VAT

Dodatkowy załącznik

Jedną z najistotniejszych zmian w ustawie będzie dodanie załącznika nr 13, który będzie dotyczyły niektórych wyrobów stalowych oraz paliw, a także złota nieobrobionego.

Ograniczenia w kwartalnym rozliczaniu podatku VAT

W projekcie został dodany art. 99 ust. 3a oraz ust. 3b, które będą ograniczały możliwość kwartalnego rozliczania deklaracji VAT. Restrykcje te będą obejmowały podatników, którzy dokonują dostaw towarów wskazanym w załączniku nr 13, a łączna wartość sprzedaży bez kwoty podatku nie przekroczyła w żadnym miesiącu z tych okresów kwoty 100.000 zł.

W przypadku przekroczenia wcześniej przytoczonej kwoty podatnicy będą zobowiązani do składania miesięcznych deklaracji VAT począwszy od pierwszego miesiąca kwartału:

  • w którym przekroczono tę kwotę- jeżeli przekroczenie nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;
  • następujący po kwartale w przekroczono tę kwotę- jeżeli przekroczenie nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

Nowo dodany rozdział XIa

Nowelizacja przewiduje dodanie nowego rozdziału w ustawie o VAT, który będzie regulował kwestie związane z odpowiedzialnością solidarną podmiotów dokonujących sprzedaży towarów ujętych w załączniku nr 13.

Zgodnie z art. 105a ust. 1 podatnik na rzecz którego dokonano dostawy towarów wymienionych załączniku nr 13 odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym dostawy za zaległości podatkowe w części proporcjonalnej przypadającej na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów.

Regulacje te znajdą zastosowanie w określonych sytuacjach:

  • gdy wartość netto nabywanych towarów wymienionych załączniku nr 13 od jednego podmiotu w danym miesiącu kwotę 100.000 zł.
  • gdy podatnik w momencie dokonania dostawy towarów określonych w załączniku nr 13 wiedział lub miał podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku lub jej część, przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów nie zostanie wpłacona na konto urzędu skarbowego.

Nowe przepisy określają również kiedy występuje sytuacja w której ma prawo przypuszczać, że na rachunek bankowy urzędu skarbowego nie wpłynie całość lub część podatku, a mianowicie gdy okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki na jakich została ona dokonana odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności, gdy cena za dostarczone towary była niższa od ich wartości rynkowej.

Odpowiedzialność solidarna nie dotyczy:

  • podatników, którzy nabyli towary określone w poz.8 załącznika nr 13 do ustawy wyłącznie na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników używanych przez nich pojazdów, do napędu tych pojazdów, lub
  • jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów (z zał. 13), w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowych, lub
  • w przypadku gdy podatnik wykaże, że szczególne okoliczności towarzyszące dostawie towarów o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, lub szczególne warunki na jakich została ona dokonana były uzasadnione zwykłą praktyką handlową, w szczególności przyznanym rabatem, lub
  • gdy łącznie zostaną spełnione dwa warunki: 1. podmiot dokonujący dostawy towarów ujętych  w załączniku nr 13, był ujęty na dzień dokonania dostawy towarów w wykazie elektronicznym podmiotów posiadających kaucję gwarancyjną oraz 2.wysokość kaucji gwarancyjnej odpowiada co najmniej ⅕ kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu dla danego podatnika lub wynosi co najmniej 2.000.000 zł.

Co ważne podmiot dokonujący dostawy towarów o których mowa w załączniku 13 ustawy, może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku w związku z dostawą tych towarów.

Wartość kaucji nie może być niższa niż 100.000 zł i powinna odpowiadać ⅕ kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów określonych w załączniku nr 13.

Kaucja gwarancyjna może przyjmować różne formy, np. depozytu pieniężnego wpłaconego na rachunek pomocniczy urzędu skarbowego lub gwarancja bankowa/ ubezpieczeniowa złożona w urzędzie.

Ustawa - Ordynacja podatkowa

Zmiany dotyczące Ordynacji podatkowej również dotyczą kwestii związanych z odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe. W związku z tym zostanie dodany art. 117b na podstawie którego podatnik, o którym mowa w  art. 105a ustawy o VAT, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostawy towarów,  w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o podatku od towarów i usług, z włączeniami o których mowa w § 2 artykułu.

Nabywca będzie odpowiadał wyłącznie za zaległość podatkową dostawcy. W zakresie tej odpowiedzialności nie będą mieściły się odsetki za zwłokę od tych zaległości oraz koszty egzekucyjne związane z ich egzekwowaniem. Nie będzie również możliwe orzekanie o odpowiedzialności podatkowej nabywcy, jeśli upłynęły trzy lata od daty dokonania dostawy towarów, licząc od końca roku, w którym ta dostawa miała miejsce.

Jeśli egzekucja z majątku dostawcy okaże się w całości lub w części bezskuteczna, zostanie wówczas wszczęta egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej nabywcy z jego majątku (art. 33b pkt 3 projektu ustawy).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów