0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Emerytura KRUS – jakie warunki trzeba spełnić, aby ją uzyskać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby posiadające gospodarstwa rolne, co do zasady podlegają ubezpieczeniom w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Aby otrzymać emeryturę rolniczą, konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Poniżej podpowiadamy, komu zostanie przyznana emerytura KRUS.

Emerytura KRUS tylko po spełnieniu odpowiednich warunków

O emeryturę rolniczą, mogą się starać osoby, które ukończyły wiek emerytalny. Próg jest identyczny, jak w przypadku świadczeń z ZUS i wynosi 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat u mężczyzn. Dodatkowym warunkiem uzyskania prawa do emerytury rolniczej, jest posiadanie okresu składkowego, wynoszącego co najmniej 25 lat. Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników, począwszy od 1 stycznia 1991 r.

Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest spełnienie warunków dotyczących wieku i okresu składkowego jednocześnie!

Wcześniejsza emerytura KRUS

Rolnik otrzyma emeryturę jeśli do dnia 31 grudnia 2017 r. spełnił on łącznie warunki dotyczące: osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną, podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat, zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Od 15 czerwca 2022 roku rolnicy na emeryturze nie muszą zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, by otrzymać emeryturę w pełnej wysokości. Nowe rozwiązania pozwalają też na dodanie do wysokości emerytury również okresów odbywania służby wojskowej w wysokości 1 proc. podstawowego świadczenia za każdy rok służby.

Okresy podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu

Do okresów, od których zależy prawo do emerytury rolniczej, zalicza się czas:

  • objęcia ubezpieczeniami społecznymi rolników w latach 1983 - 1990,
  • pracy w gospodarstwie rolnym lub prowadzenia takiego gospodarstwa po 16. roku życia, ale przed 1 stycznia 1983 r.,
  • od którego zależne jest prawo do emerytury zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wysokość emerytury rolniczej

Świadczenie emerytalne złożone jest z dwóch części – składkowej i uzupełniającej, ustalonych zgodnie z art. 25 i 26. Dla każdej z tych części ustala się wskaźnik wymiaru. Pierwsza z nich wypłacana jest, gdy rolnik uzyska prawo do świadczeń emerytalno-rentowych.

„Art. 25. Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników:
1. Część składkową ustala się przyjmując po 1% emerytury podstawowej za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu [...].

Art. 26. Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników:
1. Część uzupełniająca wynosi 95% emerytury podstawowej, jeżeli liczba lat przyjęta do ustalenia części składkowej [...], jest mniejsza od 20; przy każdym pełnym roku od 20 lat część uzupełniającą zmniejsza się o 0,5% emerytury podstawowej.

2. Część uzupełniająca nie może wynosić mniej niż 85% emerytury podstawowej, a suma części uzupełniającej i części składkowej nie może być mniejsza od emerytury podstawowej [...]”.

Wysokość najniższej emerytury rolniczej jest waloryzowana co roku w dniu 1 marca. Waloryzacja ta polega na przemnożeniu kwoty bazowej przez wskaźnik wymiaru ustalany indywidualnie dla każdego świadczenia (dla części składkowej i dla części uzupełniającej) - ustalone odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy. Kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2023 r. wynosi 1 429,60 zł. Istotne jest, że w przypadku, gdy świadczenie ustalone w sposób określony powyżej jest niższe od kwoty minimalnej emerytury pracowniczej, która od 1 marca 2023 r. wynosi 1 588,44 zł zł, to wówczas automatycznie zostanie podwyższone do 1 588,44 zł.

Wnioskowanie o emeryturę rolniczą

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników stanowi, że prawo do świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego ustala się na podstawie wniosku osoby zainteresowanej. Konieczne jest w tym przypadku złożenie wniosku o emeryturę na formularzu KRUS SR-20, a także kwestionariusza dotyczącego okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS SR-21A lub formularz unijny E-207. Do wniosku dołącza się również dowody potwierdzające prawo do przyznania emerytury oraz wpływające na jej wysokość, mogą to być m.in. dokumenty potwierdzające okresy:

  • pracy i prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz podlegania z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłacania składek,
  • podlegania ubezpieczeniu społecznemu, jeśli wnioskodawca legitymuje się innym ubezpieczeniem społecznym niż rolnicze,
  • ubezpieczenia przebyte w państwach UE/EOG, Szwajcarii lub w państwach połączonych z Polską umową o zabezpieczeniu społecznym (jeśli wnioskodawca legitymuje się okresami ubezpieczenia za granicą).

Rolnik, podobnie jak pozostali ubezpieczeni, powinien samodzielnie zgłosić chęć pobierania emerytury. Nie jest ona bowiem przyznawana z urzędu po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Warto zatem mieć wiedzę na temat warunków, jakie należy spełnić oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania tego świadczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów