Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Faktury ze stawką "zw." w rejestrze zakupu VAT

Każdy przedsiębiorca dokonuje zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zdecydowana ich większość podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednak zdarzają się takie transakcje, które korzystają ze zwolnienia w tym zakresie. Wówczas podmioty wystawiające faktury sprzedaży w polu dotyczącym stawki umieszczają skrót “zw.” Jak taką fakturę zewidencjonować? Czy należy ujmować ją w rejestrze zakupu VAT?

Obowiązek prowadzenia ewidencji VAT

Art. 109 ust. 3 ustawy o VAT wskazuje, że podatnicy zobligowani są do prowadzenia ewidencji zawierającej m.in.:

  • kwoty określone w art. 90,

  • dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,

  • wysokość podatku należnego,

  • kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz

  • kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu.

Art. 109 ust. 3.

Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 134 oraz art. 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

W konsekwencji powyższego podatnik powinien w rejestrach zakupu i sprzedaży VAT, ujmować zarówno faktury kosztowe, jak i sprzedażowe oraz faktury korygujące. Co ważne, ustawa o VAT nie określa, jakie konkretnie dane należy uwzględnić w rejestrach.

Faktury, od których podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT

W przypadku rejestru zakupu VAT regulacje nie nakazują przedsiębiorcy ujmowania faktur, od których nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Zdarzenie to nie ma bowiem wpływu na obniżenie kwoty podatku należnego i tym samym na rozliczenie względem urzędu skarbowego. Przykładem takich wydatków mogą być usługi noclegowe czy zakup paliwa do samochodu osobowego. Wówczas podatnik może uwzględnić je jedynie w księdze przychodów i rozchodów, o ile wydatek spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.

Faktury ze stawką “zw.”

Prowadzenie rejestrów VAT ma celu prawidłowe wypełnienie deklaracji VAT przez podatnika. Czy faktury zakupu ze stawką “zw.” powinny zostać ujęte w ewidencji zakupu VAT, czy też podatnik może je spokojnie pominąć?

Sposób postępowania w tej kwestii klaruje się po lekturze objaśnień do wypełnienia części D - rozliczenie podatku naliczonego deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D. Jak zostało wyjaśnione: “W tej części wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja.”

Reasumując, w sytuacji gdy czynny podatnik VAT otrzyma fakturę VAT ze stawką “zw.” nie zawiera ona kwoty naliczonego podatku VAT, a więc w konsekwencji nie ma obowiązku ujmowania jej w rejestrze VAT zakupu. Faktura taka nie ma bowiem wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu VAT.