Poradnik Przedsiębiorcy

Informacje handlowe, które należy podać klientowi e-sklepu

Sprzedawcy zawierający umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa mają obowiązek przekazać swoim klientom informacje handlowe, co wynika wprost ze stosunkowo nowej ustawy o prawach konsumenta. Ustawodawca enumeratywnie wymienił kwestie, o których przedsiębiorca musi bezwzględnie poinformować klienta na swojej stronie internetowej, w przeciwnym razie może ponieść określone prawem konsekwencje. Jakie informacje handlowe zgodnie z ustawą należy podać klientowi sklepu internetowego? Jak formalnie wypełnić ten obowiązek?

Jakie informacje należy podać klientowi e-sklepu?

Każdy sprzedawca zajmujący się sprzedażą przez internet zapewne wie, jakie informacje handlowe powinien podać konsumentom. Od grudnia 2014 r., kiedy to weszła w życie Ustawa o prawach konsumenta, katalog kwestii, które należy podać konsumentowi, znacznie się poszerzył. Działania te mają na celu przede wszystkim ochronę konsumentów jako słabszej strony transakcji.

Stosownie do ustawy informacje handlowe przedsiębiorca powinien przekazać kupującemu najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową. Zatem w momencie, kiedy konsument jednoznacznie zadeklaruje chęć zakupu, powinien zostać poinformowany w sposób jasny i zrozumiały o szczegółach dotyczących zakupu.

Poniżej wymieniamy informacje handlowe, które sprzedawca sklepu internetowego obowiązkowo powinien podać konsumentom przy zakupie. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

1) głównych cechach świadczenia

2) swoich danych identyfikujących

3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu

4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3

5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami

6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość

7) sposobie i terminie zapłaty

8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia

9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy

10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy

11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów

13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad

14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji

15) kodeksie dobrych praktyk

16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy

17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy

18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy

19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony

20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć

21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Sprzedający przez internet ma obowiązek udzielenia informacji klientowi o głównych cechach zawartej transakcji, przede wszystkim powinien określić przedmiot świadczenia i sposób, w jaki zamierza się komunikować z konsumentem. Każdorazowo cechy świadczenia ustalane są w zależności od oferowanego asortymentu sklepu. Warto jednak podkreślić, że przedmiotem sprzedaży mogą być nie tylko towary (np. odzież, sprzęt elektroniczny), ale również usługi (np. abonament telefoniczny).  Cechy świadczenia i dane sprzedawcy

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego komunikacji z klientem, sprzedawca może podać adres poczty elektronicznej i numery telefonu/faksu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą.

 Kupujący powinien również zostać poinformowany o danych identyfikacyjnych sprzedawcy, w szczególności o: 

  • nazwie firmy,

  • NIP lub numerze wpisu do KRS-u,

  • adresie przedsiębiorstwa.

Informacje handlowe dotyczące reklamacji

Jeżeli sprzedawca sklepu internetowego przyjmuje reklamacje pod innym adresem niż główny adres siedziby, ma obowiązek podać go konsumentowi. Może to być inny adres przedsiębiorcy lub adres punktu serwisowego czy firmy zewnętrznej, która się tym zajmuje.

Uwaga!

Obecnie stosuje się odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Instytucja ta różni się od reklamacji tym, że jest uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 556-576). Reklamacja natomiast jest jedynie potocznym zwrotem i nie jest prawnie unormowana.

Informacje o łącznej cenie zakupu

Jednym z głównych wymogów ustawy o prawach konsumenta jest podanie łącznej ceny lub wynagrodzenia za świadczenie wraz z podatkami, szczególnie VAT, i ewentualną akcyzą. Jeżeli ze względu na charakter sprzedaży nie jest możliwe ich wcześniejsze obliczenie, sprzedawca powinien określić sposób, w jaki będą one obliczane.

Przykład 1.

W przypadku zakupu truskawek nie da się obliczyć ceny jednej truskawki, tylko łączną cenę za określoną wagę.

Klientowi trzeba także podać wysokość opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz wysokość innych kosztów, a w przypadku gdy nie można ustalić ich wysokości podaje się informację o obowiązku ich uiszczenia. W sytuacji gdy umowa zawierana jest na czas nieoznaczony lub obejmuje prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę także łącznych miesięcznych płatności.