0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Darowizna na rzecz szkoły – rozliczenie PIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy coraz częściej wspierają różne inicjatywy społeczne. Darowizny bardzo często otrzymują lokalne szkoły. Wspierane są zarówno szkoły podstawowe, jak i zawodowe. Podatnicy zastanawiają się, jak powinna zostać rozliczona darowizna na rzecz szkoły.

Odliczenie darowizn

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT odliczeniu podlegają darowizny przekazane na cele:

  • działalności organizacji pożytku publicznego,
  • kultu religijnego,
  • krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi,
  • kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe.
  • określone w art. 7 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Kto może odliczyć w rozliczeniu darowiznę na kształcenie zawodowe?

Na wstępie przypomnijmy, że ustawodawca od 2019 roku pozwolił podatnikom odliczać darowizny przekazane na rzecz kształcenia zawodowego. Mogą ją rozliczyć podatnicy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej, 19-procentowej stawki podatku (podatek liniowy) lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany).

Wysokość dokonanej darowizny nie może jednak wynieść więcej niż kwota stanowiąca 6% dochodu. 

Tym samym podatnicy mogą odliczać darowizny na kształcenie zawodowe. Odliczenia może dokonać większość podatników rozliczających podatek dochodowy, z wyjątkiem rozliczających podatek kartą podatkową.

Jaka szkoła może otrzymać darowiznę?

Darowizna na cele edukacji zawodowej przysługuje, tylko jeśli przekażemy ją ściśle określonym szkołom. Odliczymy ją na szkoły prowadzące kształcenie zawodowe takie jak:

  • szkoły artystyczne;
  • pięcioletnie technikum oraz trzyletnie branżowe szkoły I stopnia, które przyjmują osoby niepełnoletnie, a także niepełnoletnie i pełnoletnie osoby objęte kształceniem specjalnym;
  • dwuletnie branżowe szkoły II stopnia oraz szkoły policealne dla osób pełnoletnich i niepełnoletnich z wykształceniem średnim branżowym; okres nauczania w takiej placówce nie może być dłuższy niż 2,5 roku;
  • publiczna placówka lub centrum będące placówkami kształcenia ustawicznego, placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcenia i doskonalenia zawodowego, umożliwiającymi uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Odliczeniu podlegają wyłącznie darowizny przeznaczone na cele związane z kształceniem zawodowym.

Darowizna na rzecz szkoły - podstawa odliczenia

Podstawą odliczenia darowizn są dowody, z których wynika wysokość przekazanych środków. 

Przykład 1.

Przedsiębiorca zajmujący się produkcją mebli postanowił przekazać darowiznę szkole zawodowej. Od lat współpracuje ze szkołą, gdzie kształcą się przyszli pracownicy. Chce jej podarować nowoczesną maszynę stolarską. Jej wartość według faktury to 50 000 zł. Czy podatnik może odliczyć darowiznę w rozliczeniu rocznym?

Tak, w tym przypadku podatnik ma prawo do rozliczenia darowizny. Ustawodawca zezwolił bowiem na darowizny rzeczowe na rzecz szkół zawodowych. Co istotne, przekazane darowizny podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nieodliczone wcześniej od dochodu (przychodu) albo nie zostały zwrócone podatnikowi w żadnej formie.

Darowizny, przekazane na kształcenie zawodowe, podlegają odliczeniu w przypadku, gdy materiały dydaktyczne lub środki trwałe są kompletne, zdatne do użytku. Ponadto nie mogą one być starsze niż 12 lat.

W przypadku darowizny bardzo istotne jest prawidłowe ustalenie jej wartości. 

Wysokość darowizny pieniężnej ustalamy na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego lub rachunek płatniczy. Natomiast w przypadku darowizny innej niż pieniężna jej wartość określamy, opierając się na dowodzie, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny. Ponadto w przypadku darowizny rzeczowej niezbędne jest oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. W praktyce jest to dokument potwierdzający przekazanie darowizny oraz pokwitowanie jej otrzymania.

Odliczenie komputerów przekazanych placówkom oświatowym

W związku z pandemią podatnicy mogą odliczyć darowizny komputerów przenośnych będących laptopami lub tabletami na rzecz placówek oświatowych.

Podatnik może odliczyć darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, przekazane od 1 stycznia 2020 roku do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, organom prowadzącym placówki oświatowe.

Odliczenie stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania.

Ustawodawca uzależnił wielkość odliczenia darowizny komputerów od momentu, kiedy zostały one przekazane placówkom oświatowym.

Zarówno darowizny na rzecz kształcenia zawodowego, jak i komputerów przenośnych dla placówek oświatowych wykazuje się na formularzu PIT/O będącym załącznikiem odpowiednio do zeznań PIT-36, PIT-36L oraz PIT 28. 

Tym samym darowiznę mogą odliczyć podatnicy rozliczający podatek dochodowy zarówno liniowo, progresywnie, jak i ryczałtowo.

Podsumowując, podatnicy mogą wspomagać placówki oświatowe i w związku z darowiznami zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe. Darowizna na rzecz szkoły poza możliwością zmniejszenia swoich zobowiązań podatkowych ma też bardzo duży wpływ na postrzeganie przedsiębiorcy w lokalnej społeczności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów