0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Alimenty i świadczenie 500+ w zeznaniu rocznym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W roku 2021 otrzymywałam od byłego męża alimenty na czwórkę małoletnich dzieci w wysokości 200 złotych na dziecko miesięcznie oraz dodatkowo uzyskuję również świadczenie 500+. Czy otrzymane alimenty i świadczenie 500+ w zeznaniu rocznym za 2021 rok należy wykazać, doliczając ich wartość do dochodu i opodatkować? Czy otrzymywane świadczenie 500+ powoduje utratę prawa do ulgi na dziecko?

Laura, Poznań

 

Alimenty a opodatkowanie PIT

Alimenty na mocy art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są wolne od opodatkowania w sytuacji, gdy są przekazane na rzecz:

 • dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • innych osób (niż te wymienione powyżej), otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

W związku z powyższym otrzymywane alimenty w kwocie 800 zł (200 zł x 4) na małoletnie dzieci zwolnione będą z opodatkowania i tym samym nie powinny być ujmowane w zeznaniu podatkowym.

Alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną są zwolnione z opodatkowania niezależnie od ich wysokości oraz formy ich przyznania (dobrowolnie przez byłego małżonka poza rozprawą sądową czy na podstawie wyroku sądu).

500+ i alimenty a opodatkowanie PIT

Natomiast w przypadku świadczenia 500+ również występuje zwolnienie od opodatkowania, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są bowiem:

8) świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Świadczenie 500+ jest świadczeniem wychowawczym, które przyznawane jest na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, więc nie podlega opodatkowaniu i w związku z tym również nie jest wykazywane w zeznaniu rocznym.

500+ a prawo do ulgi prorodzinnej

Dodatkowo korzystanie ze świadczenia 500+ nie ogranicza prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej lub jej zwrotu. Z uwagi na to, że sprawuje Pani opiekę nad czwórką dzieci, może Pani w zeznaniu rocznym w załączniku PIT/O wskazać skorzystanie z ulgi prorodzinnej (w proporcji, jaką ustaliła Pani z byłym mężem).

W ramach ulgi prorodzinnej podatnik ma prawo do odliczenia ulgi od podatku (lub do zwrotu ulgi w przypadku niskiego podatku) miesięcznie w stosunku do:

 1. jednego małoletniego dziecka – kwoty 92,67 zł (przy czym po odliczeniu składek na ZUS dochód nie może przekroczyć wspólnie z małżonkiem kwoty 112 tys. zł (przy osobie samotnie wychowującej dzieci 56 tys. zł));
 2. dwojga małoletnich dzieci – kwoty 92,67 zł na każde dziecko;
 3. trojga i więcej małoletnich dzieci – kwoty:
  • 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
  • 166,67 zł na trzecie dziecko,
  • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Świadczenie 500+ i alimenty na gruncie PIT - Podsumowanie

Reasumując, w przedstawionym przypadku, alimenty i świadczenie 500+ w zeznaniu podatkowym nie powinny być wykazane i tym samym nie powinny być wliczane do dochodu. Dodatkowo korzystanie ze świadczenia 500+ nie pozbawia prawa do skorzystania z ulgi na dzieci.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów