0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura z odwrotnym obciążeniem - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Procedura odwrotnego obciążenia dotyczy sprzedaży wybranych towarów (załącznik nr 11 do ustawy o VAT) oraz usług (załącznik nr 14 do ustawy o VAT). Wystawiając fakturę, należy pamiętać, że obowiązkowe jej elementy uzależnione są od czynności, którą ona dokumentuje. Pojawia się zatem pytanie, jaki powinna wyglądać faktura z odwrotnym obciążeniem?

Kiedy ma zastosowanie faktura z odwrotnym obciążeniem?

Procedura odwrotnego obciążenia polega na przeniesieniu obowiązku rozliczenia podatku na nabywcę. W związku z tym, stosując procedurę odwrotnego obciążenia, wystawiana jest faktura z odwrotnym obciążeniem, która nie zawiera stawki podatku. W miejscu, w którym co do zasady powinna znajdować się wartość podatku VAT, podatnicy stosują własne oznaczenia, które świadczą o tym, że sprzedaż została objęta procedurą odwrotnego obciążenia. Zakres towarów objętych tą procedurą został wyszczególniony w załączniku 11 ustawy o VAT. Natomiast usługi, w tym również usługi budowlane, co do których ma zastosowanie odwrotne obciążenie, ustawodawca wymienił w załączniku 14 ustawy.

Pobierz darmowy wzór faktury z odwrotnym obciażeniem w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór faktury z odwrotnym obciążeniem.pdf
Wzór faktury z odwrotnym obciążeniem.docx

W przypadku sprzedaży towarów, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, procedurę odwrotnego obciążenia stosuje się w sytuacji, gdy:

 • sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT,
 • nabywca jest czynnym podatnikiem VAT, którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 • dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

Jeżeli faktura sprzedaży zawiera wiele pozycji i tylko do części z nich ma zastosowanie odwrotne obciążenie, podatnik nie wystawia dwóch osobnych faktur. W stosunku do pozycji objętych procedurą odwrotnego obciążenia nie stosuje się stawki podatku VAT, a w podsumowaniu faktury, oprócz ustawowych stawek podatku, występuje dodatkowa pozycja, której oznaczenie wskazuje na zastosowanie procedury odwrotnego obciążenia.

Procedura odwrotnego obciążenia ma zastosowanie w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28-28c załącznika nr 11, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej transakcji gospodarczej, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.
W sytuacji gdy podatnik świadczy usługi, które zostały wymienione w załączniku 14 ustawy o VAT, powinien on zastosować procedurę odwrotnego obciążenia, jeżeli dodatkowo:

 • sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT,
 • nabywca jest czynnym podatnikiem VAT,
 • sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9

W przypadku gdy przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT świadczy usługi wymienione w poz. 2–48 załącznika nr 14 na rzecz kontrahenta, który również jest czynnym podatnikiem VAT, ma obowiązek stosowania procedury odwrotnego obciążenia wyłącznie w sytuacji, gdy świadczy te usługi jako podwykonawca.
Przeprowadzając transakcje objęte procedurą odwrotnego obciążenia, przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia we właściwym urzędzie informacji podsumowującej dla tego typu transakcji. Informacja podsumowująca VAT-27 powinna zawierać dane takie jak:

 • imię i nazwisko lub nazwa oraz NIP podatnika składającego informację,
 • imię i nazwisko lub nazwa oraz NIP podatnika nabywającego towary lub usługi,
 • łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług.

Od stycznia 2017 roku informacje podsumowujące VAT-27 wraz z deklaracjami okresowymi należy składać jedynie w sposób elektroniczny do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Faktura z odwrotnym obciążeniem i jej dane w świetle ustawy VAT 

W ustawie o VAT elementy faktury zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich to obowiązkowe elementy faktury, które zostały wyszczególnione w art. 106e. Drugą grupę stanowią dodatkowe dane, jakie muszą znaleźć się na fakturze w zależności od jej rodzaju bądź świadczonych usług.

W związku z powyższym należy zauważyć, że odwrotne obciążenie jest szczególnym rodzajem faktury. Polega ono na rozliczeniu podatku VAT przez nabywcę. Obowiązkowe dane na fakturze z odwrotnym obciążeniem to:

 • data wystawienia,
 • kolejny numer, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy identyfikujące podatnika i nabywcę,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT,
 • numer, za pomocą którego nabywca zidentyfikowany jest na potrzeby podatku VAT,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • kwota należności ogółem,
 • sformułowanie odwrotne obciążenie.

Faktura z odwrotnym obciążeniem różni się od “zwykłej” faktury tym, że nie musi zawierać:

 • stawki podatku,
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki podatku VAT,
 • sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku VAT,

Nabywcy towarów i usług bardzo często nie są świadomi tego, że nabywają towar lub usługę objętą procedurą odwrotnego obciążenia. Dlatego tak istotne są prawidłowe dane na fakturze z odwrotnym obciążeniem.

Aby prawidłowo rozliczyć się z fiskusem, podatnik wystawiając fakturę, ma obowiązek zawrzeć na dokumencie sformułowanie “odwrotne obciążenie”. Jednak ustawodawca nie wskazał dokładnego miejsca, w którym takie oznaczenie powinno się znaleźć.

Czy faktura z odwrotnym obciążeniem powinna zawierać PKWiU?

Ustawodawca nie nałożył na podatnika dokonującego sprzedaży objętej procedurą odwrotnego obciążenia, obowiązku zamieszczania na fakturze symbolu PKWiU wykonanych usług lub dostarczanych towarów. Jednocześnie w załączniku 11 oraz załączniku 14 zostały wymienione towary i usługi objęte procedurą odwrotnego obciążenia wraz z uwzględnieniem numerów PKWiU. Dobrą praktyką przy tego typu transakcjach będzie dobrowolne zamieszczenie na fakturze symbolu PKWiU. Pozwoli to nabywcy na dodatkową weryfikację, czy faktycznie ma zastosowanie procedura odwrotnego obciążenia.

Potwierdzeniem stanowiska, że podatnik może umieścić na fakturze symbol PKWiU pomimo braku takiego obowiązku, jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 marca 2014 r. o sygn. IPPP3/443-1165/13-2/LK), w której czytamy: (...) Mając na uwadze, że Wnioskodawca z tytułu dostaw wyrobów stalowych (...) wystawia faktury gdzie zobowiązanym do rozliczenia z tytułu tych dostaw jest nabywca, to powinien na fakturze umieścić wyrazy «odwrotne obciążenie». Przy czym Wnioskodawca wystawiając fakturę dokumentującą wykonywanie przedmiotowych świadczeń może na niej umieścić określenie PKWiU, jak i podstawę prawną tj. art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, bowiem przepisy nie sprzeciwiają się umieszczaniu na fakturze dodatkowych adnotacji. (...)

Informacja podsumowująca VAT-27

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży przy zastosowaniu procedury odwrotnego obciążenia, są również zobligowani do wysyłki informacji podsumowującej VAT-27, w której wyszczególnione zostaną wszystkie transakcje, w stosunku do których zastosowano tę procedurę. Zgodnie z art. 101a ust. 3 ustawy o VAT, informacja podsumowująca VAT-27 powinna zawierać dane takie jak:

 • imię i nazwisko lub nazwa oraz NIP podatnika składającego informację,
 • imię i nazwisko lub nazwa oraz NIP podatnika nabywającego towary lub usługi,
 • łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług.

Od stycznia 2017 roku informacje podsumowujące VAT-27 należy składać za okresy miesięczne, jedynie w formie elektronicznej. W związku z tym, że informacje muszą być wysyłane do urzędu wraz z deklaracją VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży objętej procedurą odwrotnego obciążenia nie mają możliwości składania deklaracji VAT za okresy kwartalne.

Faktura z odwrotnym obciążeniem w systemie księgowości online - wFirma.pl

Rozwiązaniem problemu, jaki pojawia się przy sprzedaży objętej procedurą odwrotnego obciążenia, mogą być systemy księgowości online takie jak wFirma.pl, które umożliwiają poprawne fakturowanie i księgowanie faktur.

Sprzedaż towarów objętych odwrotnym obciążeniem

Fakturę dokumentującą sprzedaż towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia w systemie wFirma.pl można wystawic poprzez zakładkę: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ. Po uzupełnieniu wymaganych pól, w miejscu wyboru stawki podatku należy wybrać opcję VAT rozlicza nabywca. Dzięki temu na fakturze automatycznie będzie zamieszczona fraza “odwrotne obciążenie”.

Faktura z odwrotnym obciążeniem - czym jest?

Tak wystawiona faktura z odwrotnym obciążeniem zostanie ujęta w kolumnie 7 KPiR - Sprzedaż towarów i usług oraz w rejestrze sprzedaży VAT. Przy czym, w związku z tym, że obowiązek rozliczenia VAT z tytułu transakcji, w stosunku do której ma zastosowanie odwrotne obciążenie, spoczywa na nabywcy, w rejestrze sprzedaży VAT nie zostanie wykazana kwota podatku. System automatycznie uwzględni sprzedaż w części C. informacji VAT-27 oraz w części C. w pozycji 31 deklaracji VAT-7.

Sprzedaż usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem

W celu wystawienia w systemie wFirma.pl faktury dokumentującej sprzedaż usług budowlanych objętych procedurą odwrotnego obciążenia należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ. Po uzupełnieniu wymaganych pól, w zakładce ZAAWANSOWANE, w polu SCHEMAT KSIĘGOWY należy wybrać opcję USŁUGI BUDOWLANE - ODWROTNE OBCIĄŻENIE. Dzięki temu, automatycznie zostanie zastosowana stawka: VAT rozlicza nabywca oraz na fakturze zostanie zamieszczona fraza “odwrotne obciążenie”.

Faktura z odwrotnym obciążeniem w systemie wfirma

Zastosowanie właściwego schematu księgowego jest istotnym elementem, ponieważ ma wpływ na prawidłowe ujęcie sprzedaży w ewidencjach i deklaracjach. Faktura z odwrotnym obciążeniem wystawiona przy użyciu schematu: Usługi budowlane - odwrotne obciążenie zostanie ujęta w kolumnie 7 KPiR - Sprzedaż towarów i usług oraz w rejestrze sprzedaży VAT. Przy czym, w związku z tym, że obowiązek rozliczenia VAT z tytułu transakcji, w stosunku do której ma zastosowanie odwrotne obciążenie, spoczywa na nabywcy, w rejestrze sprzedaży VAT nie zostanie wykazana kwota podatku. System automatycznie uwzględni sprzedaż w części D. informacji VAT-27 oraz w części C. w pozycji 31 deklaracji VAT-7.

Generowanie informacji VAT-27 w systemie wFirma.pl

W celu wygenerowania informacji VAT-27, należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT 27.

Faktura z odwrotnym obciążeniem za pomocą systemu wfirma

Wystawiając faktury w związku ze sprzedażą objętą procedurą odwrotnego obciążenia, system automatycznie uzupełni informację VAT-27. W części C. zostanie zawarta informacja o dostawach towarów, a w części D. informacja o świadczonych usługach, w stosunku do których obowiązek rozliczenia VAT spoczywa na nabywcy

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów