Poradnik Przedsiębiorcy

Emerytura KRUS – jakie warunki trzeba spełnić, aby ją uzyskać?

Osoby posiadające gospodarstwa rolne, co do zasady podlegają ubezpieczeniom w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Aby otrzymać emeryturę rolniczą, konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Poniżej podpowiadamy, komu zostanie przyznana emerytura KRUS.

Emerytura KRUS tylko po spełnieniu odpowiednich warunków

O emeryturę rolniczą, mogą się starać osoby, które ukończyły wiek emerytalny. Próg jest identyczny, jak w przypadku świadczeń z ZUS i wynosi 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat u mężczyzn. Dodatkowym warunkiem uzyskania prawa do emerytury rolniczej, jest posiadanie okresu składkowego, wynoszącego co najmniej 25 lat. Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników, począwszy od 1 stycznia 1991 r.

Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest spełnienie warunków dotyczących wieku i okresu składkowego jednocześnie!

Wcześniejsza emerytura KRUS

Ubezpieczony rolnik ma możliwość przejścia na emeryturę wcześniej, niż wskazano wyżej. Aby takie świadczenie zostało przyznane przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego, konieczne jest spełnienie trzech warunków łącznie:

  • ukończenie 60 lat w przypadku mężczyzn, 55 lat w przypadku kobiet,
  • podleganie ubezpieczeniom emerytalno-rentowym przez co najmniej 30 lat,
  • zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

Okresy podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu

Do okresów, od których zależy prawo do emerytury rolniczej, zalicza się czas:

  • objęcia ubezpieczeniami społecznymi rolników w latach 1983 - 1990,
  • pracy w gospodarstwie rolnym lub prowadzenia takiego gospodarstwa po 16. roku życia, ale przed 1 stycznia 1983 r.,
  • od którego zależne jest prawo do emerytury zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wysokość emerytury rolniczej

Świadczenie emerytalne złożone jest z dwóch części – składkowej i uzupełniającej, ustalonych zgodnie z art. 25 i 26. Dla każdej z tych części ustala się wskaźnik wymiaru. Pierwsza z nich wypłacana jest, gdy rolnik uzyska prawo do świadczeń emerytalno-rentowych. Druga natomiast przysługuje po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników:
„Art. 25. 1. Część składkową ustala się przyjmując po 1% emerytury podstawowej za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu [...].
Art. 26. 1. Część uzupełniająca wynosi 95% emerytury podstawowej, jeżeli liczba lat przyjęta do ustalenia części składkowej [...], jest mniejsza od 20; przy każdym pełnym roku od 20 lat część uzupełniającą zmniejsza się o 0,5% emerytury podstawowej.
2. Część uzupełniająca nie może wynosić mniej niż 85% emerytury podstawowej, a suma części uzupełniającej i części składkowej nie może być mniejsza od emerytury podstawowej [...]”.
Wysokość najniższej emerytury rolniczej jest waloryzowana co roku w dniu 1 marca. Od 1 marca 2019 roku wynosi 1100 zł brutto. Kwota wypłacana świadczeniobiorcy jest pomniejszona o składkę zdrowotną oraz podatek dochodowy.

Wnioskowanie o emeryturę rolniczą

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników stanowi, że prawo do świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego ustala się na podstawie wniosku osoby zainteresowanej. Konieczne jest w tym przypadku złożenie wniosku o emeryturę na formularzu KRUS SR-20, a także kwestionariusza dotyczącego okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS SR-21A lub formularz unijny E-207. Do wniosku dołącza się również dowody potwierdzające prawo do przyznania emerytury oraz wpływające na jej wysokość, mogą to być m.in. dokumenty potwierdzające okresy:

  • pracy i prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz podlegania z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłacania składek,
  • podlegania ubezpieczeniu społecznemu, jeśli wnioskodawca legitymuje się innym ubezpieczeniem społecznym niż rolnicze,
  • ubezpieczenia przebyte w państwach UE/EOG, Szwajcarii lub w państwach połączonych z Polską umową o zabezpieczeniu społecznym (jeśli wnioskodawca legitymuje się okresami ubezpieczenia za granicą).

Rolnik, podobnie jak pozostali ubezpieczeni, powinien samodzielnie zgłosić chęć pobierania emerytury. Nie jest ona bowiem przyznawana z urzędu po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Warto zatem mieć wiedzę na temat warunków, jakie należy spełnić oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania tego świadczenia.