0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura za usługę transportową a kurs walut

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Faktura za usługę transportową wystawiona w walucie obcej

W przypadku, kiedy zapłata za usługę transportową ustalona jest w walucie obcej i w takiej samej walucie wystawiona zostanie faktura za usługę transportową, to podstawa opodatkowania w złotych dla celów VAT ustalana jest w oparciu o art. 31a ustawy o VAT. Na mocy tego przepisu, przeliczenia na złote kwot wyrażonych w walutach obcych na fakturach co do zasady dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może również przyjąć kurs wymiany euro ogłoszony Europejski Bank Centralny na ten dzień (art. 31a ust. 1 ustawy o VAT).

W sytuacji, kiedy faktura zostanie wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego, zastosowanie znajdzie zasada przeliczenia na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonej przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury (art. 31a ust. 2 ustawy o VAT).

Warto zaznaczyć, że w  przypadku usług transportowych przepisy nie określają żadnych szczególnych zasad, jakie należałoby stosować w kwestii określenia momentu powstania obowiązku podatkowego. Brany pod uwagę jest zatem ogólny przepis - art. 19a ustawy o VAT, w myśl którego obowiązek podatkowy powstaje w momencie wykonania usługi. W sytuacji, kiedy przed wykonaniem usługi zostanie wpłacona zaliczka, wówczas obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT powstaje w momencie jej otrzymania. Natomiast w sytuacji, gdy z różnych względów faktura za usługę transportową zostanie wystawiona po czasie, do przeliczenia wartości w walucie obcej na PLN właściwy będzie kurs z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli wykonania usługi transportowej.

Należy pamiętać o tym, że wystawiając fakturę w walucie obcej, kwota podatku VAT musi być zawsze wyrażona w złotych (art. 106e ust. 11 ustawy o VAT).

Faktura za usługę transportową wystawiona w złotych

W przypadku, kiedy wartość zlecenia za usługę transportową określona jest w walucie obcej, ale ostatecznie faktura ma zostać wyrażona w PLN i w tej walucie kontrahent ma dokonać zapłaty, to przeliczenia wartości tego zlecenia na złote - zarówno dla celów VAT, jak i podatku dochodowego - należy dokonać według kursu dowolnie ustalonego przez strony. Może to być np. kurs z dnia załadunku czy kurs z dnia wystawienia faktury.

Nie musi być to również średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, może to być np. kurs banku. Dopuszczalne jest bowiem dowolne ustalenie z kontrahentem kursu przeliczeniowego dla kwoty, według której ustalane jest wynagrodzenie. Warto jednak, aby zostało to określone w umowie, gdyż pozwoli to na uniknięcie nieporozumień co do wysokości należności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów