0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy e-sklep musi posiadać kasę fiskalną?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o VAT przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani do jej ujmowania na kasie rejestrującej. Co ważne, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. określa szereg zwolnień w tym zakresie. Czy obejmują one również e-sklep?

E-sklep i zwolnienie z kasy

W części drugiej załącznika (poz. 36) do wyżej wspomnianego rozporządzenia ustawodawca nadaje zwolnienie z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej dla dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi).

Jednak sam fakt wysyłki nie jest jednym wymogiem, jaki należy spełnić aby nie rejestrować na kasie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Dodatkowo bowiem zapłata musi zostać w całości dokonana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem). Ponadto z prowadzonej ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musi wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

E-sklep nie zawsze zwolniony z kasy fiskalnej

Powyższe zwolnienie nie obowiązuje, gdy podmiot prowadzący sklep internetowy dokonuje dostawy produktów wymienionych w par. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, czyli:

 • gazu płynnego,
 • części do silników (PKWiU 28.11.4),
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
 • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",
 • płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie,
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych w sposób określony w poz. 42 załącznika do rozporządzenia.

Wówczas kasa powinna zostać zainstalowana przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tego typu rzeczy.

E-sklep i inna podstawa zwolnienia 

W sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży wysyłkowej, ale nie spełnia wszystkich wymogów do zastosowania zwolnienia określonego w pozycji 36 załącznika do rozporządzenia oraz nie dokonuje dostawy produktów wymienionych powyżej co do zasady może zastosować zwolnienie ze względu na osiągany obrót.

Podstawą prawną tego przywileju jest par. 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy, który mówi, że zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., podlegają:

 • podatnicy, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł,

 • podatnicy rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

W przypadku przekroczenia limitu obrotów podatnik ma dwa miesiące na zainstalowanie kasy licząc od miesiąca, w którym przekroczył on obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów