Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych

Uważasz, że nie ma możliwości oceny potencjału przedsiębiorstwa w kilka minut? Wręcz przeciwnie, profesjonalni inwestorzy potrafią zrobić to w przeciągu kilkudziesięciu sekund! Wystarczy, że spojrzą na cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych. Sprawdź, w jaki sposób otoczenie czerpie informacje o kondycji konkretnego przedsiębiorstwa!

Czym jest cash flow?

Rachunek przepływów pieniężnych (Cash flow) zaraz za bilansem oraz rachunkiem zysków i strat stanowi trzeci element sprawozdania finansowego. Sposób jego sporządzania określają przepisy poszczególnych państw. Jest uzupełnieniem dwóch pozostałych zestawień, jednak w porównaniu do nich jest bardziej przejrzystym źródłem informacji o zyskowności i płynności finansowej spółki.

Bilans wraz z rachunkiem zysków i strat uwzględniają wiele wartości szacunkowych, takich jak rezerwy, wyceny, przyjęte stawki amortyzacyjne itp. W rezultacie mogą przedstawiać mylny stan finansowy przedsiębiorstwa. Odmiennie od tego, w rachunku przepływów pieniężnych uwzględniane są faktycznie zaistniałe przepływy pieniężne. Stanowi zatem znacznie lepszy wskaźnik w ocenie potencjału finansowego przedsiębiorstwa.

Należy jednak pamiętać, że taka ocena, aby była kompletna, powinna również opierać się na wskaźnikach wynikających z bilansu i rachunku zysków i strat.

Cash flow - badanie na gruncie trzech podstawowych grup działalności

Analizując przepływy pieniężne, pod uwagę brane są 3 podstawowe grupy działalności danego przedsiębiorstwa:

  • działalność operacyjna,

  • działalność inwestycyjna,

  • działalność finansowa.

Działalność operacyjna w praktyce stanowi największą (ponad 90%) część działalności spółki. Jest to podstawa jej funkcjonowania obejmująca produkcję i sprzedaż towarów lub usług. Badanie przepływów pieniężnych w działalności operacyjnej informuje zatem o tym, jak spółka radzi sobie na gruncie działalności podstawowej. Jednocześnie nie bierze pod uwagę zdarzeń jednorazowych wynikających z dodatkowo zawartych inwestycji lub sposobów finansowania działalności.

Na działalność inwestycyjną składają się wszystkie poniesione koszty, które w przyszłości mają przynieść korzyść finansową przedsiębiorstwu. Jest to np. zakup nowego środka trwałego, udziałów lub akcji, jak również udzielone pożyczki.

Z kolei przepływy pieniężne z działalności finansowej to wszelkie przychody i koszty związane z finansowaniem przedsiębiorstwa, np. przychody z tytułu wyemitowanych instrumentów finansowych, spłaty kredytów i pożyczek czy wypłaty z tytułu dywidend.

Podczas badania tych trzech grup działalności ocenia się czy saldo przepływów w danej grupie jest dodatnie czy ujemne. W zasadzie występuje 8 możliwych wariantów. Jakich informacji może dostarczyć taka ocena?

Przykład 1.

Rodzaj działalności

I

II

III

Działalność operacyjna

+

+

-

Działalność inwestycyjna

+

-

+

Działalność finansowa

+

-

+

 

Wariant I oznacza bardzo wysoką płynność finansową. W praktyce występuje bardzo rzadko. Natomiast wariant II, wbrew pozorom, charakteryzuje firmę “dojrzałą”, która ponosi nakłady inwestycyjne - rozwija się i jest w stanie spłacać zobowiązania z wypracowanej nadwyżki finansowej z działalności operacyjnej. Jest najlepszym modelem.

Inaczej niż wariant III, który jest mało korzystny. Ukazuje przedsiębiorstwo z kłopotami, które nie osiąga zysków z działalności podstawowej, a dodatnie salda pozostałych działalności oznaczają kolejno: sprzedaż majątku i wspomaganie się kredytami.

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (cash flow)

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest dwoma metodami:

  • metoda bezpośrednia

  • metoda pośrednia

Metoda bezpośrednia zestawia poszczególne grupy wpływów i wydatków, dzięki czemu przedstawia więcej informacji o zdarzeniach, które wystąpiły w przedsiębiorstwie.

Jednak to metoda pośrednia jest powszechniej stosowana. Co do zasady: pozycją wyjściową jest zysk netto, względem którego uwzględniane są odpowiednie korekty kosztów (“oczyszczanie” wyniku finansowego).

Korekt kosztów dokonuje się, aby zyskać przejrzysty obraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa mający odzwierciedlenie z sytuacją faktyczną.

Wyjaśniając, w każdej działalności gospodarczej powstają pewne rodzaje kosztów, które zasadniczo obciążają wynik finansowy, faktycznie jednak nie mają charakteru pieniężnego i w związku z ich wystąpieniem nie powstał wydatek.

Przykład 2.

Amortyzacja to koszt osiągnięcia przychodu, pomniejszający przychód w postaci miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Nie stanowi jednak faktycznie poniesionego wydatku.

Kto korzysta z informacji zawartych w cash flow?

Rachunek przepływów pieniężnych głównie analizują:

  • potencjalni kredytodawcy,

  • inwestorzy zainteresowani zdolnością generowania przepływów pieniężnych firmy w przyszłości,

  • kontrahenci, w celu oceny ryzyka udzielenia kredytu kupieckiego i określenia limitów kredytowych.