0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kwartalne rozliczenie VAT, czyli w jaki sposób zaoszczędzić

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kwartalne rozliczenie VAT polega na dokonywaniu zapłaty podatku VAT od transakcji dokonanych w ramach całego kwartału. Wielu podatników dokonuje zapłat VAT, rozliczając się kwartalnie. Jednak od 2017 roku zostały zaostrzone przepisy, które pozwalają na kwartalne rozliczanie VAT. Od tej pory nie każdy podatnik może składać kwartalne deklaracje VAT-7. Zobacz, kto utracił prawo do kwartalnego rozliczania VAT i co się z tym wiąże!

Kwartalne rozliczenie VAT - zalety

Wybór rozliczeń kwartalnych daje większą możliwość kontroli wysokości podatków do opłacenia oraz szansę lepszego rozplanowania wydatków. Kwartalne rozliczenie VAT pozwala przedsiębiorcy na zaoszczędzenie czasu, ponieważ nie musi on dokonywać tak częstych obliczeń i wysyłki deklaracji VAT-7. Dodatkowo może zaoszczędzić pieniądze, gdyż rzadsze wykonywanie przelewów do urzędu skarbowego oznacza ograniczenie opłat bankowych.

Rozliczanie VAT kwartalnie - kto utracił do tego prawo?

Od 1 stycznia 2017 roku część podatników utraciła prawo do kwartalnego rozliczania podatku VAT i została zobowiązana do składania deklaracji VAT-7 w okresach miesięcznych. Prawo do kwartalnego rozliczania podatku VAT utracili podatnicy, którzy:

  • dokonali rejestracji do VAT po 30 września 2016 roku - od rejestracji przez pierwszych 12 miesięcy nie mają oni prawa do składania deklaracji VAT-7 w okresach kwartalnych;

  • dokonywali dostawy towarów z odwrotnym obciążeniem w danym kwartale lub w czterech poprzednich kwartałach. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w żadnym miesiącu z tych okresów łączna wartość dokonanych dostaw nie przekroczyła 50 000 zł.

Zdaniem Ministerstwa Finansów zmiana ta ma zapobiec nadużyciom przy kwartalnych rozliczeniach VAT przez nieuczciwe podmioty, których celem jest osiąganie korzyści finansowych kosztem budżetu państwa, a nie prowadzenie działalności.

Ważne!

W związku z powyższym od 1 stycznia 2017 roku kwartalnych rozliczeń VAT mogą dokonywać jedynie:

  • mali podatnicy,

  • podatnicy dokonujący dostawy towarów, gdy łączna wartość dostaw (bez kwoty podatku VAT) w żadnym miesiącu w danym kwartale bądź poprzedzających go 4 kwartałach nie przekracza kwoty 50 000 zł.

Mały podatnik w 2017 roku

Zgodnie z ustawą o VAT za małego podatnika uznaje się takiego, którego przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT należnego) nie przekroczył kwoty 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1000 zł. W związku z tym limit dla małych podatników VAT w 2017 roku wynosi 5 157 000 zł.

Natomiast w przypadku podatników, którzy prowadzą przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzają funduszami inwestycyjnymi, są agentami, zleceniobiorcami lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze (za wyjątkiem komisu) - limit dla małego podatnika wynosi 45 000 euro kwoty prowizji bądź innej postaci wynagrodzenia, co w przeliczeniu na złotówki daje wartość 193 000 zł.

Ponadto za małego podatnika uważa się również podatnika VAT, który w trakcie danego roku podatkowego rozpoczął wykonywanie czynności, które podlegają opodatkowaniu VAT. Przy czym przewidywana przez niego wartość sprzedaży w proporcji do okresu prowadzonej działalności nie przekroczy powyższych limitów.

Wysyłka deklaracji VAT-7 elektronicznie

Mimo tego, że od 2017 roku dla wielu przedsiębiorców ograniczona została możliwość składania deklaracji VAT-7 kwartalnie, to wprowadzony został jeszcze jeden dodatkowy obowiązek związany ze składaniem deklaracji VAT. Mianowicie od 1 stycznia 2017 roku w przypadku określonych rodzajów działalności deklaracje VAT należy składać wyłącznie elektronicznie. Zniesiona została bowiem możliwość składania deklaracji VAT papierowych. Obowiązek ten dotyczy podatników:

  • zobowiązanych do dokonania rejestracji jako podatnik VAT UE,

  • będących dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, oraz nabywcami tych towarów lub usług (uczestnicy obrotu objętego procedurą odwrotnego obciążenia);

  • obowiązanych, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Składanie deklaracji VAT-7 za pomocą wFirma.pl

W celu wygenerowania deklaracji VAT w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: BIURO >> DEKLARACJE >> PODATEK VAT >> DODAJ DEKLARACJE, gdzie należy wybrać rodzaj generowanej deklaracji (VAT-7 przy deklaracjach składanych miesięcznie lub VAT-7K w przypadku deklaracji składanych kwartalnie).

rozliczenie kwartalne vat

W kolejnym kroku należy wybrać okres, za jaki deklaracja ma zostać złożona oraz cel jej złożenia (złożenie deklaracji lub jej korekta). System automatycznie pobiera dane z rejestrów VAT i umieszcza je w deklaracji.

rozliczenie kwartalne vat

Natomiast jeśli chodzi o wysyłkę deklaracji VAT-7 z systemu wFirma.pl, to można to zrobić bez konieczności użycia podpisu elektronicznego. W tym celu należy przejść do zakładki: BIURO >> DEKLARACJE >> PODATEK VAT, po czym należy zaznaczyć daną deklarację VAT i z górnego paska menu wybrać opcję Wyślij do urzędu. W oknie, które się wyświetli, należy przejść do części Bez podpisu. Do autoryzacji konieczna będzie kwota przychodu z zeznania rocznego.

rozliczenie kwartalne vat

Po faktycznym opłaceniu deklaracji należy ją rozliczyć poprzez opcję Rozlicz i oznaczyć jako zapłaconą w dniu, w którym należność faktycznie została uregulowana.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów