0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import towarów a oznaczenia w pliku JPK_V7

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Plik JPK_V7M/JPK_V7K podatnicy sporządzają już od kilku miesięcy, a w dalszym ciągu obowiązki ewidencyjne i odpowiednie oznaczanie transakcji sprawia im trudności. Przepisy nie są precyzyjne, wiele kwestii zostało pominiętych przez ustawodawców, przez co wypełnienie części ewidencyjnej pliku JPK_V7 zazwyczaj wiąże się z koniecznością szczegółowej weryfikacji objaśnień Ministerstwa Finansów. W niniejszym artykule omówimy sposób jak wykazywać import towarów w pliku JPK_V7M/JPK_V7K. Zapraszamy do lektury!

Plik JPK_V7M/JPK_V7K – charakterystyka

Plik JPK_V7M/JPK_V7K zastąpił obowiązującą wcześniej deklarację VAT-7/VAT-7K i plik JPK_VAT. Plik JPK_V7 składa się z części ewidencyjnej i części deklaracyjnej, raportowane dane przekazywane są zatem organowi podatkowemu w jednej strukturze. Podatnicy co prawda zobligowani są do składania jednego dokumentu zamiast dwóch, jednak trzeba podkreślić, że obowiązki ewidencyjne znacznie rozszerzono. Przedsiębiorcy w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 muszą wykazywać różnego rodzaju transakcje w ściśle określony sposób, używając nowych kodów towarów i usług oraz oznaczeń takich jak np. IMP, MPP, MK czy EE, których wcześniej nie było w pliku JPK_VAT.

Wersja JPK_V7M przeznaczona jest dla podatników rozliczających się miesięczne z podatku VAT, natomiast wersję JPK_V7K składają przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie. Podatnicy stosujący miesięczne rozliczenie podatku VAT co miesiąc wysyłają część ewidencyjną i deklaracyjną, natomiast osoby rozliczające się w okresach kwartalnych co miesiąc przekazują fiskusowi część ewidencyjną, a po zakończeniu kwartału część ewidencyjną i część deklaracyjną podsumowującą dany kwartał.

Import towarów i procedura celna

Import towarów ma miejsce wówczas, gdy następuje przewiezienie towaru z kraju trzeciego (niewchodzącego w skład terytorium Wspólnoty) na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszystkie postacie energii.

Z importem towarów ściśle związane jest pojęcie odprawy celnej, która może odbyć się na terenie Polski lub innego kraju członkowskiego UE.

Wyróżniamy kilka rodzajów procedur celnych o następujących kodach:

 • 40 – odprawa celna Polsce, towar nie jest odsprzedawany dalej w ramach WDT;

 • 42 – odprawa celna w Polsce lub w innym kraju UE, po imporcie towarów ma miejsce WDT;

 • 63 – po powrotnym przywozie towarów i wcześniejszej odprawie celnej w Polsce lub w innym państwie UE ma miejsce WDT.

Zgłoszenia celnego towarów dokonuje się albo w formie papierowej na formularzu SAD (Jednolity Dokument Administracyjny) albo na elektronicznym zgłoszeniu celnym PZC (Poświadczone Zgłoszenie Celne). Należności celno-podatkowe wykazane w zgłoszeniu celnym uiszcza się w ciągu 10 dni od przyjęcia zgłoszenia celnego przez organ celny.

Podatnicy przy imporcie towarów otrzymują fakturę potwierdzającą daną transakcję oraz dokumenty celne.

Import towarów - opodatkowanie

Do rozliczenia podatku VAT z tytułu dokonania importu towarów zobligowane są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

 1. na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również wtedy gdy na podstawie odrębnych przepisów celnych importowany towar jest:

 • zwolniony od cła,

 • cło zostało zawieszone w części lub w całości, 

 • zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną;

 1. uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również osoby, na które na podstawie odrębnych przepisów przeniesiono prawa i obowiązki związane z tymi procedurami.

Podstawą opodatkowania przy imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. W przypadku, gdy dokonujemy importu towarów objętych podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wówczas wartość celna powiększona o należne cło oraz podatek akcyzowy.

Import towarów – jakie obowiązują oznaczenia w pliku JPK_V7?

Ministerstwo Finansów w opublikowanej broszurze informacyjnej dotyczącej pliku JPK_V7 przedstawiło następujące opisy struktur ewidencji odnoszących się do importu towarów:

 • IMP – oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy (pole opcjonalne), podaje się „1” w przypadku wystąpienia oznaczenia. W przeciwnym przypadku – pole pozostaje puste;

 • I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import);

 • I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).

Kiedy stosować oznaczenia IMP w pliku JPK_V7M/JPK_V7K?

Oznaczenie IMP stosowane jest przy procedurze celnej kod 40, czyli gdy odprawa celna ma miejsce w Polsce, a dany towar nie jest dalej odsprzedawany w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Oznaczenie IMP odnosi się zarówno do importu towarów na zasadach ogólnych, jak i z zastosowaniem uproszczonej procedury (import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT).

W pliku JPK_V7 przy imporcie na zasadach ogólnych należy wykazać numer dokumentu celnego i dane kontrahenta (nadawcy lub eksportera), natomiast w polu NrDostawcy wpisać jego numer – jeżeli jest, a gdy nie ma, to wtedy „brak”. Natomiast pole KodKrajuNadaniaTIN należy uzupełnić, jeżeli dane zgromadzone przez podatnika pozwalają na wypełnienie tego pola. W przypadku trudności z ustaleniem kodu kraju pole może pozostać puste. Dokument należy dodatkowo oznaczyć dedykowanym polem IMP.

Stosując procedurę uproszczoną importu towarów, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT w pliku JPK_V7M/JPK_V7K należy wskazać numer dokumentu, na podstawie którego dokonano importu towarów.

Import towarów w procedurze uproszczonej

Procedura uproszczona może być stosowana pod warunkiem:

 1. Przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

 1. zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,

 2. potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego;

 1. dokonywania zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

W ramach procedury uproszczonej podatnik rozlicza podatek od towarów i usług w deklaracji podatkowej po stronie podatku VAT należnego i naliczonego.

Stosowanie I_42 i I_63 w pliku JPK_V7

W pliku JPK_V7 ustawodawca przewidział specjalne oznaczenia także dla procedur celnych o kodach 42 i 63.

Oznaczenie I_42 stosujemy wówczas, gdy po imporcie towarów następuje ich przewóz do innego kraju UE w ramach WDT.

Procedura celna 42 a nowe oznaczenie w pliku JPK_V7

Oznaczenie I_63 używane jest natomiast w nowym pliku JPK_V7 w sytuacji, gdy po powrotnym przywozie towarów, które przeszły wcześniej odprawę celną w Polsce lub w innym państwie UE, następuje WDT.

I_63 jako oznaczenie szczególnej procedury importu towarów w JPK V7

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów