0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Aparat fotograficzny w kosztach uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, aby obniżyć swoje zobowiązania podatkowe, dokonują różnorakich zakupów. Niektóre z nich mogą wzbudzić szczególne zainteresowanie organów podatkowych - aparat fotograficzny niewątpliwie do nich należy. Sprawdź czytając poniższy artykuł, czy można ująć aparat fotograficzny w kosztach!

Aparat fotograficzny w kosztach uzyskania przychodu - czy to możliwe?

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Koszty dzielą się na pośrednie i bezpośrednie.

Powszechnie przyjmuje się jednak, że koszty bezpośrednie to takie, które można przypisać do konkretnego przychodu (np. koszty produkcji, wykonania usługi). Natomiast koszty pośrednie to koszty, których nie można powiązać z konkretnym przychodem i które służą zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów (czyli np. koszty utrzymania biura).

Dlatego też należy przyjąć, iż każdy wydatek celowo poniesiony z zamiarem uzyskania przychodu, poza wyraźnie wskazanymi w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty, powinien być uznany za koszt uzyskania przychodów. Stąd w przypadku gdy przedsiębiorca jest w stanie udowodnić, że zakup aparatu przyczyni się do osiągnięcia przychodu, to wydatki na jego zakup mogą obciążyć koszty uzyskania przychodu.

Takie też stanowisko zajmują organy podatkowe, tytułem przykładu można przytoczyć pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 czerwca 2016 r., sygn. IPPB1/4511-382/16-4/AM, w którym organ podatkowy przychylił się do stanowiska podatnika, że wydatki na sprzęt fotograficzny mogą stanowić koszt. W piśmie tym możemy przeczytać:

(…) Wnioskodawczyni zamierza kupić sprzęt fotograficzny i filmowy oraz niezbędne akcesoria. Sprzęt ten nie będzie wykorzystywany do celów prywatnych Wnioskodawcy a służyć będzie tworzeniu zdjęć i filmów, które będą publikowane na blogu.

(…) W związku z tym Wnioskodawca zamierza zaliczać do kosztów uzyskania przychodu powyżej opisane wydatki. Podkreślić należy, że do kosztów uzyskania przychodu nie będą zaliczane wydatki o charakterze osobistym Wnioskodawcy. W kosztach uwzględniane będą jedynie wydatki związane z napisaniem artykułu publikowanego na blogu.

Koszty te można porównać z wydatkami ponoszonymi przez redakcję czasopisma zajmującego się podobną tematyką. Redakcja również ponosi koszty udziału reporterów czy fotografów w wydarzeniach, które będą opisane w artykule.

Podsumowując: ponieważ wydatki związane z prowadzeniem bloga, w tym związane ze zbieraniem materiałów do artykułów w nim publikowanych ponoszone są w celu uzyskania przychodu a jednocześnie nie są to wydatki wyłączone z katalogu kosztów to tym samym będą one stanowiły koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. (…)

Jednocześnie należy pamiętać, iż nie zawsze będzie można zaliczyć aparat fotograficzny w kosztach uzyskania przychodu, lecz ująć jako środek trwały podlegający amortyzacji. 

Aparat fotograficzny a amortyzacja

Amortyzacji podlegają, co do zasady:

  • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

  • maszyny, urządzenia i środki transportu, a także,

  • inne przedmioty.

- których wartość przekracza 10 000 zł oraz które będą użytkowane w przedsiębiorstwie przez co najmniej rok.

W naszej opinii aparat fotograficzny powinien być zaklasyfikowany do grupy 6 rodzaju 669 Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe. Stawka amortyzacyjna właściwa dla ww. środka wynosi 10% w skali roku. Z uwagi na fakt, iż zakupiony aparat fotograficzny ulega szybkiemu postępowi technicznemu, możliwe jest zastosowanie podwyższonej stawki amortyzacyjnej poprzez zastosowanie współczynnika 2,0.

Ponadto możliwe jest w takim przypadku skorzystanie z tzw. szybkiej amortyzacji, o ile są spełnione wskazane w ustawie warunki. Amortyzacji jednorazowej w ramach pomocy de minimis mogą podlegać tylko środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Amortyzacja jednorazowa jest więc możliwa do zastosowania wobec następujących grup środków trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych):

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

Grupa 7 - Środki transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych)

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Aparat fotograficzny a odliczenie podatku VAT

Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Prawo do odliczenia przysługuje również wtedy, gdy związek jest pośredni.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z 4 lutego 2009 r. nr IPPP3/443-169/08-2/KT, gdzie czytamy:

(...) Zatem z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością Podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. (...).

Dlatego też nie ma przeszkód, aby dokonać odliczenia podatku VAT od zakupu, pod warunkiem że aparat fotograficzny będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów