Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż opodatkowana w trakcie zwolnienia VAT - konsekwencje

Niedawno rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej jako podatnik podmiotowo zwolniony z VAT. Z powodu niedopatrzenia, wystawiłem i przekazałem klientowi fakturę sprzedaży z doliczonym podatkiem VAT 19 października 2019 r. Czy mimo wystawienia faktury korygującej i zwrotu nadpłaconej przez nabywcę kwoty, będę zmuszony do zapłaty VAT należnego i wysłania deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT? I czy sprzedaż opodatkowana w trakcie zwolnienia jest w ogóle możliwa?

Henryk, Piotrków Trybunalski

 

Jak pokazują przepisy, sprzedaż opodatkowana w trakcie zwolnienia jest możliwa i wiąże się w większości przypadków z koniecznością zapłaty omyłkowo naliczonego do faktury podatku VAT. Zgodnie z art. 108. ust. 1 ustawy o VAT „w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty”. W myśl cytowanego przepisu, jeżeli podatnik zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ww. ustawy, wystawi fakturę z naliczonym podatkiem VAT, to będzie zobowiązany do jego zapłaty.

Takie stanowisko potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 kwietnia 2013. r. o syg. IBPP1/443-25/13/ES:

„Należy zauważyć, iż samo wystawienie faktury warunkuje obowiązek wpłaty podatku zgodnie z art. 103 ustawy o VAT tj. za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek właściwego dla Wnioskodawcy urzędu skarbowego, przy czym jej wystawca, który w momencie powstania obowiązku podatkowego korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług nie jest zobowiązany w związku z tą sytuacją składać deklaracji podatkowej”.

Zgodnie z powyższym, jeżeli podatnik zwolniony z VAT wystawił omyłkowo fakturę z naliczonym podatkiem VAT, będzie on zobowiązany do jego opłacenia, ale bez konieczności składania deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT.W przypadku konieczności zapłaty podatku VAT należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego kopię przedmiotowej faktury omyłkowo opodatkowanej VAT-em wraz z wyjaśnieniem, z którego będzie wynikać przyczyna dokonania wpłaty podatku VAT do urzędu.Co do zasady podatnik, który wystawił błędną fakturę, w myśl art. 106j ust. 1 pkt. 5 ustawy o VAT, zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej.Fakturę korygującą wystawia się w przypadku: obniżki ceny w formie rabatu, dokonania zwrotu towaru lub opakowań, dokonania zwrotu całości lub części zapłaty, gdy podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, kwocie podatku, stawce podatku lub w innej pozycji faktury.Tak więc w przypadku podania błędnej stawki VAT na fakturze sprzedaży, w ramach której nastąpiła sprzedaż opodatkowana w trakcie zwolnienia podmiotowego z VAT, należy wystawić fakturę korygującą. Korekta ta powinna dotyczyć tylko stawki VAT. Natomiast wartość netto wskazana na fakturze sprzedaży nie powinna ulegać zmianie (w przypadku gdy wartość netto wykazana na fakturze jest prawidłową ceną sprzedaży).

Podkreślić należy, że decydującym o tym, czy będzie Pan zobowiązany do zapłaty podatku VAT wykazanego na fakturze sprzedaży, będzie termin, w którym otrzymane zostanie potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Jeśli otrzyma Pan potwierdzenie do dnia złożenia deklaracji VAT za okres, w którym faktura pierwotna została wystawiona/ miała miejsce zapłata lub sprzedaż – zgodnie z obowiązkiem podatkowym w VAT (do 25 dnia kolejnego miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu lub kwartale), nie będzie konieczności zapłaty podatku. Terminem tym w Pana przypadku byłby 25 listopada 2019 r.Zapłaty podatku VAT dokonuje się w terminie do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej w przypadku zmniejszenia podstawy opodatkowania – korekty “in minus”, jest elementem koniecznym do skorygowania zapisów w KPIR i rejestrze VAT sprzedaży, nie tylko w powyższej sytuacji, ale także w każdej innej, gdy następuje zmniejszenie zobowiązania z tytułu wystawionej faktury sprzedaży. Sama forma potwierdzenia nie została sprecyzowana przez przepisy podatkowe. Zgodnie z tym przyjęto, że potwierdzeniem może być:

  • zwrotne potwierdzenie odbioru listu poleconego,
  • potwierdzenie w formie pisemnej złożone przez nabywcę,
  • podpisana przez nabywcę kopia faktury korygującej wraz z jego podpisem i datą,
  • potwierdzenie odbioru w formie faksu,
  • elektroniczne poświadczenie odbioru korekty (np. mail).

Przeczytaj więcej na temat zwolnienia z VAT oraz sprzedaży opodatkowanej:
Brak rejestracji do VAT a dokonywanie sprzedaży opodatkowanej
Rejestracja do VAT - kiedy ją przeprowadzić?
Zwolnienie z VAT - kto może z niego skorzystać?
Zwolnienie podmiotowe z VAT
Przykład 1.

Pani Joanna będąca podatnikiem zwolnionym z VAT wystawiła klientowi 20 sierpnia 2019 r. fakturę sprzedaży z naliczonym podatkiem VAT. Nabywca zorientował się 25 sierpnia 2019 r., że pani Joanna zawsze wystawiała mu faktury bez VAT, i zgłosił się z prośbą wystawienia faktury korygującej. Pani Joanna wystawiła fakturę korygującą dnia 15 września 2019 r. Klient mailowo potwierdził odbiór faktury korygującej dnia 24 września 2019 r. Czy pani Joanna jest zobowiązana do zapłaty podatku VAT?

Z uwagi na fakt, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej zostało przesłane przed terminem zapłaty podatku VAT (tj. 25 września 2019 r.), pani Joanna nie ma obowiązku jego uiszczania.

Należy mieć na uwadze, że w przypadku gdy potwierdzenie wpłynęłoby po terminie zapłaty podatku VAT, konieczne byłoby jego opłacenie.

Reasumując, jeśli potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę otrzymał Pan do 25 listopada 2019 r. (termin złożenia deklaracji VAT), nie będzie konieczności zapłaty podatku VAT. Jeśli jednak potwierdzenie wpłynie po tym terminie, konieczne będzie uregulowanie należności. Z tytułu omyłkowo wystawionej faktury i konieczności uregulowania podatku VAT, nie składa się deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT. Obowiązki te dotyczą jedynie podatników VAT czynnych.