0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Uważasz, że nie ma możliwości oceny potencjału przedsiębiorstwa w kilka minut? Wręcz przeciwnie, profesjonalni inwestorzy potrafią zrobić to w przeciągu kilkudziesięciu sekund! Wystarczy, że spojrzą na cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych. Sprawdź, w jaki sposób otoczenie czerpie informacje o kondycji konkretnego przedsiębiorstwa!

Czym jest cash flow?

Rachunek przepływów pieniężnych (Cash flow) zaraz za bilansem oraz rachunkiem zysków i strat stanowi trzeci element sprawozdania finansowego. Sposób jego sporządzania określają przepisy poszczególnych państw. Jest uzupełnieniem dwóch pozostałych zestawień, jednak w porównaniu do nich jest bardziej przejrzystym źródłem informacji o zyskowności i płynności finansowej spółki.

Bilans wraz z rachunkiem zysków i strat uwzględniają wiele wartości szacunkowych, takich jak rezerwy, wyceny, przyjęte stawki amortyzacyjne itp. W rezultacie mogą przedstawiać mylny stan finansowy przedsiębiorstwa. Odmiennie od tego, w rachunku przepływów pieniężnych uwzględniane są faktycznie zaistniałe przepływy pieniężne. Stanowi zatem znacznie lepszy wskaźnik w ocenie potencjału finansowego przedsiębiorstwa.

Należy jednak pamiętać, że taka ocena, aby była kompletna, powinna również opierać się na wskaźnikach wynikających z bilansu i rachunku zysków i strat.

Cash flow - badanie na gruncie trzech podstawowych grup działalności

Analizując przepływy pieniężne, pod uwagę brane są 3 podstawowe grupy działalności danego przedsiębiorstwa:

  • działalność operacyjna,

  • działalność inwestycyjna,

  • działalność finansowa.

Działalność operacyjna w praktyce stanowi największą (ponad 90%) część działalności spółki. Jest to podstawa jej funkcjonowania obejmująca produkcję i sprzedaż towarów lub usług. Badanie przepływów pieniężnych w działalności operacyjnej informuje zatem o tym, jak spółka radzi sobie na gruncie działalności podstawowej. Jednocześnie nie bierze pod uwagę zdarzeń jednorazowych wynikających z dodatkowo zawartych inwestycji lub sposobów finansowania działalności.

Na działalność inwestycyjną składają się wszystkie poniesione koszty, które w przyszłości mają przynieść korzyść finansową przedsiębiorstwu. Jest to np. zakup nowego środka trwałego, udziałów lub akcji, jak również udzielone pożyczki.

Z kolei przepływy pieniężne z działalności finansowej to wszelkie przychody i koszty związane z finansowaniem przedsiębiorstwa, np. przychody z tytułu wyemitowanych instrumentów finansowych, spłaty kredytów i pożyczek czy wypłaty z tytułu dywidend.

Podczas badania tych trzech grup działalności ocenia się czy saldo przepływów w danej grupie jest dodatnie czy ujemne. W zasadzie występuje 8 możliwych wariantów. Jakich informacji może dostarczyć taka ocena?

Przykład 1.

Rodzaj działalności

I

II

III

Działalność operacyjna

+

+

-

Działalność inwestycyjna

+

-

+

Działalność finansowa

+

-

+

 

Wariant I oznacza bardzo wysoką płynność finansową. W praktyce występuje bardzo rzadko. Natomiast wariant II, wbrew pozorom, charakteryzuje firmę “dojrzałą”, która ponosi nakłady inwestycyjne - rozwija się i jest w stanie spłacać zobowiązania z wypracowanej nadwyżki finansowej z działalności operacyjnej. Jest najlepszym modelem.

Inaczej niż wariant III, który jest mało korzystny. Ukazuje przedsiębiorstwo z kłopotami, które nie osiąga zysków z działalności podstawowej, a dodatnie salda pozostałych działalności oznaczają kolejno: sprzedaż majątku i wspomaganie się kredytami.

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (cash flow)

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest dwoma metodami:

  • metoda bezpośrednia

  • metoda pośrednia

Metoda bezpośrednia zestawia poszczególne grupy wpływów i wydatków, dzięki czemu przedstawia więcej informacji o zdarzeniach, które wystąpiły w przedsiębiorstwie.

Jednak to metoda pośrednia jest powszechniej stosowana. Co do zasady: pozycją wyjściową jest zysk netto, względem którego uwzględniane są odpowiednie korekty kosztów (“oczyszczanie” wyniku finansowego).

Korekt kosztów dokonuje się, aby zyskać przejrzysty obraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa mający odzwierciedlenie z sytuacją faktyczną.

Wyjaśniając, w każdej działalności gospodarczej powstają pewne rodzaje kosztów, które zasadniczo obciążają wynik finansowy, faktycznie jednak nie mają charakteru pieniężnego i w związku z ich wystąpieniem nie powstał wydatek.

Przykład 2.

Amortyzacja to koszt osiągnięcia przychodu, pomniejszający przychód w postaci miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Nie stanowi jednak faktycznie poniesionego wydatku.

Kto korzysta z informacji zawartych w cash flow?

Rachunek przepływów pieniężnych głównie analizują:

  • potencjalni kredytodawcy,

  • inwestorzy zainteresowani zdolnością generowania przepływów pieniężnych firmy w przyszłości,

  • kontrahenci, w celu oceny ryzyka udzielenia kredytu kupieckiego i określenia limitów kredytowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów