0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wykup samochodu z leasingu w celu odsprzedaży a odliczenie VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, coraz częściej decydując się na zakup samochodu, korzystają z obcego źródła finansowania, jakim jest leasing operacyjny. W związku z tym, po zakończeniu umowy leasingowej, mogą wykupić samochód na bardzo atrakcyjnych warunkach. Samochód poleasingowy można wykupić na potrzeby własnej działalności w celu jego dalszego użytkowania, jak i w celu jego dalszej odsprzedaży.

Wykup samochodu z leasingu a prawo odliczenia VAT

Dokonując wykupu samochodu z leasingu po zakończeniu umowy na potrzeby działalności gospodarczej, przedsiębiorca, będąc czynnym podatnikiem VAT, może odliczyć podatek VAT z faktury wykupu w zależności od rodzaju samochodu:

  • jeżeli samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony (lub inny z wymienionych w ustawie wyjątków, jak van z jednym rzędem siedzeń), można odliczyć 100% podatku VAT,

  • jeżeli jest to samochód osobowy, wówczas odliczyć można tylko 50% podatku VAT (art. 86a ust.1 ustawy o VAT).

Żeby podatnik mógł odliczyć podatek VAT w 100% z wykupu osobowego samochodu poleasingowego, wówczas musiałby spełnić określone warunki:

  • wykorzystywać pojazd tylko do działalności gospodarczej,

  • złożyć do urzędu skarbowego informację VAT -26,

  • prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu wraz ze wskazaniem stanów licznika,

  • sporządzić regulamin użytkowania pojazdu w firmie.

Co do zasady, przy wykupie poleasingowego samochodu w celu jego odsprzedaży podatnik również będzie mógł odliczyć tylko 50% VAT w przypadku pojazdu osobowego. Nie ma tutaj znaczenia fakt czy samochód poleasingowy został wykupiony, aby służyć dalej prowadzonej działalności czy do jego odsprzedaży. Na gruncie przepisów ustawy o VAT wykup samochodu z leasingu nie różni się od zakupu samochodu.

Ważne!

W przypadku gdy odsprzedaż pojazdów jest przedmiotem działalności przedsiębiorcy, wówczas przy wykupie poleasingowego samochodu osobowego wyjątkowo można odliczyć podatek VAT w 100% bez spełnienia dodatkowych warunków.

Sprzedaż samochodu poleasingowego a podatek VAT

Przedsiębiorca, wykupując samochód po zakończeniu umowy leasingu na firmę, może zdecydować o jego sprzedaży i nie wprowadzać do majątku firmowego jako środek trwały.

W związku z przeznaczeniem samochodu poleasingowego do sprzedaży należy mieć na uwadze, że transakcja ta jest opodatkowana VAT. Sprzedaż jest wówczas traktowana jak odpłatna dostawa towarów i usług i należy ją opodatkować 23% stawką VAT.

Uwaga!

Sprzedaż poleasingowego samochodu opodatkowana jest według stawki 23%, niezależnie od tego czy podatnikowi przy wykupie przysługiwało prawo do odliczenia VAT w całości czy części.

Wydawać się może, że podatnik jest w tym wypadku stratny. Wynika to z faktu, iż jeśli użytkował w ramach umowy leasingu samochód osobowy, przy jego wykupie mógł odliczyć 50% VAT, natomiast przy sprzedaży musi naliczyć cały VAT.

Nie do końca tak jest, że cały VAT przepada. Można odzyskać nawet pełne 50% nieodliczonego VAT od faktury wykupu w związku ze sprzedażą samochodu poleasingowego. Ma tutaj zastosowanie art. 90b ustawy o VAT, który przewiduje możliwość zwiększenia kwoty odliczenia VAT, z tym że należy go wyliczyć proporcjonalnie na pozostały okres korekty, która wynosi:

  • 12 miesięcy, jeśli wartość początkowa samochodu nie przekracza kwoty 15.000 zł.

  • 60 miesięcy, jeśli wartość początkowa samochodu przekracza kwoty 15.000 zł.

Jeżeli więc podatnik sprzeda samochód poleasingowy w okresie korekty będzie mógł odliczyć proporcjonalną wartość podatku VAT nieodliczonego. Początkiem okresu korekty jest wykup pojazdu, a pozostałą część należy liczyć od jego sprzedaży. Korektę VAT należy wykazać w deklaracji VAT w pozycjach 43 lub 44 (w zależności od tego, czy zakup stanowił środek trwały, czy też pozostały wydatek).

Przykład 1.

Firma wykupiła z leasingu w grudniu 2014 dwa samochody osobowe na kwoty 18.000 zł VAT 4.140 zł oraz 6.000 zł VAT 1.380 zł. Wykupione samochody mają docelowo służyć dalszej odsprzedaży, ale od nabycia zgodnie z przepisami  odliczono po 50%. Pierwszy samochód został sprzedany w styczniu 2015 r., a drugi w lutym 2015 r. - sprzedaż była opodatkowana.

Firma może odzyskać część nieodliczonego VAT związanego z wykupem:

  • dla pierwszego pojazdu korekta wynosi 60 m-cy, a do końca okresu korekty zostało 59 m-cy - 50% VAT wynosiło 2.070 zł x 59/60  = 2035,50 zł,

  • dla drugiego pojazdu korekta wynosi 12 m-cy, a do końca okresu korekty zostało 10 m-cy - 50% VAT wynosiło 690 zł x 10/12 = 575 zł.

Korekty należy wykazać w pozycji 44 deklaracji VAT.

Osobowy samochód poleasingowy wykupiony w celu dalszej odsprzedaży uprawnia do odliczenia VAT. Jeżeli nie będzie wykorzystywany tylko do działalności to można  50% VAT odliczyć. Natomiast sprzedaż takiego pojazdu będzie w całości opodatkowana. Część lub nawet całość nieodliczonego podatku VAT przy wykupie można odzyskać, jeśli sprzedaż nastąpi w przeciągu 1 roku lub 5 lat od wykupu w zależności od wartości polesingowego samochodu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów