0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Cash flow w sprawozdaniu finansowym - najważniejsze informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Cash flow to jedna z podstawowych części sprawozdania finansowego firmy. Dzięki niemu można ocenić, jaka jest ogólna kondycja oraz potencjał danego przedsiębiorstwa. W poniższym artykule tłumaczymy, czym jest cash flow oraz jakie są podstawowe metody jego przygotowywania.

Cash flow - jeden z podstawowych elementów każdego sprawozdania finansowego 

Każde sprawozdanie finansowe składa się z trzech podstawowych części. Chodzi tutaj o bilans, rachunek zysków i strat i cash flow. W tym artykule zajmiemy się tym ostatnim elementem. Czym jest cash flow? Zamiennie określa się to jako sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Jest to dokument, który informuje o tym, jakie są źródła finansowania przedsiębiorstwa oraz sposoby ich wykorzystywania. 

Bazując na informacjach zawartych w cash flow można ocenić, jaka jest płynność finansowa firmy, skuteczność w zakresie odzyskiwania należności od kontrahentów oraz jej zdolność do uiszczania wszystkich należności. 

Eksperci podkreślają, że informacje zawarte w rachunku przepływów pieniężnych są niezwykle cenne, ponieważ uwzględniają wyłącznie zrealizowane transakcje. Według wielu ekonomistów cash flow najlepiej odzwierciedla aktualną kondycję finansową przedsiębiorstwa. 

Rachunek zysków i strat i bilans a cash flow - różnice 

Czym różni się rachunek zysków i strat od sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (cash flow)? Te dwa pierwsze elementy są znacznie mniej czytelne, zaś cash flow uwzględnia wszystkie przepływy pieniędzy, które zostały już zrealizowane. Z tego względu sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych uważa się za najbardziej dokładną metodę służącą do dokonania oceny możliwości danego podmiotu gospodarczego. 

Które firmy muszą sporządzać cash flow? 

Do sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych są zobowiązane podmioty gospodarcze, które zgodnie z ustawą o rachunkowości mają obowiązek przygotowywania cyklicznego sprawozdania finansowego. 

Wykaz jednostek, które muszą sporządzać cash flow, znajduje się w artykule 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W tym gronie znajdują się m.in. "banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, główne oddziały i oddziały zakładów reasekuracji, oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. 

Jak przeprowadza się badanie cash flow? 

Badanie przepływów pieniężnych przeprowadza się w oparciu o dane z trzech podstawowych zakresów działalności danej firmy. Chodzi o:

  • działalność operacyjną,
  • działalność inwestycyjną, 
  • działalność finansową. 

Działalność operacyjna to zazwyczaj największa część działalności spółki. Pod tym pojęciem rozumiemy wszelkie działania związane z produkcją oraz sprzedażą towarów i usług. Badanie przepływów pieniężnych w zakresie działalności operacyjnej sprowadza się do tego, że sprawdzamy, w jaki sposób dany podmiot gospodarczy radzi sobie z realizacją swoich podstawowych czynności strategicznych.

Weryfikowane są tutaj przede wszystkim uiszczane podatki do urzędu skarbowego, dochody z tytułu sprzedaży, koszt wynagrodzeń dla pracowników, wysokość składek ZUS, opłaty administracyjne, rachunki firmy oraz pozostałe wpływy i koszty z tytułu prowadzenia działalności operacyjnej. 

Nie bierze się tu pod uwagę sytuacji jednorazowych, które są związane z realizowanymi inwestycjami oraz sposobów finansowania prowadzenia działalności. 

Działalność inwestycyjna badana jest pod kątem tego, czy poniesione w związku z inwestycjami koszty w przyszłości przyczynią się do wzrostu wyniku finansowego firmy. Na tę działalność składa się np. zakup nowych urządzeń dla pracowników bądź udzielanie pożyczek podmiotom zewnętrznym. 

Działalność finansowa oznacza wyszczególnienie wszystkich przychodów i kosztów, które wiążą się z finansowaniem firmy. Mowa tutaj o przychodach ze spłaty kredytów oraz innych zobowiązań finansowych, wypłatach dywidend czy wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych. 

W trakcie dokonywania analizy wszystkich wyżej wymienionych grup działalności dokonuje się oceny, czy saldo przepływów pieniężnych jest dodatnie czy ujemne. 

Najpopularniejsze metody przygotowywania cash flow 

Cash flow sporządza się z wykorzystaniem dwóch metod. Mowa o metodzie bezpośredniej lub pośredniej. Każda z nich wyróżnia się innym sposobem wyliczania przepływów z tytułu prowadzenia działalności operacyjnej. Reszta przepływów jest obliczana w obu metodach identycznie. 

Metoda bezpośrednia przygotowywania cash flow 

Omawiana metoda przygotowywania cash flow polega na wskazaniu przepływów finansowych z tytułu działalności operacyjnej na podstawie pomniejszenia wpływów z działalności operacyjnej o wydatki operacyjne. Są tu wyszczególnione wszystkie grupy wpływów i wydatków, dzięki czemu łatwo można zweryfikować, które elementy mają największy wpływ na aktualną kondycję finansową przedsiębiorstwa

Metoda pośrednia przygotowywania cash flow 

W ramach metody pośredniej skupiamy się na określeniu wartości zysku (bądź straty) netto a także ewentualnej modyfikacji kosztów, które nie mają charakteru pieniężnego. Chodzi o takie koszty, które w praktyce nie doprowadziły do wygenerowania jakichkolwiek wydatków. 

W tej metodzie są wprowadzane stosowne korekty w zakresie działalności operacyjnej - szczególnie jeśli chodzi o dywidendy, amortyzację, zyski z realizowanych inwestycji oraz pochodzące z różnic w kursach walut. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów