0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym jest upadłość konsumencka i kto może ją zgłosić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Upadłość konsumencka jest to nieformalnie używana nazwa możliwości ogłoszenia  upadłości przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Procedura ogłoszenia wymaga dopełnienia wielu formalności. Przed nowelizacją prawa upadłościowego nie każdy mógł skorzystać z tej możliwości, ponieważ ustawodawca uznawał, że ogłosić upadłość można tylko w wyjątkowych przypadkach. 

Czy każdy może ogłosić upadłość konsumencką? 

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik, będący osobą fizyczną, którego miejscem zamieszkania i stałego pobytu jest Polska, który nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie jest wspólnikiem spółki, jest niewypłacalny, nie ponosi winy za zwiększanie się stopnia niewypłacalności, był rzetelny podczas wcześniejszego postępowania upadłościowego, nie dokonał w ciągu 10 lat czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeśli był przedsiębiorcą i złożył właściwy wniosek o upadłość przedsiębiorcy oraz jeśli nie umorzono już wcześniej jego długu. 

Do grupy osób zgłaszających upadłość konsumencką należą najczęściej: byli przedsiębiorcy, członkowie zarządu spółek z o.o., frankowicze, małżonkowie dłużników, poręczyciele pożyczek i rolnicy.

Uwaga!

Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok.

Z czym się wiąże upadłość konsumencka? 

Upadłość konsumencka powoduje oddłużenie osoby prywatnej. Koniecznym jest wykonanie planu spłaty wierzycieli. Możliwe jest też rozłożenie długu na raty. Upadłość konsumencka wiąże się również z zawieszeniem postępowania egzekucyjnego a w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o upadłości postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone. Podobnie wszystkie działania windykacyjne i przedsądowe się kończą. Odsetki nie są już naliczane. Otrzymuje się dodatkowo wsparcie  w warunkach życiowych. Możliwe jest też umorzenie kosztów postępowania egzekucyjnego. Najistotniejszym wydaje się być możliwość zawarcia ugody dłużnika z wierzycielami. To sąd decyduje o długach. Może zadecydować o umorzeniu części lub całości zadłużenia. Likwiduje tym samym cały majątek osoby fizycznej. Celem jest łączne i równe zaspokojenie wszystkich wierzycieli.  Osoba nie będzie mogła już rozporządzać majątkiem według własnego uznania. Po ogłoszeniu upadłości współpracuje ona z syndykiem, który inwentaryzuje majątek. Od tego momentu konsument nie będzie mógł już zawierać umów oprócz tych dotyczących życia codziennego ( np. zakup produktów spożywczych).

 Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć na odpowiednim formularzu w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej.

Zawiera on dane:

  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, pesel
  • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłuznika
  • wskazanie okoliczności wniosku
  • aktualny i zupełny wykaz majątku z jego oszacowaniem
  • spis wierzycieli ze wskazaniem ich adresu oraz wysokości i terminu zapłaty 
  • spis wierzytelności
  • lista zabezpieczeń
  • oświadczenia co do postawy

Koszt wszczęcia postępowania upadłościowego wynosi 30,00 zł.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości sąd podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości oraz doręcza je syndykowi powiadamiając jednocześnie właściwą izbę skarbową oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów