Poradnik Przedsiębiorcy

JPK 2018 - dla kogo nowy obowiązek wysyłki?

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, to jeden z elementów uszczelniania systemu podatkowego, którego celem jest skuteczna walka z wyłudzeniami podatkowymi. Część JPK obowiązuje już od 2016 roku - JPK 2016, część od 2017 - JPK 2017, a jeszcze inne zaczęły obowiązywać od 2018 roku - JPK 2018.

Co to jest JPK?

JPK to zestaw informacji o transakcjach gospodarczych przesyłanych urzędowi co miesiąc (JPK_VAT) lub na żądanie organu skarbowego (pozostałe JPK).

Celem JPK, czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego jest sprawniejsza kontrola, przede wszystkim szybsza, ponieważ na podstawie JPK odpowiednie systemy informatyczne Ministerstwa Finansów, w parę minut są w stanie zweryfikować wiarygodność informacji przesyłanych przez firmy - czy np. wydatek danego przedsiębiorcy zgadza się z przychodem  kontrahenta ujętego w ewidencji.

JPK dotyczy wielu obszarów - każdy JPK ma określoną przez Ministerstwo Finansów strukturę, budowę - pola, które muszą być obowiązkowo wypełnione oraz pola dodatkowe.

Dane do utworzenia JPK są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa (wlicza się w to również program Excel czy inne podobne programy komputerowe). Dane te są wysyłane wyłącznie elektronicznie do urzędu.

Struktury JPK

Struktury JPK przygotowane przez Ministerstwo Finansów są wersją wstępną - będą one sukcesywnie rozbudowywane.

Każda ze struktur posiada elementy:

 • nagłówek - dane identyfikacyjne firmy,

 • część merytoryczną - informacje dotyczące zdarzeń gospodarczych,

 • część weryfikacyjną - kontrolną, sprawdzającą formalną zawartość dokumentu (liczba wierszy, obowiązkowe wypełnione pola itp).

Wyróżniamy następujące JPK:

JPK_KR - jednolity plik kontrolny ksiąg rachunkowych,

JPK_WB - jednolity plik kontrolny wyciągów bankowych,

JPK_MAG - jednolity plik kontrolny magazynu (stanów magazynowych),

JPK_VAT - jednolity plik kontrolny ewidencji VAT;

Pola obowiązkowe:

 • lp. wiersza ewidencji sprzedaży/zakupu VAT,

 • numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,

 • imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta,

 • adres kontrahenta,

 • numer dowodu sprzedaży/zakupu,

 • data wystawienia dowodu sprzedaży/zakupu,

 • data sprzedaży, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia dowodu sprzedaży/data wpływu dowodu zakupu (obowiązkowa, gdy został odliczony VAT z faktury; nie będzie przy odwrotnym obciążeniu),

 • po stronie zakupu nie pokazuje się dokumentów zbiorczych jednym wpisem, np paragonów za autostradę;

Pola planowane:

 • data obowiązku podatkowego

 • pogrupowanie na wydatki wg rodzaju, np. związane z samochodem itp.

JPK_FA - jednolity plik kontrolny faktur,

JPK_PKPIR - jednolity plik kontrolny podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

JPK_EWP - jednolity plik kontrolny ewidencji przychodów.

JPK_VAT - kogo obowiązuje?

Podmioty zobowiązane do stosowania JPK 2018

Od 1 stycznia 2018 roku do zobligowanych podmiotów przesyłających pliki JPK_VAT dołączyli mikroprzedsiębiorcy (dotychczas zadanie to należało do małych, średnich i dużych firm).

Natomiast od 1 lipca 2018 roku obowiązek mikro-, małych i średnich firm zostanie rozszerzony o pozostałe struktury JPK przekazywane urzędom nie do miesiąc, a na żądanie.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w kontekście JPK 2018

Mikroprzedsiębiorca: zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót jest niższy od 2 mln euro (równowartość w złotych) lub suma aktywów w bilansie jest niższa od 2 mln euro - w jednym z dwóch poprzednich lat obrotowych.

Oznacza to, że jeżeli w jednym roku średnioroczne zatrudnienie wynosi mniej niż 10, a w drugim roku jest wyższe – przedsiębiorca może być uznany za mikroprzedsiębiorcę, przy założeniu, że w pierwszym roku nie przekracza 2 mln euro obrotu. W konsekwencji, przekroczenie stanu zatrudnienia lub przekroczenie parametrów finansowych tylko w jednym roku obrotowym nie powoduje utraty ww. statusu przedsiębiorcy.

Mały przedsiębiorca: zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót jest niższy od 10 mln euro (równowartość w złotych) lub suma aktywów w bilansie jest niższa od 10 mln euro - w jednym z dwóch poprzednich lat obrotowych.

Średni przedsiębiorca: zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót jest niższy od 50 mln euro (równowartość w złotych) lub suma aktywów w bilansie jest niższa od 43 mln euro - w jednym z dwóch poprzednich lat obrotowych

Duży przedsiębiorca: zatrudnia co najmniej 250 pracowników lub jego roczny obrót wynosi co najmniej 50 mln euro (równowartość w złotych) oraz suma aktywów w bilansie jest wyższa od 43 mln euro - w jednym z dwóch poprzednich lat obrotowych.

Warunki

mikroprzedsiębiorca

mały przedsiębiorca

średni przedsiębiorca

duży przedsiębiorca

zatrudnienie

mniej niż 10 pracowników

ORAZ

mniej niż 50 pracowników

ORAZ

mniej niż 250 pracowników

ORAZ

więcej niż 249 pracowników

LUB

obroty/aktywa (w euro)

obrót lub aktywa niższe od 2 mln

obrót lub aktywa niższe od 10 mln

obrót mniej niż 50 mln lub aktywa mniej niż 43 mln

obrót wyższy od 49 mln oraz aktywa wyższe od 43 mln

W większości przypadków lata obrotowe pokrywają się z latami kalendarzowymi. Jeśli lata kalendarzowe i obrotowe pokrywają się, to dla określenia statusu przedsiębiorcy w 2018 r. (jako mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy) bierze się pod uwagę lata 2016 i 2017. Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.