Poradnik Przedsiębiorcy

Chorobowe szpitalne - czym się charakteryzuje?

Osoby, które objęte są ubezpieczeniem chorobowym, mają prawo do świadczeń chorobowych za okres pobytu w szpitalu. Jest to tak zwane chorobowe szpitalne. Wysokość tych świadczeń jest uzależniona od tego, na jaki moment okresu zasiłkowego przypada leczenie szpitalne.

Ogólne zasady

Niezdolność do pracy z powodu choroby, macierzyństwa lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem albo innym chorym członkiem rodziny uprawnia ubezpieczonego do skorzystania z odpowiedniego w danej okoliczności świadczenia chorobowego, także wówczas, gdy niezdolność do pracy związana jest z pobytem w szpitalu. W pewnych sytuacjach jednak fakt hospitalizacji przekłada się odpowiednio na wysokość należnego zasiłku. Za czas pobyty w szpitalu przysługuje chorobowe szpitalne.

Chorobowe szpitalne- wynagrodzenie

W praktyce oznacza to, że za okres leczenia szpitalnego możemy uzyskać świadczenie w wysokości 70, 80 lub 100% podstawy zasiłkowej. Podstawę świadczenia stanowi średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy, pomniejszone o 13,71% (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez osobę ubezpieczoną).

100% podstawy świadczenia za okres leczenia szpitalnego przysługuje zawsze, kiedy staniemy się niezdolni do pracy:

  • w okresie ciąży,
  • na skutek wypadku przy pracy,
  • na skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • z powodu choroby zawodowej,
  • z powodu poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Zasiłek chorobowy

Pracownicy, którzy nie ukończyli 50. roku życia i leczą się w szpitalu przez 33 dni choroby w roku oraz osoby, które ukończyły 50. rok życia i leczą się przez 14 dni, mogą liczyć na 80% wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez pracodawcę.

Po tym okresie przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości już tylko 70% (chorobowe szpitalne) podstawy ustalonej z osiąganych zarobków. W takiej wysokości otrzymają więc zasiłek chorobowy pracownicy od 34. dnia choroby w danym roku. Dla pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia, miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym wynosi nadal 80% podstawy wymiaru zasiłku. Dopiero od 34 dnia choroby przysługiwać będzie zasiłek w wysokości 70%.

Przykład 1.

Pani Monika jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. 17 sierpnia 2020 r. stała się niezdolna do pracy i przedłożyła w zakładzie pracy zwolnienie lekarskie na okres 15 dni, czyli do 31 sierpnia 2020 r. Była to pierwsza choroba pani Moniki w bieżącym roku. Następnie otrzymała ona jeszcze jedno zwolnienie lekarskie: od 1 września 2020 r. do 31 października 2020 r. Cały ten okres przebywała w szpitalu.

W okresie od 17 sierpnia do 18 września pani Monika miała prawo do 80% wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez pracodawcę (łącznie 33 dni). Od 19 września do 31 października został jej wypłacony zasiłek chorobowy w wysokości 70% jego podstawy wymiaru, ponieważ niezdolność do pracy przypadała już na czas leczenia szpitalnego.