0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktury ze stawką zw w rejestrze zakupu VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy przedsiębiorca dokonuje zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zdecydowana ich większość podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednak zdarzają się takie transakcje, które korzystają ze zwolnienia w tym zakresie. Wówczas podmioty wystawiające faktury sprzedaży w polu dotyczącym stawki umieszczają skrót “zw.” Jak taką fakturę zewidencjonować? Czy faktury ze stawką zw należy ujmować ją w rejestrze zakupu VAT? Odpowiadamy poniżej.

Obowiązek prowadzenia ewidencji VAT

Art. 109 ust. 3 ustawy o VAT wskazuje, że podatnicy zobligowani są do prowadzenia ewidencji zawierającej m.in.:

  • kwoty określone w art. 90,

  • dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,

  • wysokość podatku należnego,

  • kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz

  • kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu.

Art. 109 ust. 3.
Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Faktury, od których podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VATW konsekwencji powyższego podatnik powinien w rejestrach zakupu i sprzedaży VAT, ujmować zarówno faktury kosztowe, jak i sprzedażowe oraz faktury korygujące. Co ważne, ustawa o VAT nie określa, jakie konkretnie dane należy uwzględnić w rejestrach.

W przypadku rejestru zakupu VAT regulacje nie nakazują przedsiębiorcy ujmowania faktur, od których nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Zdarzenie to nie ma bowiem wpływu na obniżenie kwoty podatku należnego i tym samym na rozliczenie względem urzędu skarbowego. Przykładem takich wydatków mogą być usługi noclegowe czy gastronomiczne. Wówczas podatnik może uwzględnić je jedynie w księdze przychodów i rozchodów, o ile wydatek spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.

Faktury ze stawką zw

Prowadzenie rejestrów VAT ma na celu prawidłowe wypełnienie deklaracji VAT przez podatnika. Czy faktury zakupu ze stawką zw powinny zostać ujęte w ewidencji zakupu VAT, czy też podatnik może je spokojnie pominąć?

Sposób postępowania w tej kwestii klaruje się po lekturze objaśnień do wypełnienia części D - rozliczenie podatku naliczonego deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D. Jak zostało wyjaśnione: “W tej części wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja.”

Reasumując, w sytuacji gdy czynny podatnik VAT otrzyma fakturę VAT ze stawką zw nie zawiera ona kwoty naliczonego podatku VAT, a więc w konsekwencji nie ma obowiązku ujmowania jej w rejestrze VAT zakupu. Faktura taka nie ma bowiem wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu VAT.

Faktury ze stawką zw - księgowanie w systemie wfirma.pl

System wfirma.pl przystosowany jest do księgowania zarówno faktur z naliczonym, jak i nienaliczonym podatkiem VAT. Faktury ze stawką "zw" do systemu wprowadza się według schematu: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT).

Faktury ze stawką zw - dodawanie

W ten sposób wprowadzona faktura zostanie wykazana jedynie jako koszt w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. Nie zostanie wykazana w rejestrze VAT zakupów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów