Poradnik Przedsiębiorcy

Opłata rejestracyjna samochodu - czy zwiększa wartość początkową ŚT?

Każdy przedsiębiorca, który kupuje do swojej firmy samochód, jest zobowiązany do zapłacenia opłaty rejestracyjnej. Istotną kwestią jest tutaj, czy opłata rejestracyjna może zostać wliczona do wartości początkowej środka trwałego, czy też należy rozliczyć ją bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. Szczegóły wyjaśniamy w artykule.

Czym jest opłata rejestracyjna?

Opłata rejestracyjna to w świetle prawa zbiór wydatków, które należy ponieść w celu użytkowania pojazdu. W jej skład wchodzą:

  • opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego,

  • opłata za zakup tablic rejestracyjnych,

  • opłata ewidencyjna,

  • znaki legalizacyjne,

  • nalepka kontrolna,

  • pozwolenia czasowe,

  • opłata recyklingowa (tylko dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy).

Opłata rejestracyjna samochodu w kosztach uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu to wszelkie wydatki poniesione przez podatnika w celu osiągnięcia lub zachowania przychodu, albo zabezpieczenia jego źródła. Z przepisów wynika zatem, że jeśli samochód został kupiony do użytku firmowego, to poniesione opłaty rejestracyjne mogą być uznane za koszty podatkowe.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi również, że środkiem trwałym może być każdy z elementów majątku, który jest własnością (lub współwłasnością) podatnika. Dodatkowo przepisy precyzują, że przedmiot ten musi być kompletny i zdatny do użytku. Przewidywany okres użytkowania samochodu stanowiącego środek trwały powinien być dłuższy niż 1 rok. Jeśli wyżej opisane kryteria zostają spełnione, to taki składnik majątku można dopisać do ewidencji środków trwałych firmy i poddać amortyzacji.

Jeśli pojazd został zarejestrowany i dopuszczony do ruchu drogowego, to może on być wykorzystywany do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma nawet prawo dodać samochód do listy środków trwałych w momencie, kiedy jest jeszcze zarejestrowany na poprzedniego właściciela, jeśli tylko jego stan techniczny pozwala na dopuszczenie go do ruchu. Jest to możliwe w myśl przepisów prawa o ruchu drogowym.

Wartość początkowa samochodu a opłata rejestracyjna

Jeśli przedsiębiorca podejmie decyzję o wprowadzeniu nabytego samochodu do ewidencji środków trwałych, w sytuacji kiedy jest on jeszcze zarejestrowany na poprzedniego właściciela, to opłata za przerejestrowanie pojazdu musi zostać ujęta bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu, gdyż nie zwiększa wartości początkowej samochodu.

Natomiast w przypadku, kiedy przedsiębiorca zarejestruje samochód na siebie przed dodaniem go do ewidencji środków trwałych, to opłata rejestracyjna zostanie wliczona w wartość początkową nabytego pojazdu i znajdą swoje wyrażenie w kosztach w postaci odpisów amortyzacyjnych.