0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura przed wykonaniem usługi – kiedy rozliczyć VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Faktura przed wykonaniem usługi to zdarzenie, które coraz częściej spotyka się w praktyce gospodarczej. Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wystawia bowiem bądź otrzymuje faktury przed wykonaniem usługi. Ustalając moment, w którym podatnik powinien wykazać uzyskany przychód z takiej transakcji, należy wziąć pod uwagę czas dokonania sprzedaży. Jednak co należy zrobić w sytuacji, gdy faktura zostanie wystawiona przed wykonaniem usługi? Poniżej wyjaśniamy, jak rozliczyć podatek VAT w sytuacji, gdy faktura zostanie wystawiona przed wykonaniem usługi.

Termin wystawienia faktury

Co do zasady przedsiębiorca, który wystawia faktury, powinien mieć na względzie, że musi przestrzegać w tej kwestii pewnych terminów. Zgodnie z art. 106i ustawy o VAT, faktura powinna zostać wystawiona:

Szczególne terminy wystawienia faktury

Art. 106 ustawy o VAT mówi także o szczególnych przypadkach wystawiania faktur. Mając na względzie zapis ustawy, fakturę VAT należy wystawić nie później niż:

  • 30. dnia od dnia wykonania usługi - w przypadku usług budowlanych oraz budowlano-montażowych,

  • 60. dnia od dnia wydania towarów - w przypadku dostawy książek drukowanych, z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych. Jeśli jednak umowa będzie przewidywać rozliczenie zwrotów z wydawnictw to fakturę wystawia się nie później niż 120. dnia od dnia wydania towarów,

  • 90. dnia od dania wykonania czynności - w przypadku czynności polegających na drukowaniu książek (z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28 b, stanowiących import usług,

  • z upływem terminu płatności - w przypadku:

  • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

  • świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiotelekomunikacyjnych, umów najmu, dzierżawy, leasingu, usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego - z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, stanowiących import usług.

Faktura przed wykonaniem usługi a podatek VAT

Zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy o VAT podatnik ma prawo do wystawienia faktury do 30 dni przed wykonaniem usługi. W związku z tym pojawia się wątpliwość, kiedy w takiej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy?

 

Ważne!

Jak stanowi art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, a nie od chwili wystawienia faktury VAT.

 

W związku z powyższym wystawienie faktury zasadniczo nie wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego. Co do zasady obowiązek podatkowy powstaje bowiem z chwilą wykonania usługi lub dokonania dostawy towaru.

Jeśli więc nabywca usługi otrzyma fakturę VAT przed jej wykonaniem, to podatek VAT może odliczyć dopiero w okresie, w którym usługa została wykonana.

Wystawienie faktury wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem usługi

Należy jednak mieć na względzie, że w określonych sytuacjach dopuszcza się możliwość wystawienia faktury VAT wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem usługi. Dotyczy to dostaw towarów oraz świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3,4 i 5 pkt 4 ustawy o VAT, czyli m.in.: dostawa energii elektrycznej, świadczenie usług telekomunikacyjnych, najem, dzierżawa, ochrona osób oraz usługi ochrony, dozoru, stałej obsługi prawnej i biurowej.

W przypadku świadczenia powyżej wymienionych usług obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury VAT.

Należy mieć na względzie, że świadcząc tego rodzaju usługi, gdy na fakturze zostanie wskazany okres, którego dana usługa dotyczy, to fakturę VAT można wystawić w dowolnym momencie przed wykonaniem usługi. Pod warunkiem, że okres rozliczeniowy nie jest dłuższy niż rok, a świadczona usługa nie rodzi obowiązku podatkowego w chwili jej otrzymania. Wówczas znaczenie będzie miał okres, którego dotyczy dana faktura, a nie termin jej wystawienia.

W związku z powyższym wcześniejsze wystawienie faktury nie zawsze jest korzystne dla jej wystawcy. W sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury to sprzedawca będzie bowiem zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT należnego w okresie rozliczeniowym, w którym faktura została wystawiona.

Brak dostawy po 30 dniach od wystawienia faktury

Jak zostało wspomniane powyżej, przepisy ustawy o VAT dają możliwość wystawienia faktury 30 dni przed dokonaniem sprzedaży. Jednak co należy zrobić w sytuacji, gdy po wcześniejszym wystawieniu faktury świadczenie usługi nie miało miejsca bądź sprzedaż nie została dokonana? Otóż w takiej sytuacji są dwa wyjścia.

W sytuacji, gdy faktura nie została jeszcze wprowadzona do obrotu prawnego, czyli nie została przekazana kontrahentowi, możliwe jest anulowanie wystawionej faktury.

Natomiast jeśli wystawiona faktura została przekazana nabywcy, to takiej faktury nie można anulować i wówczas należy wystawić fakturę korygującą.

Należy podkreślić, że jeśli usługa została wyświadczona, ale po upływie 30 dni od wystawienia faktury, to w takiej sytuacji na podatniku również ciąży obowiązek wystawienia faktury korygującej.

W związku z powyższym jeśli usługi świadczone przez podatnika nie zostały wymienione w art. 19a ust. 3,4 i 5 pkt 4 ustawy o VAT, to moment wystawienia faktury nie będzie miał wpływu to powstanie obowiązku podatkowego w VAT. Jeśli zaś podatnik świadczy usługi wskazane w powyższym artykule, to obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury VAT. Przy czym świadcząc tego rodzaju usługi, fakturę VAT można wystawić w dowolnym momencie przed wykonaniem usługi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów