0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK 2018 - dla kogo nowy obowiązek wysyłki?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, to jeden z elementów uszczelniania systemu podatkowego, którego celem jest skuteczna walka z wyłudzeniami podatkowymi. Część JPK obowiązuje już od 2016 roku - JPK 2016, część od 2017 - JPK 2017, a jeszcze inne zaczęły obowiązywać od 2018 roku - JPK 2018.

Co to jest JPK?

JPK to zestaw informacji o transakcjach gospodarczych przesyłanych urzędowi co miesiąc (JPK_VAT) lub na żądanie organu skarbowego (pozostałe JPK).

Celem JPK, czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego jest sprawniejsza kontrola, przede wszystkim szybsza, ponieważ na podstawie JPK odpowiednie systemy informatyczne Ministerstwa Finansów, w parę minut są w stanie zweryfikować wiarygodność informacji przesyłanych przez firmy - czy np. wydatek danego przedsiębiorcy zgadza się z przychodem  kontrahenta ujętego w ewidencji.

JPK dotyczy wielu obszarów - każdy JPK ma określoną przez Ministerstwo Finansów strukturę, budowę - pola, które muszą być obowiązkowo wypełnione oraz pola dodatkowe.

Dane do utworzenia JPK są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa (wlicza się w to również program Excel czy inne podobne programy komputerowe). Dane te są wysyłane wyłącznie elektronicznie do urzędu.

Struktury JPK

Struktury JPK przygotowane przez Ministerstwo Finansów są wersją wstępną - będą one sukcesywnie rozbudowywane.

Każda ze struktur posiada elementy:

 • nagłówek - dane identyfikacyjne firmy,
 • część merytoryczną - informacje dotyczące zdarzeń gospodarczych,
 • część weryfikacyjną - kontrolną, sprawdzającą formalną zawartość dokumentu (liczba wierszy, obowiązkowe wypełnione pola itp).

Wyróżniamy następujące JPK:

JPK_KR - jednolity plik kontrolny ksiąg rachunkowych,

JPK_WB - jednolity plik kontrolny wyciągów bankowych,

JPK_MAG - jednolity plik kontrolny magazynu (stanów magazynowych),

JPK_VAT - jednolity plik kontrolny ewidencji VAT;

Pola obowiązkowe:

 • lp. wiersza ewidencji sprzedaży/zakupu VAT,
 • numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
 • imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta,
 • adres kontrahenta,
 • numer dowodu sprzedaży/zakupu,
 • data wystawienia dowodu sprzedaży/zakupu,
 • data sprzedaży, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia dowodu sprzedaży/data wpływu dowodu zakupu (obowiązkowa, gdy został odliczony VAT z faktury; nie będzie przy odwrotnym obciążeniu),
 • po stronie zakupu nie pokazuje się dokumentów zbiorczych jednym wpisem, np paragonów za autostradę;

Pola planowane:

 • data obowiązku podatkowego
 • pogrupowanie na wydatki wg rodzaju, np. związane z samochodem itp.

JPK_FA - jednolity plik kontrolny faktur,

JPK_PKPIR - jednolity plik kontrolny podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

JPK_EWP - jednolity plik kontrolny ewidencji przychodów.

JPK_VAT - kogo obowiązuje?

Podmioty zobowiązane do stosowania JPK 2018

Od 1 stycznia 2018 roku do zobligowanych podmiotów przesyłających pliki JPK_VAT dołączyli mikroprzedsiębiorcy (dotychczas zadanie to należało do małych, średnich i dużych firm).

Natomiast od 1 lipca 2018 roku obowiązek mikro-, małych i średnich firm zostanie rozszerzony o pozostałe struktury JPK przekazywane urzędom nie do miesiąc, a na żądanie.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w kontekście JPK 2018

Mikroprzedsiębiorca: zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót jest niższy od 2 mln euro (równowartość w złotych) lub suma aktywów w bilansie jest niższa od 2 mln euro - w jednym z dwóch poprzednich lat obrotowych.

Oznacza to, że jeżeli w jednym roku średnioroczne zatrudnienie wynosi mniej niż 10, a w drugim roku jest wyższe – przedsiębiorca może być uznany za mikroprzedsiębiorcę, przy założeniu, że w pierwszym roku nie przekracza 2 mln euro obrotu. W konsekwencji, przekroczenie stanu zatrudnienia lub przekroczenie parametrów finansowych tylko w jednym roku obrotowym nie powoduje utraty ww. statusu przedsiębiorcy.

Mały przedsiębiorca: zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót jest niższy od 10 mln euro (równowartość w złotych) lub suma aktywów w bilansie jest niższa od 10 mln euro - w jednym z dwóch poprzednich lat obrotowych.

Średni przedsiębiorca: zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót jest niższy od 50 mln euro (równowartość w złotych) lub suma aktywów w bilansie jest niższa od 43 mln euro - w jednym z dwóch poprzednich lat obrotowych

Duży przedsiębiorca: zatrudnia co najmniej 250 pracowników lub jego roczny obrót wynosi co najmniej 50 mln euro (równowartość w złotych) oraz suma aktywów w bilansie jest wyższa od 43 mln euro - w jednym z dwóch poprzednich lat obrotowych.

Warunki

mikroprzedsiębiorca

mały przedsiębiorca

średni przedsiębiorca

duży przedsiębiorca

zatrudnienie

mniej niż 10 pracowników

ORAZ

mniej niż 50 pracowników

ORAZ

mniej niż 250 pracowników

ORAZ

więcej niż 249 pracowników

LUB

obroty/aktywa (w euro)

obrót lub aktywa niższe od 2 mln

obrót lub aktywa niższe od 10 mln

obrót mniej niż 50 mln lub aktywa mniej niż 43 mln

obrót wyższy od 49 mln oraz aktywa wyższe od 43 mln

W większości przypadków lata obrotowe pokrywają się z latami kalendarzowymi. Jeśli lata kalendarzowe i obrotowe pokrywają się, to dla określenia statusu przedsiębiorcy w 2018 r. (jako mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy) bierze się pod uwagę lata 2016 i 2017. Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.

Przedsiębiorstwa powiązane a status przedsiębiorstwa

W przypadku przedsiębiorstw powiązanych w celu ustalenia statusu - do liczby zatrudnionych oraz wielkości obrotów należy zsumować dane z kilku powiązanych przedsiębiorstw, czyli powiązane przedsiębiorstwa traktuje się jako jeden twór - przy ustalaniu statusu.

Terminy wdrożenia poszczególnych JPK

Poniżej tabelaryczne przedstawienie obowiązku w zakresie JPK 2018 oraz pozostałych JPK. W tabeli nie uwzględniono dużych przedsiębiorstw, ponieważ te podmioty są obowiązane do sporządzania każdego rodzaju JPK od 1 lipca 2016 r..

Struktury JPK

Od kiedy obowiązuje?

Kto wysyła?

Termin wysyłki
JPK_VAT

1 stycznia 2018

mikroprzedsiębiorcy

do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

1 stycznia 2017 - JPK 2017

małe i średnie przedsiębiorstwa

do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

JPK_KR

1 lipca 2018

mikro, małe i średnie firmy

na żądanie urzędu

JPK_WB

1 lipca 2018

mikro, małe i średnie firmy

na żądanie urzędu

JPK_MAG

1 lipca 2018

mikro, małe i średnie firmy

na żądanie urzędu

JPK_FA

1 lipca 2018

mikro, małe i średnie firmy

na żądanie urzędu

JPK_PKPiR

1 lipca 2018

mikro, małe i średnie firmy

na żądanie urzędu

JPK_EWP

1 lipca 2018

mikro, małe i średnie firmy

na żądanie urzędu

JPK_VAT należy wysłać obowiązkowo do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (czyli do 25 lutego należy wysłać JPK_VAT za styczeń). Co istotne, nawet kwartalni podatnicy muszą składać JPK_VAT co miesiąc.

Pozostałe JPK należy wysłać do fikusa na żądanie urzędu skarbowego - w terminie wyznaczonym w wezwaniu, jednak czas ten nie może być krótszy niż 3 dni od dnia doręczenia wezwania. JPK można przekazać np. na pendrivie, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych. Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2800 zł. W uzasadnionych przypadkach można poprosić o przedłużenie terminu na dostarczenie JPK.


Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów