Poradnik Przedsiębiorcy

JPK 2018 - dla kogo nowy obowiązek wysyłki?

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, to jeden z elementów uszczelniania systemu podatkowego, którego celem jest skuteczna walka z wyłudzeniami podatkowymi. Część JPK obowiązuje już od 2016 roku - JPK 2016, część od 2017 - JPK 2017, a jeszcze inne zaczną obowiązywać od 2018 roku - JPK 2018.

Co to jest JPK?

JPK to zestaw informacji o transakcjach gospodarczych przesyłanych urzędowi co miesiąc (JPK_VAT) lub na żądanie organu skarbowego (pozostałe JPK).

Celem JPK, czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego jest sprawniejsza kontrola, przede wszystkim szybsza, ponieważ na podstawie JPK odpowiednie systemy informatyczne Ministerstwa Finansów, w parę minut są w stanie zweryfikować wiarygodność informacji przesyłanych przez firmy - czy np. wydatek danego przedsiębiorcy zgadza się z przychodem  kontrahenta ujętego w ewidencji.

JPK dotyczy wielu obszarów - każdy JPK ma określoną przez Ministerstwo Finansów strukturę, budowę - pola, które muszą być obowiązkowo wypełnione oraz pola dodatkowe.

Dane do utworzenia JPK są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa (wlicza się w to również program Excel czy inne podobne programy komputerowe). Dane te są wysyłane wyłącznie elektronicznie do urzędu.

Struktury JPK

Struktury JPK przygotowane przez Ministerstwo Finansów są wersją wstępną - będą one sukcesywnie rozbudowywane.

Każda ze struktur posiada elementy:

 • nagłówek - dane identyfikacyjne firmy,

 • część merytoryczną - informacje dotyczące zdarzeń gospodarczych,

 • część weryfikacyjną - kontrolną, sprawdzającą formalną zawartość dokumentu (liczba wierszy, obowiązkowe wypełnione pola itp).

Wyróżniamy następujące JPK:

JPK_KR - jednolity plik kontrolny ksiąg rachunkowych,

JPK_WB - jednolity plik kontrolny wyciągów bankowych,

JPK_MAG - jednolity plik kontrolny magazynu (stanów magazynowych),

JPK_VAT - jednolity plik kontrolny ewidencji VAT;

Pola obowiązkowe:

 • lp. wiersza ewidencji sprzedaży/zakupu VAT,

 • numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,

 • imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta,

 • adres kontrahenta,

 • numer dowodu sprzedaży/zakupu,

 • data wystawienia dowodu sprzedaży/zakupu,

 • data sprzedaży, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia dowodu sprzedaży/data wpływu dowodu zakupu (obowiązkowa, gdy został odliczony VAT z faktury; nie będzie przy odwrotnym obciążeniu),

 • po stronie zakupu nie pokazuje się dokumentów zbiorczych jednym wpisem, np paragonów za autostradę;

Pola planowane:

 • data obowiązku podatkowego

 • pogrupowanie na wydatki wg rodzaju, np. związane z samochodem itp.

JPK_FA - jednolity plik kontrolny faktur,

JPK_PKPIR - jednolity plik kontrolny podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

JPK_EWP - jednolity plik kontrolny ewidencji przychodów.

JPK_VAT - kogo obowiązuje?

Podmioty zobowiązane do stosowania JPK 2018

Od 1 stycznia 2018 roku do zobligowanych podmiotów przesyłających pliki JPK_VAT dołączą mikroprzedsiębiorcy (dotychczas zadanie to należało do małych, średnich i dużych firm).

Natomiast od 1 lipca 2018 roku obowiązek mikro-, małych i średnich firm zostanie rozszerzony o pozostałe struktury JPK przekazywane urzędom nie do miesiąc, a na żądanie.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w kontekście JPK 2018

Mikroprzedsiębiorca: zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót jest niższy od 2 mln euro (równowartość w złotych) lub suma aktywów w bilansie jest niższa od 2 mln euro - w jednym z dwóch poprzednich lat obrotowych.

Oznacza to, że jeżeli w jednym roku średnioroczne zatrudnienie wynosi mniej niż 10, a w drugim roku jest wyższe – przedsiębiorca może być uznany za mikroprzedsiębiorcę, przy założeniu, że w pierwszym roku nie przekracza 2 mln euro obrotu. W konsekwencji, przekroczenie stanu zatrudnienia lub przekroczenie parametrów finansowych tylko w jednym roku obrotowym nie powoduje utraty ww. statusu przedsiębiorcy.