0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Badania profilaktyczne pracowników – najnowsze zmiany

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ostatnim okresie wprowadzono kilka zmian w przepisach prawa pracy dotyczących badań profilaktycznych pracowników. Charakter tych modyfikacji legislacyjnych jest zróżnicowany – część z nich wynika z nowelizacji ustawy, inne natomiast odnoszą się do regulacji wykonawczych. Czy badania profilaktyczne pracowników są obowiązkowe? Poniżej omawiamy najważniejsze aspekty nowości prawnych w tym zakresie.

Badania profilaktyczne pracowników a programy zdrowotne lub programy polityki zdrowotnej

Nowe rozwiązania mające na celu uelastycznienie postępowania w zakresie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników wprowadziła Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wspomniana nowelizacja do Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, zwanej dalej kp, weszła w życie 21 lutego 2023 roku.

Ustawa zmieniająca umożliwia pracownikowi, za jego zgodą, przeprowadzanie badań profilaktycznych w ramach programu zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej. Pracownik musi jednak spełniać warunki do objęcia takim programem, wówczas badania pracownicze są finansowane na zasadach określonych w danym programie.

W przypadku, gdy pracownik skierowany na wstępne, okresowe lub kontrolne badania lekarskie spełnia warunki objęcia programem zdrowotnym lub programem polityki zdrowotnej, lekarz przeprowadzający wstępne, okresowe lub kontrolne badania lekarskie kieruje pracownika, za jego zgodą, do udziału w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej. Jeżeli pracownik wykona wstępne, okresowe lub kontrolne badania lekarskie zgodnie z programem zdrowotnym albo programem polityki zdrowotnej, badania te są finansowane na zasadach określonych w jednym z tych programów (art. 229 § 6(1) kp).

Jeżeli zakres badań określonych w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej nie odpowiada pełnemu zakresowi badań wymaganych w celu wydania orzeczenia lekarskiego dotyczącego przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na wstępne, okresowe lub kontrolne badania wystawionym przez pracodawcę, lekarz przeprowadzający badania wydaje pracownikowi również skierowanie na przeprowadzenie pozostałych badań wynikających z tych przepisów.

Lekarz wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu wystawionym przez pracodawcę wyłącznie na podstawie wyników badań, których zakres odpowiada zakresowi badań określonych w przepisach wykonawczych dotyczących opieki profilaktycznej nad pracownikami wydanych przez Ministra Zdrowia (MZ).

Do przeprowadzania badań w zakresie wskazanym w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej stosuje się odpowiednio art. 229 § 3 kp. Oznacza to, że okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Ponadto za okres niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Wykaz programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej realizowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub NFZ, które uwzględnia lekarz w ramach przeprowadzania badania wstępnego, badania okresowego albo badania kontrolnego pracownika, ogłasza w drodze obwieszczenia MZ.

Zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących badań lekarskich pracowników

Kolejne zmiany, o jakich warto wspomnieć, dotyczą przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, dalej jako „rozp. z 30 maja 1996 roku”. Modyfikacje tego aktu wykonawczego wynikają z Rozporządzenia MZ z dnia 5 stycznia 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Zmiany w rozp. z 30 maja 1996 roku weszły w życie 25 stycznia 2023 roku.

Nowelizacja rozp. z 30 maja 1996 roku polega przede wszystkim na dostosowaniu poszczególnych zapisów do aktualnego stanu prawnego. Uchylono zatem odesłania do przepisów, które już nie obowiązują, oraz dostosowano postanowienia aktu wykonawczego do aktualnie obowiązujących rozwiązań prawnych.

W ramach noweli doprecyzowano kwestię uprawnień lekarzy właściwych w sprawie orzekania o stanie zdrowia pracowników. W konsekwencji tej zmiany badania profilaktyczne oraz profilaktyczną opiekę zdrowotną niezbędną z uwagi na warunki pracy wykonują lekarze, którzy pełnili służbę lub byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 3 lata jako lekarze w:

  • podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i sprawowali opiekę nad osobami zatrudnionymi lub pozostającymi w stosunku służbowym w podległych temu ministrowi lub nadzorowanych przez niego zakładach pracy i innych jednostkach organizacyjnych;
  • jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej wyłącznie w stosunku do żołnierzy i pracowników objętych ich opieką w tych jednostkach.

Nowelizując § 11 ust. 1 rozp. z 30 maja 1996 roku, doprecyzowano, iż do celów przewidzianych w art. 92 § 2 kp, a więc dla potrzeb związanych z wystawianiem zaświadczeń o niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby, zaświadczenia lekarskie są określone w przepisach wydawanych na podstawie art. 59a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zmianami zostały ponadto objęte załączniki do rozp. z 30 maja 1996 roku. Oznacza to, że korekty legislacyjne dotyczą:

  1. załącznika nr 3a, w którym znajduje się wzór skierowania na badanie lekarskie. W odniesieniu do tego wzoru dokonano aktualizacji w części „Objaśnienia”. Chodzi tutaj o aktualną podstawę prawną dotyczącą wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące;

  2. załącznika nr 4 – który określa wzór rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne. Korekty w tej części dotyczą objaśnień w przedmiocie:

  • adresu zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub miejsca wykonywania prywatnej praktyki;
  • przeszkolenia w instytucie badawczym w dziedzinie medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego.

Badania profilaktyczne pracowników – podsumowanie

Najnowsze zmiany w zakresie badań profilaktycznych pracowników polegają m.in. na wprowadzeniu możliwości uwzględnienia podczas wstępnych, okresowych i kontrolnych badań pracowniczych programu zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej. Jeżeli pracownik wykona wspomniane badania zgodnie z programem zdrowotnym albo programem polityki zdrowotnej, podlegają one finansowaniu na zasadach określonych w jednym z tych programów. Wykaz programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej ogłasza Minister Zdrowia w drodze obwieszczenia. 25 stycznia br. dokonano także zmian w przepisach wykonawczych określających zasady sprawowania opieki profilaktycznej nad pracownikami. Nowelizacja w tym obszarze polega przede wszystkim na dostosowaniu poszczególnych zapisów do aktualnego stanu prawnego oraz na zmianach porządkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów