Poradnik Przedsiębiorcy

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do opłacania składek ubezpieczeniowych. W szczególności obligatoryjnie wymaga się uiszczania składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu każdej formy podjętej działalności. Nawet w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania składek społecznych, to składka zdrowotna jest dla niego obowiązkowa. Jak się jednak okazuje, zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej jest możliwe!

Przepisy o ubezpieczeniach przewidują całkowite zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej lub też obniżenie jej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy opłacanej z działalności. Przywileje takie mogą przysługiwać emerytom i rencistom, a także osobom o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Emeryci i renciści a zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej

Często spotykana jest sytuacja, gdy po osiągnięciu przez daną osobę ustawowego wieku uprawniającego do emerytury, decyduje się ona kontynuować dotychczas prowadzoną działalność. Zdarza się również, że właśnie po przejściu na emeryturę czy rentę osoby starsze rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Emerytów prowadzących działalność omija zasadniczo obowiązek opłacania składek społecznych, ale wciąż są zobowiązani do opłacania składki zdrowotnej. Jednak jeżeli emeryt czy rencista spełnia warunki, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej, może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej.

Jeżeli osoba będąca na emeryturze czy rencie pobiera świadczenie emerytalne/rentowe (brutto) w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku wynoszącej 2100 zł) i gdy osoba ta:

  • uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury (od marca 2018 r. jest to 514,90 zł, czyli 50% z kwoty 1029,80 zł) lub

  • opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej,

to jest ona zwolniona z obowiązku opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzonej działalności.

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej osoby niepełnosprawnej

Z obowiązku opłacania składki zdrowotnej mogą być również zwolnione niektóre z osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą. Również muszą one spełniać określone warunki, podobnie jak w przypadku emerytów i rencistów. Oznacza to, że ze zwolnienia z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne może skorzystać osoba, która posiada umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, w przypadku gdy:

  • uzyskuje ona przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury (od marca 2018 r. 514,90 zł) lub

  • opłaca ona podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Należy tu jednak zwrócić uwagę, że w przypadku osób niepełnosprawnych nie bierze się pod uwagę wielkości otrzymywanego zasiłku. Otrzymujący rentę z tytułu niepełnosprawności powyżej kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. 2100 zł brutto), mogą również korzystać z ulgi zwalniającej z obowiązku opłacania składki zdrowotnej.

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej przysługuje także osobom niepełnosprawnym, które nie posiadają ustalonego stopnia niepełnosprawności, ale mają wydane przez lekarza orzecznika ZUS odpowiednie orzeczenie lekarskie o ustaleniu niezdolności do pracy. Wówczas orzeczenie takie jest wystarczającą podstawą, aby niepełnosprawny przedsiębiorca mógł skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek zdrowotnych.

Dodatkowo jeżeli osoba, która posiada umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności uzyskuje przychody jedynie ze źródła, jakim jest prowadzona przez nią działalność gospodarcza, ma możliwość opłacania składki zdrowotnej w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ta możliwość nie dotyczy jednak przedsiębiorców rozliczających się z tytułu podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej.